Sveriges Ingenjörer

Etiska frågor allt viktigare för ingenjörerna

Fem av sex ingenjörer anser att det är betydelsefullt att deras arbetsgivare jobbar aktivt med etiska frågor och frågan blir allt viktigare. De arbetsgivare som inte tar etiken på allvar riskerar att förlora sina kompetenta ingenjörer.
Nyheter
2024-02-05

Efterfrågan på ingenjörer är stor. I den hårda konkurrensen om ingenjörskompetens krävs flera åtgärder för att göra en arbetsgivare attraktiv: bra villkor, marknadsmässiga löner, goda möjligheter till kompetensutveckling och distansarbete.

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att även arbetsgivarnas ansvarstagande för etik, hållbarhet och jämställdhet är mycket viktigt när ingenjörerna väljer arbetsgivare.

– Det skapar en konkurrensfördel som gör det lättare att attrahera skickliga och engagerade ingenjörer – inte minst ingenjörskvinnor där engagemanget i frågorna är störst, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer.

Ingenjörers inställning till etik och hållbarhet

  • 83 procent tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare jobbar aktivt med etiska frågor
  • Andelen som tycker arbetsgivarens etiska ansvar är mycket viktigt har ökat med 12 procentenheter sedan 2014. Vad gäller ansvar för miljön är ökningen 11 procentenheter under samma tidsperiod.
  • 88 procent av de tillfrågade ingenjörerna uppger att deras arbetsmotivation skulle sjunka om det uppdagades att arbetsgivaren ägnat sig åt korruption (exempelvis mutor).
  • 67 procent av ingenjörerna skulle inte söka ett jobb hos en arbetsgivare som ägnat sig åt miljöfarlig verksamhet
  • Etik, hållbarhet och jämställdhet är betydligt viktigare för kvinnliga ingenjörer än manliga. Trots att männens intresse ökar är engagemanget mycket starkare hos kvinnorna.

Detta leder till att många arbetsgivare kan få svårare att behålla den kompetens de har då många engagerade ingenjörer kommer att söka sig till andra arbetsplatser, där frågorna tas på större allvar.  Dessutom visar undersökningen att arbetsmotivationen skulle dala hos de ingenjörer som stannar kvar på arbetsplatsen, vilket skulle kunna påverka effektivitet, produktivitet och lönsamhet på företaget.

Ethical issues are becoming increasingly important for engineers. Five out of six engineers believe that it is significant for their employers to actively address ethical issues. Employers who do not take ethics seriously risk losing their competent engineers.

The demand for engineers is high. In the tough competition for engineering expertise, several measures are required to make an employer attractive: good conditions, competitive salaries, excellent opportunities for skills development, and remote work options. A new report from Sweden's Engineers shows that the employer's commitment to ethics, sustainability, and gender equality is also very important when engineers choose an employer.

  • 83 percent consider it important that their employers actively address ethical issues.
  • The percentage who believes the employer's ethical responsibility is very important has increased by 12 percentage points since 2014. Regarding responsibility for the environment, the increase is 11 percentage points during the same period.
  • 88 percent of the surveyed engineers state that their work motivation would decrease if it was revealed that the employer engaged in corruption (such as bribery).
  • 67 percent of engineers would not apply for a job with an employer engaged in environmentally harmful activities.

Ethics, sustainability, and gender equality are significantly more important for female engineers than male engineers. Despite an increase in interest among men, the commitment is much stronger among women.

Så gjordes undersökningen

I december 2022 ställdes frågor till Sveriges Ingenjörers medlemspanel. Samma frågor ställdes åren 2014 och 2018. Enkäten från 2022 nådde en svarsfrekvens på drygt 50 procent, där 1 009 personer svarade. Könsfördelningen var 30 procent kvinnor och 70 procent män, vilket motsvarar könsfördelningen hos Sveriges Ingenjörers medlemmar i stort. Åldersfördelningen var jämnt fördelad. 86 procent av de svarande arbetade inom privat sektor, 7 procent på statliga myndigheter och 7 procent inom kommuner och regioner.

I maj 2023 ställdes uppföljande frågor i en ny undersökning till en ny grupp med 2 000 ingenjörer. Svarsfrekvensen var 43 procent. Samma fördelning som 2022. Kompletterande intervjuer genomfördes 2023 med två studenter, tre yrkesverksamma och en pensionerad ingenjör.

Till toppen