Sveriges Ingenjörer

Höga ingenjörslöner i storstäderna övertrumfar basindustrin

Lönerna i den svenska basindustrin ligger under genomsnittet medan ingenjörerna inom bank-, finans- och försäkringsbranschen tjänar mest. Det visar årets lönestatistik för olika branscher från Sveriges Ingenjörer, där medlemmar redovisat sin lön för 2023.
Nyheter
2024-06-19
Relativt löneläge för ingenjörer per bransch 2023. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2023.

I bank-, finans- och försäkringsbranschen ligger lönerna cirka 30 procent över dem inom vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering som återfinns i botten. Beräkningarna har tagit hänsyn till utbildningsnivå, ålder, befattning och övertidsersättning.

–  Jämfört med förra året har det relativa löneläget försämrats i fastighetssektorn och till viss del i byggbranschen. Det är en förväntad utveckling då ränteläget har slagit hårt på lönsamheten i dessa branscher, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.
Branschanalysen visar också att lönenivåerna inom skogs- och stålindustrin ligger mer än 20 procent under lönenivån inom finansbranschen.

Låga löner i tillverkningsindustrin

– Tillverkningsindustrin ligger i det lägre lönespannet. Det relativa löneläget är oroväckande lågt inom skogsindustrin samt stål- och metallindustrin, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.
Den svenska basindustrin står inför en omfattande klimatomställning och arbetslösheten bland ingenjörer är generellt låg. Även sett till åldersfördelningen står dessa branscher inför ett generationsskifte.
– Om inte lönerna förbättras kan det bli svårt för den tunga basindustrin att attrahera den kompetens som behövs, säger Ulrika Lindstrand. 

Högst löner i Stockholmsregionen

Sveriges Ingenjörers löneenkät för 2023 besvarades av 78 700 yrkesverksamma medlemmar i landet. Uppgifterna om bransch avser medlemmar inom den privata sektorn och det finns stora skillnader mellan olika branscher. De branscher med högst löner ligger oftare i storstadsregionerna och då främst i Stockholmsregionen. Branscherna med lägre löner är mer spridda ute i övriga landet.
– Lönerna i storstäderna påverkas av att det finns fler arbetsgivare att välja bland för ingenjörerna, vilket gör att de får lättare att byta jobb. Med en ökad rörlighet och konkurrens om ingenjörerna pressas lönerna upp. Vi har i tidigare analyser sett att de högsta individuella löneökningarna finns just bland dem som bytt jobb, säger Johan Kreicbergs.

Lön för civilingenjörer 2023 per bransch

Medellöner. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2023.

Högskoleingenjörers löner per bransch 2023

Medellöner. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2023.

Högskoleingenjörers medellöner per bransch 2023. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2023.

Om lönestatistiken 

  • Statistiken i rapporten baseras på Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2023.
  • Enkäten besvarades av 78 700 yrkesverksamma medlemmar i Sverige.
  • Uppgiften om bransch avser endast medlemmar inom den privata sektorn.
  • I rapporten redovisas bland annat så kallade relativa lönelägen. I denna beräkning tas hänsyn till eventuella skillnader i utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå samt särskild övertidsersättning. Om lönenivån i en bransch är exakt densamma som inom privat sektor totalt, kommer det relativa löneläget att ha värdet 100. Ett lägre relativt löneläge betyder att branschen har ett lägre löneläge än privat sektor som helhet, ett högre relativt löneläge betyder att branschen har ett högre löneläge.

Till toppen