Sveriges Ingenjörer
Nyheter 2 december 2020

Avtalsförhandlingarna slutförda

Saco-S och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om flera gemensamma framåtsyftande arbeten, om bland annat anställningsskydd, pensionsavtalet, PA 16, och statistikavtalet. Omställningsavtalet har utökats till att omfatta även de som på grund av sjukdom blir uppsagda.

Vi är också glada över att parterna tillsammans ska se över hur de enskilda överenskommelserna kan bli flera och att de centrala parterna kommer att arbeta mer fokuserat med arbetsmiljö.

Anna Steen

förhandlingschef på Saco-S

Saco-S lyckades också avvärja att balansen mellan parterna vid förhandlingar om lokala arbetstidsavtal förändrades och att semesterperioden förlängdes till att gälla från maj till och med september.

I korthet handlar de nya skrivningarna om:

 • Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov av att skapa en helhetslösning för det statliga avtalsområdet.
  (bilaga 6 i Överenskommelse om RALS T)
 • Att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete för att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv genom att se över nuvarande åldersregler och delpensionsavtalet.
  (bilaga 4 i Överenskommelse om RALS T)
 • Statistikavtalet om partsgemensam lönestatistik ska ses över så att statistiken kan fortsätta att hanteras på ett säkert sätt
  (bilaga 7 i Överenskommelse om RALS T)
 • Att uppsagda på grund av sjukdom också ska omfattas av Trygghetsstiftelsens åtgärder och få stöd att stanna kvar på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren ska också tidigt under en omställningssituation kunna avropa stöd från Trygghetsstiftelsen. (Protokoll Tillämpning av Omställningsavtalet)
 • Parterna ska inleda ett partsgemensamt arbete i syfte att utöka möjligheterna till att teckna enskilda överenskommelser.
  (§ 14 Överenskommelse om RALS T)
 • Att efter Saco-S egen utvärdering av Rals T (löneavtalet) inleda ett partsgemensamt arbete med att omformulera texterna om den lokala lönebildningen på ett sådant sätt att det bättre speglar särarten och syftet med tillsvidareavtalet.
  (§ 14 Överenskommelse om RALS T)
 • Fortsätta det partsgemensamma arbetet fram till och med 2023 inom följande områden:
  • Centrala parters stöd till lokal lönebildning
  • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
  • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv, vilket inkluderar digitalt arbetssätt och digital arbetsmiljö
  • Hållbart arbetsliv

(Principöverenskommelse om Partsrådet)

 • Översyn och förhandling om ändringar i nuvarande avtal om tidsbegränsad anställning för postdoktorander som innebär att det är möjligt att i vissa fall tidsbegränsa en anställning utöver vad som följer av LAS.
  (bilaga 8 i Överenskommelse om RALS T)
 • Inför nya anställningar ska det på arbetsgivarens initiativ klarläggas vad som gäller i frågor av betydelse för anställningen såsom till exempel. lön, anställningsform, omfattning, tillämpliga kollektivavtal och geografisk arbetsskyldighet. 
  (bilaga 1 och 2 i Överenskommelse om RALS T)
   

Läs mer på Sacos webbplats.

Till toppen