Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 2 juni 2021

Upprop: "”Sverige blir inte bäst i världen på digitalisering av sig självt”

Det behövs gemensamma tag för att matcha framtidens jobb med välutbildad arbetskraft. Näringsliv och akademi står redo – det är hög tid för kraftsamling. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand i en debattartikel på Ny Teknik Opinion tillsammans med företrädare för IT&Telekomföretagen, IF Metall, Teknikföretagen, Chalmers och övriga ledamöter inom regeringens samverkansprogram för näringslivets digitala omställning. 

Den pågående digitala strukturomvandlingen skapar i högt tempo nya möjligheter och förutsättningar för näringslivet och ställer helt nya krav på arbetskraften.

Sverige kommer inte att vara bäst i världen av sig självt. För att upprätthålla svensk konkurrenskraft måste regeringen tillsammans med näringsliv, arbetsmarknadens parter, akademi, ansvariga myndigheter, med flera lyfta kompetensförsörjningsinsatserna till en helt ny nivå.

Den digitala strukturomvandlingen förändrar vårt samhälle i grunden. Utvecklingen går oerhört snabbt och påverkar i princip alla sektorer och delar av samhället.

Vi är bara i början av den digitala revolutionen, där internet of things, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering förändrar premisserna för i princip allt. Dagens unga kommer att möta en arbetsmarknad och ett tekniskt landskap som ingen tidigare generation har mött.

Externa ledamöterna inom regeringens samverkansprogram för näringslivets digitala strukturomvandling

Men digitaliseringen och näringslivets tillväxt hämmas av bristen på digital kompetens. Enligt prognoser så kan det år 2024 saknas 70 000 personer med digital spetskompetens bara i techbranschen. Behovet inom övriga näringslivet och i samhället i stort är ännu större. Idag tackar företag nej till uppdrag på grund av kompetensbristen och viktiga framtidsjobb skapas inte. Vi har alltså sektorer som har stor efterfrågan på arbetskraft, samtidigt som vi i spåren av coronakrisen har en hög arbetslöshet. 

Sverige är en stark tekniknation och har varit ledande i digitaliseringen. Andra länder springer snabbt och vi riskerar nu att tappa vår tätposition. Sverige är helt beroende av spetskompetens och innovationer för att kunna exportera. Näringslivet behöver vara starkt på dessa områden för att stå sig i den globala konkurrensen.

Vi måste ta vara på de möjligheter som uppstår och säkra upp att vi som land står redo för att klara omställningen på arbetsmarknaden och kunna skapa framtidens jobb. Ett stort antal människor måste ta väldigt stora kunskapskliv inom flera områden. Vårt utbildningssystem måste ses över för att studenter och yrkesverksamma ska kunna utveckla sin kompetens inom digitaliseringens nyckelområden.

Externa ledamöterna inom regeringens samverkansprogram för näringslivets digitala strukturomvandling

Inom regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling har vi undertecknare tagit fram ett antal förslag rörande kompetensförsörjning. Vi är övertygade om att dessa kommer att spela en avgörande roll och vara de bästa investeringarna ur krisen och in i framtiden. Med detta upprop vill vi mobilisera fler till att agera.

Vi är många som har ett ansvar för att det här blir bra. Näringslivet, arbetsmarknadens parter, akademi, ansvariga myndigheter och regeringen måste kroka arm och i än högre utsträckning agera tillsammans och växla upp arbetet för digital kompetensförsörjning.

Som ytterst ansvarig för utbildningssystemet har politiken och regeringen en avgörande och drivande roll.

i ser fyra nyckelområden som är absolut nödvändiga för näringslivets digitala strukturomvandling med kompetensförsörjning som drivkraft:

  •  Öka tillgängligheten för utbildningar inom digitalisering, för alla yrkesverksamma och särskilda grupper. Utmana och uppdatera även dagens utbildningar med fokus på digitala färdigheter.
  •  Bygg kapacitet för fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma vid offentliga utbildningsanordnare. Gör storskaliga pilotsatsningar för att utveckla och genomföra utbildningar så att personer med olika yrken i olika branscher kan utbilda sig vidare.
  • Möjliggör matchning mellan behov och utbud. Det finns redan i dag bra matchnings-plattformar men de används inte tillräckligt. Etablera exempelvis plattformen kompetensmatchning.se på nationell nivå.
  • Utveckla incitament och motivation för livslångt lärande. Det handlar om olika former av stöd till både personer och företag som vill lyfta sin digitala kompetens.

Men regeringen är inte ensamt ansvarig. Nu behövs samverkan på en helt ny nivå i den positiva anda som finns inom regeringens samverkansprogram. Det här är ett upprop för att med gemensamma tag matcha framtidens jobb med välutbildad arbetskraft och upprätthålla Sveriges välstånd. Näringsliv och akademi står redo och vi startar nu upp dialoger med aktörer inom nyckelområdena i syfte att vässa strategier och aktiviteter.

Det är hög tid för kraftsamling och för det krävs också ett strategiskt politiskt ledarskap. Låt oss nu tillsammans agera för att klara kompetensförsörjningen till de nya jobben och till ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Fredrik Hörstedt,  Chalmers tekniska högskola

Amy Loutfi, Örebro universitet

Björn Flintberg, Rise Research Institutes of Sweden

Carla Aguirre Muñoz, Turism i Skåne

Frida Andersson, Teknikföretagen

Josefine Larsson, IF Metall

Ulrika LindstrandSveriges Ingenjörer

Åsa Zetterberg, IT&Telekomföretagen

Om samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling

Regeringens övergripande mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Som en del i arbetet mot målet har regeringen tillsatt samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling.

Samverkansprogrammet ska bidra till stärkta förutsättningar för att:

  • Det svenska näringslivet utvecklar världsledande digitala tekniker och lösningar (spets)
  • Det svenska näringslivet har bredast möjliga implementering av digitala tekniker och lösningar som är centrala för konkurrenskraft och innovation (bredd)
  • Digitaliseringen i ökad utsträckning bidrar till affärsnytta och lösningar på samhällsutmaningar (nytta)

Källa: Regeringens hemsida

Bland ledamöterna i samverkansprogrammets externa rådgivande samverkansgrupp ingår Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand. 

Läs mer på Samverkansprogrammets sida på Regeringen.se

Till toppen