Sveriges Ingenjörer
Nyheter 7 juli 2020

Var fjärde ingenjör permitterad under Coronakrisen

Företagen tvingas till rekordstora permitteringar, stora grupper arbetar hemma och arbetsmiljön har förändrats radikalt. Så har ingenjörernas arbetsplatser stöps om under den pågående Coronakrisen, visar Sveriges Ingenjörers nya medlemsenkät.

Var fjärde ingenjör i den privata sektorn, 26 procent, är permitterad på grund av krisen. Hittills har 3 procent varslats om uppsägning och 2 procent har blivit uppsagda. Fler riskerar inom kort att varslas om uppsägning. Var femte ingenjör svarar att arbetsplatsen troligen kommer att varsla inom de närmaste tre månaderna. Och av denna femtedel är hälften redan permitterad.

–Förutsättningen för att Sverige ska kunna starta om snabbt är hög teknisk kompetens som ger konkurrenskraftiga företag. Därför är det viktigt att de företag som kan behåller sina ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Arbetsmiljön för ingenjörerna har förändrats snabbt. Även om många även tidigare jobbade på distans, uppger nu 8 av 10 att de jobbar hemma; antingen på eget initiativ eller på arbetsgivarens.

Arbetsgivarna bör därför redan nu planera för nya sätt att arbeta som tar vara på de goda erfarenheterna som enkäten pekar på.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande

Detta har lett till en kraftigt förbättrad upplevelse av att ha balans mellan arbetsliv och privatliv, särskilt för kvinnor. Hälften av kvinnorna, 49 procent, svarar att balansen mellan arbetsliv och privatliv har blivit bättre. Samma siffra för männen är 41 procent och totalt upplever 44 procent ökad balans. Det är i åldrarna 30–49 år som de största positiva effekterna finns.

– Det pekar ut en riktning för framtidens arbetsplatser och visar att både kvinnor och män kommer att vara tveksamma till att acceptera en sämre flexibilitet när företagen startar om. Arbetsgivarna bör därför redan nu planera för nya sätt att arbeta som tar vara på de goda erfarenheterna som enkäten pekar på, säger Ulrika Lindstrand.

Totalt sett har arbetsmiljön försämrats kraftigt för dem som berörts av Coronakrisen. Var fjärde har mer att göra än före krisen, mer än var tredje känner sig mer stressad och 4 av 10 svarar att deras välbefinnande på jobbet försämrats. Det är särskilt de yngsta ingenjörerna som svarar att stressen ökat och välbefinnandet minskat.

– Om inte arbetsplatserna tar sitt ansvar och hittar arbetssätt som minskar stress och arbetsbörda, riskerar vi stora arbetsmiljöproblem framöver som drabbar våra medlemmar och deras företag. Arbetsgivarna har inte råd att slita ut sina anställda, särskilt inte nu, kommenterar Ulrika Lindstrand.

Fakta om enkäten

I mitten av juni skickades en webbenkät ut till ett slumpmässigt urval av Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. Urvalet bestod av 10 000 medlemmar och fördelning avseende kön, ålder och arbetsmarknadssektor representerade förbundets medlemsstock.

Resultaten av undersökningen bygger på svaren från de drygt 3 000 personer som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen blev således 30 procent. De inkomna svaren stämmer väl överens i fördelningen då man studerar de tre bakgrundsvariablerna – kön, ålder och arbetsmarknadssektor – som undersökningen har tillgång till. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet och sannolikheten att bortfallsgruppen skulle tycka helt annorlunda än de svarande får ses som liten. Rapporten representerar åsikterna hos de ingenjörer som har besvarat enkäten.

Till toppen