Sveriges Ingenjörer
Medlemsinflytande

Medlemsförslag och motioner

Varje medlem har rätt att väcka en fråga i Ingenjörsfullmäktige genom att skriva en motion. Fullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. En snabbare väg från idé till handling är att skicka in ett medlemsförslag.

Så här kan du vara med och påverka

Om du har idéer eller synpunkter kring förbundets verksamhet har du möjlighet att påverka på följande sätt:

1. Kontakta kansliet

Börja med att kontakta kansliet för att se om din idé komma till nytta i något som vi redan arbetar med eller i utvecklingen av ny verksamhet.

Kontakta oss

2. Skicka in ett medlemsförslag

Du har möjlighet att skicka in ett förslag direkt till förbundsstyrelsen via formuläret för medlemsförslag. Det är en snabbare väg från idé till handling än att skicka in en motion.

Läs mer om medlemsförslag här

3. Skicka in en motion

En motion är ett formellt förslag till förbundets fullmäktige. Motioner bereds av förbundsstyrelsen och behandlas sedan av fullmäktige. 

Läs mer om motioner

Medlemsförslag

Varje medlem, eller en grupp av medlemmar, har rätt att lämna medlemsförslag.

Ett medlemsförslag skickas direkt till förbundsstyrelsen och inom några veckor från det att förslaget har kommit in får du besked om hur ärendet behandlas. Ett slutligt besked får du snarast efter att förbundsstyrelsen har fattat beslut.

Inkomna medlemsförslag publiceras i dokumentet nedan, tillsammans med information om förbundsstyrelsens beslut och eventuella fakta i frågan. 

Om förbundsstyrelsen avvisar ett medlemsförslag kan det ändå lämnas in som en motion till förbundets fullmäktige. Motioner behandlas av fullmäktige varje jämnt år.

Lämna ditt medlemsförslag här

OBS: När du skickar in ett medlemsförslag publiceras det på Sveriges Ingenjörers webbplats bland inkomna medlemsförslag tillsammans med ditt för- och efternamn.

Inkomna medlemsförslag

Motion till Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. Motionerna ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti.

Innan en motion går till Ingenjörsfullmäktige ska förbundsstyrelsen yttra sig. Förslaget kommer då att ställas mot styrdokument som fullmäktige tidigare har beslutat om, såsom stadgar, valordning, vision och program. Om motionen innebär förslag till aktiviteter kommer det dessutom ställas mot förbundsstyrelsens prioriteringar och kansliets verksamhetsplanering.

Under Ingenjörsfullmäktiges möte arbetar utskott med motionerna och lämnar förslag på hur de ska behandlas i plenum. Som underlag har utskotten själva motionen och förbundsstyrelsens yttrande. Utskottens förslag debatteras sedan i plenum och fullmäktige fattar beslut.

Här hittar du de senast inkomna motionerna till Ingenjörsfullmäktige.

En och samma motion får inte behandla olika frågor. Skriv därför en motion för varje fråga.

Motionens tre delar:

 1. Rubrik:
  Ange kort vad motionen handlar om, eller effekten som ska uppnås.

 2. Bakgrund:
  Problemformulering, samt argument för förslaget som ska lösa problemet. Detta ska förklara hur du har kommit fram till formuleringen av att-satserna.

  Beskriv vilket styrdokument som du vill förändra, eller på vilket sätt motionen ska förstärka arbetet mot ett visst mål.

  Här hittar du relevanta dokument.

 3. Yrkande (att-satser): 
  Varje att-sats ska vara konkret, ha ett syfte och stå för sig själv, dvs inte hänvisa till bakgrund eller annan att-sats. Observera att fullmäktige bara beslutar angående att-satserna, inte om din bakgrundsbeskrivning.

Använd Mall för motion när du skriver en motion.

Skicka in en motion

Välj mellan två olika sätt att skicka in din motion:

 1. Mejla din motion som en bifogad fil till motion@sverigesingenjorer.se. Observera att det ska vara en bilaga per motion.
 2. Posta din motion till adressen:
  Sveriges Ingenjörer, Ingenjörsfullmäktige, Box 1419, 111 84 Stockholm.

Motioner till fullmäktige ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti jämnt år.

Senast uppdaterad 2023-02-17
Till toppen