Sveriges Ingenjörer

Sverige behöver en grön investeringsoffensiv

Sverige är mycket attraktivt för gröna investeringar, visar en ny unik rankning beställd av Sveriges Ingenjörer. Men många andra länder lanserar nu stora satsningar, vilket gör att Sveriges topposition hotas.
Nyheter
2024-01-16

Att vara ett attraktivt land för industriella investeringar har alltid varit avgörande för tillväxt och välstånd. EU:s nya klimatlag ”Fit for 55” förändrar förutsättningarna, eftersom den kräver snabbt minskande utsläpp som syftar till att unionen ska bli klimatneutral 2050. Därför ökar konkurrensen om investeringarna kraftigt under de närmaste åren. Många länder vill bli hemvist för framtidens koldioxidneutrala industri.

– Om inte Sverige kan lansera en lika kraftig offensiv som konkurrentländerna kommer de gröna investeringarna att avta och leda till sämre tillväxt och färre nya jobb i landet, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Konsultbolaget Sweco har på Sveriges Ingenjörers uppdrag tagit fram en unik och samlad analys av gröna investeringar i 14 länder utöver Sverige med 13 parametrar inom politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och juridiska områden för åren 2017 och 2023. Analysen har fördjupats för sju nyckelkonkurrenter till Sverige: Danmark, Finland, Kanada, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.

Sverige står starkt men konkurrensen ökar

Sammantaget hamnar Sverige på en femteplats och står sig starkt i den internationella konkurrensen. När det gäller forskning och utveckling ligger Sverige i topp, liksom vad gäller omställningen till ett hållbart energisystem.

Swecos analys visar dock att flera länder nu växlar upp sina satsningar och det finns områden där vi redan hamnat i bakvattnet. Några exempel ur rapporten:

Kompetensförsörjningen haltar. Flera andra länder har redan strategier för att möta behovet av den tekniska kompetens som krävs för att ställa om samhället. Även när det kommer till att attrahera spetskompetens internationellt ligger Sverige i lä. Länder som Finland, Danmark och Kanada har satsat stort på talangattraktion och byggt upp samordnade system som Sverige saknar.

Mycket längre tillståndsprocesser än övriga länder. I Tyskland tar det 40 månader att få tillstånd till landbaserad vindkraft. I Finland, Schweiz och Österrike 60 månader. I Sverige tar det hela 108 månader. Sverige behöver snabba på tillståndsprocesserna inom samtliga fossilfria energislag. Självklart bör en balans mellan planerbar och icke-planerbar energi säkerställas, men vår energiförsörjning får inte hämmas av långsamma tillståndsprocesser. 

Risk för ökad konkurrens. Konkurrentländernas nya satsningar kan på lite sikt hota Sveriges attraktionskraft, om motsvarande insatser inte inleds här. Även om resultaten från de internationella satsningarna inte är kända än, så ökar investeringarna snabbt. Några exempel är USA:s Inflation Reduction Act, och ett antal andra stora satsningar i Storbritannien, Kanada och Tyskland, som alla gynnar gröna investeringar.

– Slutsatserna i rapporten pekar på att även staten snabbare och med mer kraft måste samordna och koncentrera sina resurser för att bidra till omställningen. Annars kommer vi snart att vara frånsprungna av fler konkurrentländer, säger Ulrika Lindstrand.

Engineers of Sweden presents a completely new ranking for green investments. The report, made by the consulting firm Sweco, shows that Sweden stands strong internationally. However, several other countries are making significant efforts in areas where Sweden is passive and the top position is threatened. Now, a green investment offensive is required, or else the climate transition as well as growth and jobs in Sweden are jeopardized.

The climate transition is one of the biggest challenges the world faces. A full-scale transition to fossil-free production is necessary for Sweden. If the transition is not made, Sweden will no longer be able to sustain its industry.

Being an attractive country for industrial investments has always been crucial for growth and prosperity. However, the conditions are changing dramatically with the EU's climate law "Fit for 55". The Union aims to be climate-neutral by 2050. In the coming years, competition for green investments will intensify and many countries want to be the home of the future carbon-neutral industry. 

Sweco's analysis shows that several countries are now stepping up their efforts, and there are areas where we have already fallen behind. Some examples from the report:

Skills supply is lagging. Several other countries already have strategies to meet the need for the technical expertise required to transition society. Even when it comes to attracting international top talent, Sweden lags. Countries like Finland, Denmark, and Canada have invested heavily in talent attraction and built coordinated systems that Sweden lacks.

Much longer permit processes than other countries. In Germany, it takes 40 months to obtain a permit for onshore wind power. In Finland, Switzerland, and Austria, it takes 60 months. In Sweden, it takes a whopping 108 months. Sweden needs to expedite the permit processes for all fossil-free energy types. Of course, a balance between planned and unplanned energy should be ensured, but our energy supply must not be hindered by slow permit processes.

Increasing competition. The new initiatives of competitor countries can, in the long run, threaten Sweden's attractiveness if equivalent efforts are not initiated here. Even though the results of international initiatives are not yet known, investments are increasing rapidly. Some examples include the USA's Inflation Reduction Act and several other major initiatives in the UK, Canada, and Germany, all favoring green investments.

Förmåga att attrahera gröna investeringar

 1. USA
 2. Tyskland
 3. Danmark
 4. Storbritannien
 5. Sverige
 6. Kanada
 7. Finland
 8. Schweiz
 9.  Frankrike
 10. Kina
 11. Nederländerna
 12. Österrike
 13.  Korea
 14. Japan
 15. Polen

Seminarium: Så står sig Sverige internationellt inom gröna investeringar

Se inspelningen från vårt seminarium den 17 januari där rankningen av Sveriges attraktionskraft för gröna investeringar presenterades av Daniel Hallencreutz, seniorkonsult på Sweco. Efter presentationen följer panelsamtal med representanter från politiken och näringslivet: Mikael Damberg (S), Ulrika Lindstrand (Sveriges Ingenjörer), Lena Sellgren (Business Sweden), Anton Steen (Fortum) och Karolina Boholm (Volvo Group).

Ladda ned hela rankningsrapporten

Till toppen