Sveriges Ingenjörer
Avtalsrörelse 15 maj 2023

Strejken för spårtrafiken avblåst

Strejken inom spårtrafikområdet ställs in, eftersom de fackliga parterna och arbetsgivaren Almega Tågföretagen har kommit överens.

Seko har gjort bedömningen att uppgörelsen är så pass bra att en strejk inte skulle leda till en bättre uppgörelse. SRAT och Sveriges Ingenjörer har förhandlat tillsammans med fackförbunden Seko och ST.

För Sveriges Ingenjörers medlemmar inom området betyder det att arbetet fortsätter som vanligt på arbetsplatserna.

Nya löner

Det nya avtalet är tvåårigt, där 4,1 procent avsätts till individuella löner under 2023 och 3,3 procent under 2024. Av löneutrymmet ska 0,2 procent reserveras till flexpension, vilket är i linje med industrins märke.

En av de mest prioriterade frågorna i förhandlingarna har gällt regleringen av schemaändringar. Anställda i spårtrafiken har vittnat om att det varit svårt att förena arbete med familj och fritid på grund av en ryckig schemaläggning.

Schemaläggning av arbetstid

Den överenskommelse som nu nåtts innebär att det ska bli svårare för arbetsgivaren att ändra i scheman med kort varsel. Besked om förändringar ska som regel lämnas minst två veckor i förväg, men vid oförutsägbara händelser får arbetsgivaren justera schemat kortare tid i förväg. Arbetsgivaren ska i dessa fall söka komma överens med den arbetstagare som berörs till skillnad från idag, där arbetsgivaren enbart ändrar schema utifrån verksamhetens behov. Om schemaändringar ändå meddelas senare än 14 dagar före den avsedda ändringen kommer det att bli svårare för arbetsgivaren, enligt en särskild reglering.

Utöver detta innehåller avtalet en överenskommelse om att utreda arbetstidsförkortning i en partsgemensam grupp. Den tydliga inriktningen för gruppen är att arbetstidsförkortning ska påbörjas under den tvååriga avtalsperioden.

Till toppen