Sveriges Ingenjörer

Motioner till Ingenjörsfullmäktige

Varje medlem har rätt att väcka en fråga i Ingenjörsfullmäktige genom att skriva en motion. Fullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. Här får du reda på mer om hur du lämnar in en motion.

Ingenjörsfullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. Motionerna ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti.

Innan en motion går till Ingenjörsfullmäktige ska förbundsstyrelsen yttra sig. Förslaget kommer då att ställas mot styrdokument som fullmäktige tidigare har beslutat om, såsom stadgar, valordning, vision och program. Om motionen innebär förslag till aktiviteter kommer det dessutom ställas mot förbundsstyrelsens prioriteringar och kansliets verksamhetsplanering.

Under Ingenjörsfullmäktiges möte arbetar utskott med motionerna och lämnar förslag på hur de ska behandlas i plenum. Som underlag har utskotten själva motionen och förbundsstyrelsens yttrande. Utskottens förslag debatteras sedan i plenum och fullmäktige fattar beslut.

Innan du skickar in din motion, kontakta gärna kansliet. Kanske kan din idé komma till nytta i verksamhet som redan pågår eller i planerade projekt. Möjligheten finns också att skicka in medlemsförslag, en snabbare väg från idé till handling än att skriva en motion.

Läs mer här

En och samma motion får inte behandla olika frågor. Skriv därför en motion för varje fråga.

Motionens tre delar:

 1. Rubrik:
  Ange kort vad motionen handlar om, eller effekten som ska uppnås.

 2. Bakgrund:
  Problemformulering, samt argument för förslaget som ska lösa problemet. Detta ska förklara hur du har kommit fram till formuleringen av att-satserna.

  Beskriv vilket styrdokument som du vill förändra, eller på vilket sätt motionen ska förstärka arbetet mot ett visst mål.

  Här hittar du relevanta dokument.

 3. Yrkande (att-satser): 
  Varje att-sats ska vara konkret, ha ett syfte och stå för sig själv, dvs inte hänvisa till bakgrund eller annan att-sats. Observera att fullmäktige bara beslutar angående att-satserna, inte om din bakgrundsbeskrivning.

Använd Mall för motion när du skriver en motion.

Läs tidigare motioner

Här kan du hämta en zip-fil med 2022 års motioner till Ingenjörsfullmäktige.

Till toppen