Sveriges Ingenjörer

Tiotaggarval för dig som har ITP2

Tiotaggarval innebär att du som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp kan komma överens med din arbetsgivare om en alternativ pensionslösning.

Vad innebär tiotaggarval?

Det innebär att du väljer bort stora delar av din kollektivavtalade ITP2 och får i stället en annan pensionslösning som inte omfattas av kollektivavtalet, en så kallad tiotaggarlösning. Nytt är också att man kan bli erbjuden att helt gå över till den premiebestämda ITP1-planen.

Det är arbetsgivaren som avgör om de anställda ska kunna göra något tiotaggarval eller inte. De bestämmer också vilka lösningar och försäkringsbolag som kan komma ifråga och vilken premie som ska tillämpas.

Ett tiotaggarval är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde och ska alltid undertecknas av båda parter. Om du beslutat dig för att göra ett tiotaggarval kan du inte gå tillbaka till den kollektivavtalade ITP2 så länge du är anställd på samma företag. Det är bara eventuellt möjligt vid byte av arbetsgivare.

Det här väljer du bort från ITP2

Det du väljer bort från din ITP2 är hela efterlevandeskyddet Familjepension och ditt framtida intjänande av Ålderspension på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. ITPK kan du antingen ha kvar eller plussa på din tiotaggarlösning. För dessa bortvalda delar försvinner även möjligheten till kollektiv slutbetalning om du vill gå i pension mellan 62–65 år.

Premie till tiotaggarlösning

Det finns ingenting i kollektivavtalet som styr vilken premie arbetsgivaren ska betala till en tiotaggarlösning. Hur mycket som ska betalas är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde, men oftast finns det en pensionspolicy hos arbetsgivaren som beskriver vilken premiesättning som tillämpas.

De vanligaste premierna

Frilagd premie är den vanligaste premien till en tiotaggarlösning. Det innebär att arbetsgivaren betalar samma premie till tiotaggarlösningen som de skulle ha betalat till Alecta för de bortvalda delarna i ITP2 om de legat kvar i ITP. Det är då Alecta som räknar ut hur mycket de bortvalda delarna skulle ha kostat och sedan betalar arbetsgivaren in samma belopp till det försäkringsbolag/bank som förvaltar din tiotaggarlösning.

Bra att veta

Med den här premiesättningen höjs premien normalt med varje löneökning, men sjunker när inkomstbasbeloppet höjs och när Alecta ger arbetsgivarna rabatt på premien i ITP. Även olika begränsningsregler som gäller för ITP kan påverka storleken på din frilagda premie. Exempel på sådana begränsningsregler är maxpremie och lönekapning – läs mer om dem på alecta.se

Premietrappa är en annan vanlig premiemodell som framför allt används på stora företag. Här fastställer företaget själva hur många procent av din lön som ska betalas till tiotaggarlösningen. Ofta är procentsatserna åldersindelade och olika i olika åldersintervall. 

Att tänka på innan du gör ett val

Det viktigaste

Det absolut viktigaste innan du skriver på någonting är att du förstår vad valet innebär för dig – både kortsiktigt och långsiktigt. Sluta inte fråga förrän du är säker på att du förstår.

Analysera konsekvenserna

Med den nya och mer flexibla ITP2-planen har många av de tidigare fördelarna med tiotaggarlösningar försvunnit. Innan du väljer bör du göra en ordentlig analys av vad det innebär att lämna den vanliga ITP-planen. 

Bra att tänka på

Vid erbjudande om att gå över till ITP1 är att de raka procentsatserna där – 4,5 procent respektive 30 procent – bygger på 40 års intjänande, med andra ord är man är väldigt ung när man börjar intjänandet. Det kan vara aktuellt med tilläggspremier. 

En viktig beräkningsfaktor

Glöm inte bort att räkna med din antagna framtida lönekarriär/-reallöneutveckling. Ju brantare lönekurva, desto större premiebehov. Stora lönelyft sent i karriären kräver högre premie, eftersom inbetalningstiden då är förhållandevis kort för en pension som ska betalas livet ut.

Rådgivaren/försäkringsbolaget

ska kunna visa både vad avsättningen ger i pension vid olika antaganden om avkastning och hur mycket som går bort i provisioner och avgifter. Tänk på att alltid jämföra i reala termer, det vill säga avkastningen rensad från inflation och avgifter. De avkastningssiffror som presenteras är ofta väl optimistiska. Sett över mycket lång tid kanske det kan handla om 3–4 procent för traditionell försäkring och 5–6 procent eller mer för fondförsäkring med enbart aktier, om man vill vara på den säkra sidan när det gäller antaganden om real avkastning.

Om du väljer tiotaggarlösningen 

Fördelen är att du själv kan bestämma hur pengarna ska förvaltas. Pensionen kan bli högre, men resultatet kan också bli det omvända. I en traditionell försäkring får du del av kapitalavkastningen genom återbäring. Alternativet fondförsäkring ökar möjligheten till bra avkastning, men risken är större. Se upp med avgifterna. Oftast finns det en mellanhand (rådgivare, förmedlare) som hjälper till. Dessa får oftast betalt via provisioner som kan vara ganska höga.

Se också upp med förvaltningsavgifterna. Eftersom de tas ut som procent på kapitalet får de stor betydelse för slutresultatet.

Basbelopp 2024

Inkomstbasbelopp (ibb) 

1 = 76 200 kr i årsinkomst 
7.5 = 571 500 kr i årsinkomst
8.07 = 614 934 kr i årsinkomst
10 = 762 000 kr i årsinkomst
20 = 1 524 000 kr i årsinkomst
30 = 2 286 000 kr i årsinkomst 

Prisbasbelopp (pbb)

1 = 57 300 kr
2 = 114 600 kr
3 = 171 900 kr
4 = 229 200 kr
7.5 = 429 750 kr
10 = 573 000 kr

Senast uppdaterad 2023-01-23
Till toppen