Sveriges Ingenjörer
Debatt 14 februari 2020

"Alla kugghjul i maskineriet måste vara välsmorda"

Sverige behöver mer samarbete mellan industri, akademi och institut. Men för att ett institut som RISE ska kunna vara en relevant och kvalificerad samarbetspart krävs högre basanslag, skriver Ulrika Lindstrand på Ny Teknik Opinion, i en slutreplik om RISE och forskningspropen.

Nils Hannerz, IKEM, argumenterar i sin replik att de industriella investeringarna i Sverige, och då inte minst inom forskning och utveckling, behöver öka. Vi instämmer i den ambitionen och just därför lyfter vår debattartikel vikten av en välfungerande institutssektor.

Näringsliv, akademi och industriforskningsinstitut har olika och kompletterande roller. Alla behöver goda förutsättningar för att kunna fullgöra sin del och samverka med varandra på ett effektivt sätt.

Inte minst gäller det för ingenjörer, som återfinns i alla delar av innovationssystemet, och i instituten bidrar med industrirelevant forskning och utveckling som ger förutsättningar för nya innovationer och tillväxt.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

IKEM vill hellre se mer konkurrensutsatta medel än ökad basfinansiering till forskningsinstitutet RISE. Dock utgörs endast ungefär 20 procent av institutets medel av basanslag medan övriga erhålls genom projekt i samarbete med och uppdrag för näringslivet. Vidare menar IKEM att basanslag inte lockar till samarbete, men vi anser tvärtom att RISE måste kunna bygga upp en långsiktig kompetens för att vara en relevant och kvalificerad samarbetspart.

När OECD 2016 utvärderade den svenska innovationspolitiken konstaterade de att institutens basfinansiering i internationell jämförelse är låg och att det riskerar leda till fokus på kortsiktiga uppdrag och svårighet att ha mer långsiktiga perspektiv.

RISE har ett flertal viktiga uppgifter att fylla, vilka försvåras om de medel som disponeras friare är för begränsade. Hit hör att tillgängliggöra test- och demoanläggningar som enskilda företag inte kan bygga upp, att satsa på områden där det i dag saknas affärsmässiga förutsättningar men med stor potential och att få fler mindre företag att medverka i EU-projekt. Det sistnämnda är ett särskilt problem där den låga ersättningsnivån på indirekta kostnader gör att RISE tvingas använda just sina basresurser för att täcka förlusten.

Sverige behöver mer samarbete mellan industri, akademi och institut för att tillsammans kunna göra mer och i högre grad attrahera fler företag och investeringar till Sverige. Då behöver alla kugghjul i maskineriet vara välsmorda

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen