Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 21 juni 2022

Satsa på grön omställning – inte gränslös omprövning

Regeringens miljöprövningsutredning som presenterades i veckan är tyvärr en besvikelse och kommer inte förenkla för den gröna omställningen mer än på marginalen. Vi vill se ett ordentligt omtag. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med andra företrädare i Industrirådet.

Nedan är ett uttdrag av debattexten av Industrins utvecklingsråd. Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet på Altinget.se

När miljöprövningsutredningen tillsattes så var det med ambitionen att ta ytterligare steg för att främja den gröna omställningen genom att skapa förutsättningar för att uppnå en mer effektiv miljöprövning med kortare prövningstid och bibehållen miljöskyddsnivå. Det sades att klimatomställningen inte kan vänta och att vi därför behöver underlätta för de som vill bidra till den gröna omställningen.

Snabbare och enklare prövningsprocesser är helt avgörande för ett gynnsamt industriklimat där investeringar som bidrar till omställning, sysselsättning, välfärd och ett utvecklat miljöskydd blir verklighet i svensk industri. En enklare prövningsprocess är också helt avgörande för att regeringens industristrategi ”Framtidens industri” ska bli verklighet. 

Nu planeras omfattande insatser och investeringar i ny teknik, förändrade produktionsprocesser och ökad elektrifiering, såsom batterifabriker, vätgasproduktion och mineralutvinning. Denna omställning medför ett stort antal ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. För att komma tillrätta med grundproblemen är det av stor vikt att prövningssystemet snabbt förändras för att möta företagens och samhällets behov.  

Industrins utvecklingsråd menar att:

  • Regeringen behöver tillsätta en utredning som ser över hur miljöbalken och dess prövningssystem ska reformeras. Detta inkluderat nuvarande och föreslagen relevant EU-lagstiftning. Det måste utredas hur prövningen ska gå till, vem som ska pröva, vilka parter som ska ingå och vad är det som ska prövas.  ​
  • Effektivt utformade prövningsorganisationer med resurser, kompetens och erfarenhet som är anpassad till prövningen måste säkerställas. Myndigheternas roll behöver också ändras från motpart till vägledande.
  • Det krävs samverkan och ett förstärkt förtroende mellan industrin och de myndigheter som hanterar miljötillståndsprocesserna. Vi behöver en gemensam målbild och en samsyn om värdet av tillväxt och industriell utveckling. Givetvis med så låg miljöpåverkan som möjligt och utifrån en balanserad avvägning mellan kostnad och miljönytta.

 

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Maria Sunér, vd Svemin

Peter Hellberg, vice förbundsordförande Unionen

Annika Roos, vd Jernkontoret

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS facket

Nils Hannerz, näringspolitisk chef Innovations- och kemiindustrierna

Maria Rosendahl, näringspolitisk chef Teknikföretagen

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

För att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda organiserar parterna ett industriråd (”Industrirådet”) bestående av ledande företrädare för samtliga parter.

Industrins utvecklingsråd arbetar med frågor som berör industrins förutsättningar i form av forskning, utveckling, kompetensförsörjning, mm. Även frågor som transporter och infrastruktur, energi och klimat samt jämställdhet behandlas inom utvecklingsrådet. 

Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand är för närvarande ordförande för Industrins utvecklingsråd.

Klicka här för att komma till Industriradet.se

Till toppen