Sveriges Ingenjörer
Blogg 30 september 2019

Elektrifiering av fordon och transporter – en väg framåt med stor potential!

Transportsektorn är en av de branscher som direkt eller indirekt påverkar vår vardag mest. Men det är också ett område där vi har stora möjligheter att förändra och utveckla!

Stort land, långa avstånd, tunga transporter

Sverige är ett till ytan stort land, i EU är det bara Frankrike och Spanien som är större. Det betyder att vi i större utsträckning än de flesta andra länder i EU är beroende av längre och tunga transporter inom landet. Vi har också olika behov i landet. En kommun som Arjeplog med 0,2 människor per kvadratkilometer har helt andra förutsättningar än Sundbyberg där det finns 5000 människor per kvadratkilometer. Det skapar en ganska unik miljö där ofta mer glest befolkade delar av landet har tung industri med stora transportbehov av gods samtidigt som mer tätbefolkade områden har stora transportbehov av människor på begränsad yta.

Skogen, gruvorna och stålet genererar stora värden men är också tunga att transportera. Exporten av varor och tjänster motsvarar ungefär 45 procent av BNP. Vi måste kunna transportera iväg våra förädlade produkter till köpare i andra länder. Köpare som är beredda att betala för att få högkvalitativa varor med ett högt kunskapsinnehåll och ett högt förädlingsvärde. Transporter är också en förutsättning för att vi alla ska kunna leva ett hyggligt bekvämt liv och handla livsmedel på daglig basis.

Då efterfrågan på transporter inte kommer att minska så måste vi finna smarta och energieffektiva transportlösningar. Åtgärder och styrmedel lägger grunden till både hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft.

Kunskap, vilja och förutsättningar

Jag vill påstå att Sverige har ganska unika förutsättningar att ta ledartröjan och skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga och effektiva transportlösningar. Sverige har två ledande lastbilstillverkare, vi har elfordonsexpertis, vi har en industri med stora behov av tunga, och ofta långväga, transporter. Vår elproduktion är också jämfört med många andra länder grön och fossilfri. Sverige har genom detta tillsammans med ett fåtal andra länder i unionen en möjlighet att bli en innovatör, trendsättare och en exportör av klimatsmarta lösningar. Något som kan bidra till att vårt välstånd ökar.

Transportsektorn kräver dock mycket energi. Trafikverket skriver att inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Räknas utrikes sjöfart och flyg in är andelen drygt 40 procent. Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen.

Industrin miljardsatsar

Svenska ingenjörer vid Volvo och Scania ligger långt framme i arbetet mot en fossilfri fordonsflotta. Volvo och Scania är beredda att satsa miljarder för att snabbt kunna producera lastbilar som med olika tekniska lösningar går att driva med el. Men om lastbilstillverkarna ska kunna satsa på eldrivna fordon måste åkerinäringen också köpa fordonen. Det kommer inte att ske förrän de ser att det är funktionellt och ekonomiskt lönsamt, och en förutsättning för det är att det finns en infrastruktur för laddning.

Volvo har studerat ett antal exempel på hur behoven av räckvidd varierar inom ett skift för ett lastfordon. Man kategoriserar fyra typexempel av transporter. För stadsdistribution beräknas räckviddsbehovet vara mindre än 60 km medan regionaldistribution sannolikt klarar sig under 200 km per pass. För kyltransporter räknar man med ett räckviddsbehov på upp till 150 km och för sopbilar och renhållning ett behov på mindre än 80 kilometer per pass. Även busstrafik, såväl lokalt som regionalt, har stor potential att drivas med el.

Tekniken finns

Det finns elvägstekniker som möjliggör ännu längre transporter med ellastbilar då det går att ladda fordonen under färd. Som bonus gör detta att behovet av stora batterier minskar och fordonet istället kan ha en högre lastkapacitet. På så vis undgår man det som är den största begränsningen för elektrifierade fordon, hur långt det kan rulla mellan laddningarna. Men inte minst för lastfordon är den faktiska användningen viktigare än en teoretisk maxsträcka. Med andra ord, genom att ha en behovsanpassad fordonsflotta där de faktiska behoven är styrande är elektrifieringslösningar fullt möjliga.

Elnät och tillgång till elektrisk energi

Redan dagens system möjliggör en stor grad av elektrifiering, men ska marknaden för tyngre transporter med eldrivna lastbilar kunna växa måste infrastrukturen för laddning byggas ut, både kraftigt och fort. Kapaciteten för laddning måste öka. Det handlar då både om laddstationer och elektrifierade vägsträckor. Ska elfordonsinitiativen kunna utvecklas behövs också ett väl fungerande elnät som kan mata fordonselnätet med tillräcklig effekt. Antalet aktörer som behöver el, mycket el, ökar ständigt. En till stor del elektrifierad transportsektor kommer att kräva en ständig tillgång till el och till ett nät med god kapacitet för höga laster. En ny typ av last som varken kraftproduktionen eller elnätet är byggt för att hantera.

Yes, we can!

Industrin har kunskap, det finns forskning och kunskap om transportflöden. Industrin och åkerinäringen är beredda men klarar det inte själva. Staten måste agera och ta ansvaret, likt det man har för vägar, järnvägar och inte minst järnvägarnas kraftförsörjning.

Till toppen