Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 8 maj 2020

De anställdas kompetens är nyckeln till Sveriges omstart

Krisen i samhället som orsakats av det nya Corona­viruset drabbar kärnverksamheten i de innovativa ingenjörsföretagen. Projekt avslutas eller pausas, konsulter förlorar uppdrag, effektiviteten minskar, marginalerna krymper.

Det visar en ny rapport från Sveriges Ingenjörer som bygger på en enkät bland över 400 fackliga ordföranden runt om i landet.

Det viktigaste är att Sverige inte förlorar i konkurrenskraft under nedgången. De anställdas kompetens blir nyckeln till Sveriges omstart.

Ulrika Lindstrand

Ordförande Sveriges Ingenjörer

Svaren visar att drygt hälften av företagen har en sämre ekonomisk situation än tidigare på grund av Coronapandemin. 41 procent av tjänsteföretagen och 35 procent av industriföretagen har hittills korttidspermitterat anställda.

Det är tyvärr inte bara det ekonomiska läget som förvärras. Internt i bolagen stannar avgörande arbete upp. I fyra av tio företag uppges att viktiga projekt har ställts in eller pausats. De som svarat på enkäten lyfter också fram att effektiviteten sjunker när allt arbete sker på distans, att inställda resor förhindrar samarbetsprojekt och att företagens kunder be­gär att projekt ska avbrytas. Restriktioner på arbetsplatser­na sprider sig som ringar på vattnet över till andra företag.

Hårdast drabbade är konsulterna. Vart tredje företag i undersökningen har avslutat uppdrag för konsulter. Värst är det för konsulterna som jobbar mot den teknikintensiva industrin; där har hälften fått sina uppdrag avslutade.

– Den här krisen drabbar tjänstesektorn och ingenjörerna extra hårt, men förmågan till utveckling och omstart av Sverige finns till stor del bland våra medlemmar. En lärdom från finanskrisen är att de svenska företag som behöll nyckelkompetenser i form av ingenjörer snabbare kom tillbaka efter krisen. säger Ulrika Lindstrand.

Under finanskrisen var satsningarna på innovation och FoU avgörande för att behålla jobben och snabba på återhämtningen.

– Därför krävs nu en rad åtgärder från statens och företagens sida för att Sverige inte ska tappa i konkurrenskraft för att ut­vecklingsprojekt gått i stå, fortsätter Ulrika Lindstrand.

  • Sveriges Ingenjörer vill lyfta fram det utökade FoU-avdraget som ett verktyg för att minska andelen företag som pausar sina utvecklingsprojekt. FoU i företagen är en förutsättning för långsiktig överlevnad. Även i nästa steg, innovationsfasen, måste regeringen hitta nya former för att stödja innovationsarbetet.
  • Regeringens satsningar i stödpaketen har enligt vår enkät använts i uppemot 40 procent av företagen. Den möjlighet som företagen fått att behålla sin personal, borde användas mer till att kompetensutveckla personalen. Satsningar på kompetensutveckling i dag kan ge ett försprång på marknaden när den akuta krisen väl är över.
  • Långsiktigt måste universitet och högskolor ta en mer aktiv del i det livslånga lärandet, inte enbart genom att utbilda unga genom utbildningsprogram. Staten måste ge lärosätena uppdrag och resurser för att bedriva fort- och vidareutbildning för redan yrkesverksamma ingenjörer. Utöver dessa insatser kan ett skatteavdrag för arbetsgivare som satsar på avancerad kompetensutveckling vara en väg framåt.
  • Regeringen behöver ta ett samlat grepp över teknikutveckling och digitalisering. Därför föreslår vi att regeringen tillsätter en Framtidskommission för teknik med en Chief Technical Officer (CTO) som ansvarig för att upprätthålla ett nationellt teknikutvecklingsperspektiv för politikområdet.
Till toppen