Sveriges Ingenjörer
Blogg 29 januari 2019

Vägen till toppen

Den senaste rapporten om världens mest innovativa länder, Bloomberg Innovation Index, visar ett tapp för Sverige från placering två till placering sju i världen. Det är en oroande utveckling eftersom förmågan att utveckla nya produkter och tjänster blir allt viktigare för konkurrenskraften och möjligheten att skapa ekonomisk tillväxt i företag.

Sveriges styrka i Bloomberg Innovation Index är en produktiv högteknologisk industri som satsar på forskning och utveckling, och som även samarbetar med lärosäten och forskningsinstitut. Den högteknologiska industrin har 40 000 anställda ingenjörer och ett högt förädlingsvärde per anställd och står för cirka 70 procent av näringslivets samlade forsknings- och utvecklingsinvesteringar.

Sveriges svaghet är förmågan att addera värde till de produkter som industrin producerar i form nya tjänster. Där ligger Sverige efter länder som Tyskland, Schweiz och Korea.

Har näringslivet rätt kompetens?

Det sker en snabb teknisk omställning som ställer krav på den tekniska kompetensen i det svenska näringslivet. En undersökning som Sveriges Ingenjörer har gjort visar att endast tre av fem företag har rätt teknisk kompetens. En orsak till det är att industrin ligger lägre lönemässigt för ingenjörer jämfört med tjänstesektorn. Detta påverkar industrins attraktionskraft och bidrar till att industrin har svårt att locka rätt teknisk kompetens. Det saknas också planer för att lösa detta, då endast ett av fem företag har en långsiktig plan för sin tekniska kompetensförsörjning. Företagens satsningar på teknisk kompetensutveckling har dessutom minskat de senaste fem åren, enligt Sveriges Ingenjörers undersökning.

Behov av insatser

Industrins löneläge, brist på långsiktiga planer och minskade satsningar på kompetensutveckling gör att industriföretagen i hög grad har brist på rätt teknisk kompetens. För att åter nå toppen i Bloombergs innovationsliga är det viktigt att komma till rätta med bristerna på rätt teknisk kompetens. Vi ser därför behov av följande insatser:

  1. Det värde som ingenjörerna tillför verksamheten måste göras synligare och värderas högre i form av ökade löner och bättre villkor.
  2. Företagen behöver bli bättre på att planera för den kompetens de behöver på lite längre sikt. Alla företag behöver planer för kompetensförsörjning.
  3. Den tekniska kompetensutvecklingen måste öka snabbt, inte minst för att hänga med i den snabba digitala utvecklingen och framväxten av artificiell intelligens.
Till toppen