Sveriges Ingenjörer
Blogg 1 februari 2018

Konkurrenskraft och hållbart arbetsliv

Hur förhåller sig goda arbetsförhållanden och arbetsplatser som bidrar till förnyelse och konkurrenskraft till varandra? Denna fråga var utgångspunkt för ett seminarium som arrangerades av nätverket för arbetsplatsnära forskning.

Kärnan i den arbetsplatsnära forskningen är områden som varit aktuella länge, arbetsmiljö, arbetsorganisation och kompetensutveckling. Men allt tyder på att ökad konkurrens tillsammans med snabb teknikutveckling innebär att vi behöver arbeta med dessa områden från delvis nya perspektiv såväl på arbetsplatserna som inom den forskning som studerar arbetslivet.

Forskningen visar att goda arbetsförhållanden är viktiga för konkurrenskraften. Nöjda och trygga medarbetare presterar bättre och vågar vara innovativa och ifrågasätta. Det ger en stimulerande arbetssituation för individen och gynnar arbetsplatsens utveckling. Den akademiskt utbildade ska stå för ett vetenskapligt perspektiv och för kvalitetssäkring. En expert kan behöva bromsa. Det tillhör delvis yrkesrollen att ibland våga vara lite obekväm och gå emot sin chef.

Men en sådan integritet förutsätter trygga anställningsförhållanden. På seminariet berättade Per Norlander, Sveriges Ingenjörers koncernordförande på Ericsson, om den anda av samförstånd och dialog som vuxit fram mellan ledning och anställda och som borde kunna tjäna som grund för en mer uthållig syn på verksamheten. För att ett högteknologiskt företag ska vara konkurrenskraftigt både på kort och lång sikt förutsätts ett gott innovationsklimat. Det betyder att medarbetare återkommande får möjlighet att utveckla sin kompetens och att de som arbetar med teknikutveckling inte bara förfinar dagens produkter och tjänster utan också kan avsätta tid för ett mer långsiktigt arbete med innovation.

Till toppen