Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 2 november 2021

Kommentar till utredningen om arbetskraftsinvandring

Slutbetänkandet från regeringens utredning om arbetskraftsinvandring presenterades idag. Sveriges Ingenjörer tycker det är bra att utredningen uppmärksammat att Migrationsverkets certifieringssystem saknar författningsstöd. Men förbundet är kritiskt till det inte läggs några utredningsförslag för att ersätta det.

Sedan några år tillbaka har myndigheten byggt upp ett system genom vilket certifierade arbetsgivare garanteras en snabbare handläggningstid för arbetstillstånd. I slutbetänkandet från utredningen om arbetskraftsinvandring (Ju 2020:05) slås fast att Migrationsverkets nuvarande certifieringssystem inte är författningsreglerat.

Dagens certifieringssystem bygger på en slags tyst överenskommelse mellan Migrationsverket och arbetsgivare. Myndigheten har gett sig själv rätten att på egen hand utforma, reglera och tillämpa ett system. Det går, enligt Sveriges Ingenjörer, tvärt emot hur myndighetsutövning ska bedrivas i en fungerande rättsstat.

Migrationsverkets handläggning av ärenden måste bygga på likabehandling och ha lagstöd. Det borde ges i uppdrag till Migrationsverket att ta fram ett nytt system med tydligt författningsstöd. Det fanns möjlighet att i slutbetänkandet lämna ett sånt förslag. Vi är kritiska till att så inte gjorts

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

I en rapport som förbundet presenterade tidigare i år framkom dessutom flera brister i certifieringssystemet avseende kontroll och tillsyn av den enskilde arbetsmigrantens villkor. Det är genom certifieringssystemet som merparten av arbetstillstånden för ingenjörer utanför EU/EES hanteras. Utredningen konstaterar i sitt slutbetänkande även att viss ärendehantering, när Migrationsverket fattar beslut inom certifieringssystemet, kan strida mot bestämmelser i utlänningslagen.

Utredningen om arbetskraftsinvandring

Regeringen tillsatte 2020 en utredning för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. 

Utredning lämnade i februari 2021 sitt deltbetänkande - Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Den 2 november överlämnades slutbetänkandet - Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88) 

 

Till toppen