Sveriges Ingenjörer

Typografi

Våra typsnitt utgörs av den klassiska sanserifen Helvetica, som finns tillgänglig på de flesta datorer, samt vårt eget unika typsnitt Sveriges Ingenjorer, som används sparsamt men har en viktig identitetsbyggande roll i rubriker.

Sveriges Ingenjorer är en rundad sanserif som hämtar inspiration från olika håll, bland annat från OCR-typsnitt och standardiserade teckenformer för ritningar. Den gemensamma nämnaren är att typerna ska andas ingenjörsmässig precision. Det mjuka typsnittet Sverige Ingenjorer kompletterar Helvetica och skapar en helhetsbild av organisationen som känns välkomnande och tydlig.

Så används typsnitten

När centrerad och vänsterställd text förekommer i samma enhet är det viktigt att de är tydligt separerade med hjälp av marginaler för att inte ge ett rörigt intryck.

Vi sätter i stort sett alltid text versalgement och undviker versaler samt överdriva storlekar samt följer vedertagna typografiska konventioner. Kursiver används enbart för att betona enskilda ord i löpande text. God läsbarhet samt ett balanserat och sofistikerat uttryck är viktigt.

Rubriker

Våra huvudrubriker sätts främst centrerade i Sveriges Ingenjorer Regular och 3 gånger brödtextens storlek. Runt rubriken har vi en god marginal, och vanligtvis två tomma rader innan ingress eller brödtext. All följande text sätts i Helvetica. Vi sätter inte delar av rubriken i till exempel fetstil eller andra färger. För längre texter i till exempel rapporter och på vår webbplats så vänsterställer vi rubriken.

Vad som är en huvudrubrik kan variera och vårt uttryck kommer alltid att behöva anpassas efter sitt sammanhang. Vanligtvis är det den huvudsakliga och dominerande rubriken i en enhet eller på en sida som anses vara huvudrubrik.

Vi försöker undvika att ha mer än en huvudrubrik synlig. Om en enhet, som till exempel en rapport, har flera kapitel så sätter vi varje kapitelrubrik i Sveriges Ingenjorer. I en varumärkesfilm med enbart några få och centrala budskap så kan dock varje enskilt budskap sättas som rubrik.

Ingresser

Om ingressen placeras tillsammans med en centrerad huvudrubrik behöver även ingressen vara centrerad. Ingresser skiljs annars från brödtexter med hjälp av antingen fetstil, en större storlek eller genom en tydlig marginal.

Mellanrubriker

Vi har två nivåer av mellanrubriker; nivå 1 och nivå 2.

Nivå 1 används i stort sett enbart i rapporter och på vår webbplats för längre texter där vi har behov att tydligt separera större avsnitt av texten. Nivå 1 sätts i Helvetica Regular och 1,7 gånger brödtextens storlek. Nivå 1 behöver tydliga marginaler över och under texten; sätt två tomma rader ovanför mellanrubriken och en halv rads avstånd innan angränsande brödtext.

Nivå 2 är vår vanligast mellanrubrik och användas i en rad olika enheter, från filmer till rapporter. Nivå 2 sätts i Helvetica Bold och samma storlek som brödtexten. Nivå 2 har inte samma behov av marginaler som den första nivån; innan rubriken ska det vara en tom rad och efter mellanrubriken så radbryter vi enbart innan brödtexten fortsätter.

Brödtexter

Brödtexter sätts vänsterställda i Helvetica Regular. Se till att raderna inte är för långa. Om raderna är längre än cirka 70 tecken per rad riskerar texten att kännas tung att läsa. Radavstånd sätts ca 1,4 gånger brödtextens storlek.

Exempel
Till toppen