Sveriges Ingenjörer
Opinion 21 september 2020

En budget för återstart - inte nystart

Höstbudgeten är en välkommen vitamininjektion för ekonomin. Men för att få till en verklig nystart och om Sverige ska ta kliv framåt krävs ytterligare satsningar på utbildning, innovation, fossilfri energi och digital omställning. Förbundet kommenterar budgetpropositionen för 2021.

Efter en tuff vår är det nu läge för finanspolitiken att ge Sverige en ordentlig och välbehövlig nystart. Höstbudgeten innehåller flera positiva delar för hållbar tillväxt och klimatomställning med investeringar i miljöteknik och elektrifiering, vilket Sveriges Ingenjörer tidigare lyft fram.

Höstbudgeten saknar framtidsinriktade kompetensreformer. Teknisk spetskompetens och ingenjörslösningar är helt avgörande för att nå många av de mål som regeringen satt upp. Nystart kräver nytänkande och det kräver kraftfulla investeringar.

Förbundet kommenterar nedan regeringens budgetproposition utifrån fyra ingenjörsområden - utbildning, innovation, fossilfri energi och digital omställning.

Utbildning

De samlade högskoleanslagen måste höjas mer än vad regeringen nu föreslår. Den högre utbildningen saknar en finansiering för fort- och vidareutbildning i samklang med samhällets teknikskiften. Fordonsindustrins stora förflyttning från förbrännings- till elmotorer är ett exempel på de kompetensutmaningar som behöver hanteras.

Innovation

Forskning och utveckling är en grund för nystart i både näringslivet och offentlig sektor efter pandemin. Det är därför glädjande med satsningarna på forskning, forskningsinfrastruktur, FoU-avdrag och innovation i årets budget. Det har vi drivit på för. Samtidigt är det minst lika viktigt att de budgetsatsningarna fullföljs och utvecklas. Det hoppas förbundet finns med i den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterar längre fram i höst.

Fossilfri energi

Staten behöver skynda på utvecklingen av hållbara elnät med tillräcklig kapacitet. Den enskilt viktigaste förutsättningen för att klara en fossilfri energiförsörjning är en säkerställd tillgång på el, i synnerhet eftersom Sveriges ekonomi till stor del bygger på förädling av råvaror i tekniskt avancerade och energiintensiva processer. Elnäten måste rustas för att klara både tillräcklig kraftöverföring över stora avstånd och många små och oregelbundna energikällor.

Digital omställning

 Höstbudgeten rymmer bra satsningar på bredbandsutbyggnad. Digital infrastruktur är en central del i den nationella digitaliseringsstrategin och för att stimulera tillväxt över hela landet. Här har Sverige potential att ta ett större teknikkliv.

Sveriges Ingenjörer ser behov av fler riktade satsningar på forskning och utveckling inom AI. En etisk färdplan för AI skulle kunna fungera som kvalitetsstämpel och ge Sverige fördelar i den internationella konkurrensen.

Läs mer om förbundets budgetkommentarer i media:

Till toppen