Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 17 juni 2020

Minskad FoU hotar återhämtningen

Forskning och utveckling, FoU, är avgörande för att Nordens ekonomier ska förbli konkurrenskraftiga efter coronakrisen, men också för att möjliggöra övergången till ett grönare och mer hållbart samhälle.

I ett öppet brev till Nordiska ministerrådet och till forskningsministrarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige uppmanar ANE, The Association of Nordic Engineers, till ökade investeringar i FoU.

ANE ser en risk för att investeringar i FoU avtar på grund av krisen. Återhämtningen måste inte bara syfta till att vända tillbaka till ”det normala” utan att ta ett steg framåt mot en mer hållbar och motståndskraftig ekonomi.

Frågan om satsningar på FoU är högrelevant och kritisk i de svenska företagen. I en färsk enkät till förtroendevalda ser Sveriges Ingenjörer att investeringarna i forsknings- eller utvecklingsprojekt kommer att påverkas kraftigt  det närmaste året.

I mer än vart fjärde industriföretag anger de svarande att investeringar i forsknings- eller utvecklingsprojekt kommer att minska.

Att sänka FoU-satsningar kommer att öka risken för uppsägningar av forskare och ingenjörer och ha en negativ inverkan på återhämtningen och den gröna omställningen. Vi uppmanar de nordiska regeringarna att stödja industrier, särskilt små och medelstora företag, genom exempelvis ett ökat skatteavdrag för FoU-investeringar.

Inese Podgaiska

Generalsekreterare ANE, The Association of Nordic Engineers

Coronakrisen minskar också takten för den gröna omställningen visar Sveriges Ingenjörers enkät.

I sex procent av företagen i tjänstesektorn och i fyra procent av företagen i industrisektorn har hållbarhetsarbete avbrutits. Inom tjänstesektorn har 13 procent av företagens hållbarhetsarbete försenats och motsvarande andel för industrisektorn är 19 procent.

De nordiska ländernas samarbetstradition är en styrka och samarbetet bör enligt ANE förstärkas under återhämtningen. Tillsammans kan regionen spela en ledande roll i den gröna återhämtningen och söka större politiskt inflytande globalt. Carbon Capture and Storage (CCS), Power2X, ny batteriteknik, AI, 5G och Hybrit är några områden där man ser potential för Norden att bidra till återhämtningen.

 

Läs hela ANE:s brev till forskningsministrarna här.

ANE, Association of Nordic Engineers

  • Grundades 2007 av ingenjörsorganisationerna Sveriges Ingenjörer, norska Nito och Ingenjörsföreningen Danmark
  • Medlemmar: Sveriges Ingenjörer, IDA, NITO, VFI och Engineers Finland
  • Representerar: ca 500 000 medlemmar
  • Fokusfrågor: AI och etik, utbildningskvalitet, livslångt lärande, Ingenjörernas bidrag till FN:s hållbarhetsmål

351 fackliga ordföranden inom privat sektor har svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 56 procent.

Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade företagen är industriföretag och ca en tredjedel tjänsteföretag.

Enkäten genomfördes under början av juni 2020 under vecka 23. I april gjordes en liknande enkät till samma målgrupp.
Klicka här för att läsa om den

Till toppen