Sveriges Ingenjörer
Blogg 27 augusti 2019

Nya föreskrifter kan hota rehabiliteringen för sjukskrivna

Inom kort kommer Arbetsmiljöverket att lansera nya föreskrifter inom rehabilitering av sjukskrivna. Dessa föreskrifter har under hela processen fått skarp facklig kritik eftersom de riskerar att få konsekvensen att de sjukskrivne förlorar jobbet.

Frågan man ställer sig är om några små ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan få så allvarliga konsekvenser att någon blir av med jobbet. Föreskrifterna ska ju enbart syfta till att förbättra arbetsmiljön för oss alla. Vad har hänt, och vad har Arbetsmiljöverket gjort? Jag ska försöka skapa klarhet i dessa frågor.

Redan tidigt i processen att ta fram nya föreskrifter var Arbetsmiljöverket inne på en rättslig analys av grundläggande begrepp inom anställningsskyddslagstiftningen/arbetsrätten. Det är ett område där Arbetsmiljöverket inte brukar gå in och peta och där de dessutom själva säger att de saknar den nödvändiga kompetensen. Trots det har de varit tydliga med att de vill påverka skyddsreglerna som finns inom arbetsrätten. Det är först i slutet av den mångåriga processen som Arbetsmiljöverket har ändrat sig och vid en hearing förklarat att det aldrig har varit deras tanke att förändra förhållandet mellan arbetsmiljörätt och arbetsrätt. Trots det så är risken att just detta nu sker.

Men vilka hot finns då för den sjukskrivna?

  • Den sjukskrivna kan bli av med arbetet
  • Det förebyggande arbetet hotas
  • Arbetstagare med missbruksproblematik riskerar falla mellan stolarna

Som ni ser är det betydande risker som sjukskrivna nu kan ställas inför. Om vi fördjupar oss i dem var och en ser vi att några små formuleringar i en föreskrift kan få vittgående konsekvenser.

Därför kan de sjukskrivna riskera uppsägning

Den största risken jag ser är att den sjukskrivna i förlängningen kan bli av med arbetet. I och med de nya föreskrifterna äventyras anställningstryggheten för den som är mest sårbar och behov av en trygg anställning. Detta kan bli en het fråga i avtalsrörelsen och här finns också den starkaste fackliga kritiken. Här har det funnits en vilja från Arbetsmiljöverket att först påverka lagstiftningen för att mycket sent i processen pudla och säga att deras tanke aldrig varit att utsätta sjukskrivna för denna risk. Man har helt enkelt inte förutsett konsekvenserna detta kan få när vi tittar på verkligheten inom arbetsmiljörätt, arbetsrätt och socialförsäkringsrätt.
Faktum är att hela det rättsliga systemet förflyttas från arbetsgivarens aktiva ansvar att snabbt komma igång med arbetslivsinriktad rehabilitering till individen, som själv måste ta ansvar för att få till rehabilitering. Självklart finns det risker med detta, en är att arbetsgivaren inte tidigt tar kontakt med den sjukskrivna. Men framförallt finns risken att arbetsförmågebedömningen görs tidigare och i princip enbart prövas mot normalt förekommande arbete.

Det finns här ett hot att den sjukskrivna blir av med sjukpenning och det innan någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering har kommit igång. Det kommer att påverka anställningstryggheten och skapar risken att arbetsgivaren anser att det finns skäl för uppsägning.

Det förebyggande arbetet hotas genom kopplingen mellan Arbetsmiljölagen och de nya föreskrifterna

De nya föreskrifterna om arbetsanpassning kommer enbart ha fokus på individens rehabilitering. Det står i bjärt kontrast till arbetsmiljölagens regler inom området, främst AML 3 kap. 2 a§. Här har enligt min mening Arbetsmiljöverket kidnappat lagens begrepp arbetsanpassning och helt raderat sambandet med lagens begrepp rehabilitering. Arbetsmiljöverket har dock vid ett antal tillfällen menat att det är en tolkning som inte bör göras. Det återstår dock att se hur arbetsgivaren och tillsynsmyndigheten tolkar de nya föreskrifterna.
Kommer Arbetsmiljöverket alls göra tillsyn när det gäller aktiviteter, planering och åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering på organisatorisk nivå när det inte längre finns några specifika föreskrifter inom det ämnet? Min gissning är tyvärr att Arbetsmiljöverket inte kommer göra någon tillsyn. Detta medför stor risk att arbetsgivare demonterar stora delar av sitt ansvar i det förbyggande arbetet kopplat till lagen. Det finns även en risk att Arbetsmiljöverket inte kommer göra någon tillsyn av åtgärder i en individs rehabilitering med hänvisning till att de inte gör tillsyn i enskilda ärenden.

Skadligt bruk borta ur de nya föreskrifterna

I de nya föreskrifterna har Arbetsmiljöverket tagit bort allt som handlar om rehabilitering för missbruk. Därmed ligger den sjukskrivnas öde i händerna på arbetsgivarens tolkning av Arbetsmiljöverkets nya linje. I värsta fall kan de tolka reglerna som att eftersom det inte finns något om missbruk i de nya föreskrifterna så behöver de inte aktivt planera, ha rutiner och ge lämpliga åtgärder i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats.

Det hade varit något mer modernt av Arbetsmiljöverket att utvidga området till fler områden med risk för skadligt bruk, exempelvis spelberoende.

Tänk vad några nya formuleringar i en föreskrift kan förändra det rättsliga skyddet för den som är mest sårbar. Vad tänkte Arbetsmiljöverket på när de reviderade föreskrifterna? De nya föreskrifterna kan mycket väl bli en het fråga i den kommande avtalsrörelsen.

(Här osar det katt!)

Till toppen