Sveriges Ingenjörer

Förtroendemannalagen

Med stöd av Förtroendemannalagen (FML) har du som facklig representant rätt att arbeta fackligt. Här hittar du en sammanfattning av dina rättigheter och skyldigheter samt råd på vägen för att planera för ditt fackliga arbete.

Vem omfattas av lagen?

För att omfattas av Förtroendemannalagen behöver följande förutsättningar gälla:

  • Din arbetsgivare måste ha tecknat kollektivavtal.
  • Du ska vara utsedd som förtroendevald av medlemmarna eller av förbundet centralt.
  • Du ska vara anmäld till arbetsgivaren.

Rätt till betald ledighet

Lagen ger förtroendevalda på arbetsplatsen rätt till betald ledighet för facklig verksamhet. Det innebär att du är ledig från ditt ordinarie arbete utan löneavdrag så många timmar som du behöver för att utföra ditt fackliga arbete som är knutet till arbetsgivarens verksamhet. Att förbereda förhandlingar och förhandla samt gå utbildningar som du behöver för uppdraget får du göra på betald ledighet.

Internt fackligt arbete

Att arbeta med ren medlemsrekrytering, fackligt val, stadgar och avgiftsfrågor är internt fackligt arbete och ger inte rätt till betald ledighet.

Att arbeta med medlemsvårdande och rekryterade aktiviteter är så klart ändå viktigt. Ett sätt att hantera detta är exempelvis genom att lägga årsmöten och medlemsmöten på lunchtid.

Hur mycket tid får jag ta?

Hur många timmar du lägger ned ska stå i skälig proportion till arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Enkelt uttryckt ska du ha så mycket tid som behövs för att utföra ditt fackliga uppdrag.

Tidsåtgången påverkas av hur många medlemmar du representerar och på vad som händer på arbetsplatsen. I perioder med exempelvis stora omorganisationer går det ofta åt mycket facklig tid eftersom du ska förhandla, träffa medlemmar och så vidare. Är ni en nystartad förening behövs ofta mer tid till att arbeta upp rutiner och gå utbildningar.

Lagen innebär också att du har rätt till övertidsersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid. 

Rätt till lokal och förvara material

Lagen ger även förtroendevalda rätt att få disponera lokaler och förvara material. Som förtroendevald kan du få ta del av känslig information och det är viktigt att tänka på hur och var du förvarar den.

  • Lägg exempelvis informationen på en server eller liknande som bara föreningens styrelse kommer åt, eller i låsbara skåp.

GDPR påverkar hur du kan hantera personuppgifter i ditt fackliga uppdrag. 
Läs om GDPR för dig som är förtroendevald

Dialog med chefen

En arbetsgivare får inte hindra dig från att fullgöra ditt uppdrag, men uppdraget får heller inte medföra betydande hinder för verksamheten.

  • Ha en öppen dialog med chefen kring tidsuppskattning av uppdraget, förläggning och om hänsyn behöver tas vid planering av verksamhet och mål.
  • Notera all tid som du lägger på fackliga frågor så att du kan följa upp och återkoppla till din chef.

Läs hela Förtroendemannalagen

Via riksdagens webbplats kan du också läsa andra lagtexter om fackligt inflytande, exempelvis:

  • 1976:580 Medbestämmandelagen
  • 1987:1245 Styrelserepresentation
  • 1996:359 Europeiska företagsråd

På riksdagens webbplats hålls lagar och författningstexter uppdaterade så att du alltid får den senaste versionen.

Senast uppdaterad 2023-01-25
Till toppen