Sveriges Ingenjörer
Nyheter 23 november 2021

Ingenjörsfullmäktige i korthet

Årets Ingenjörsfullmäktige är avslutat och i och med det har fullmäktigeledamöterna beslutat om förbundets verksamhet och riktning för 2022.

Per Arne Lundberg och Ulf Nordberg valdes in som nya ledamöter i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse samtidigt som tre tidigare ledamöter fick förnyat förtroende. Dessutom valdes Viktor Andersson (Blekinge Tekniska Högskolan) till teknologrepresentant i förbundsstyrelsen. De har, tillsammans med övriga i förbundsstyrelsen, i uppdrag att leda och prioritera Sveriges Ingenjörers arbete under nästa år.

Under Ingenjörsfullmäktige delades även Sveriges Ingenjörers förtjänsttecken ut. Förtjänsttecken går till personer som gjort betydande insatser för förbundet och mottagarna av årets förtjänsttecken är Tomas Blidberg, Anders L Johansson och Carl-Johan Sandelin.

Ingenjörsfullmäktige har beslutat om riktningen i tre för medlemmarna viktiga politiska områden: arbetsmiljö, utbildning samt miljö och klimat. Programmen stakar ut riktningen framåt och kommer stärka förbundet i debatten.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Ett urval av övriga beslut:

  • Beslut om ett nytt arbetsmiljöpolitiskt program med särskild hänsyn till hemarbete och digitalisering.
  • Beslut om ett nytt miljö- och klimatpolitiskt program. Nytt är bland annat att programmet utgår från de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen.
  • Beslut om nytt utbildningspolitiskt program. Nytt är bland annat att högskolorna måste få förutsättningar att erbjuda vidareutbildning på rätt nivå för yrkesverksamma ingenjörer.
  • Uppdra åt förbundsstyrelsen att säkerställa att förbundet stärker sitt påverkansarbete för att förbättra arbetsgivarens tillämpning av lönekartläggningen.
  • Uppdra åt förbundsstyrelsen att stärka förbundets satsningar riktade till ledare och chefer.
  • Uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram ett industripolitiskt program som ska vara klart senast till Ingenjörsfullmäktige 2023.
  • Uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda påverkan av den fjärde industriella revolutionen på arbetslivet och den svenska modellen.  
Till toppen