Sveriges Ingenjörer

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Kollektivavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen Sobona som bildats efter sammanslagningen av KFS och Pacta. Sobona organiserar kommunala företag i hela Sverige och de aktuella avtalen är uppdelade i 6 branschavtal.

Branschavtalen mellan AkademikerAlliansen och Sobona börjar gälla från och med 2022-01-01 och ersätter de gamla KFS avtalen i sin helhet. 

Utöver branschavtalen så tecknar Sobona avtalet HÖK-T/AB tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För Sobona bolag som tillämpar HÖK-T/AB så hittar du avtalen här: (SKR HÖK-T/AB).

Avtalet består av ett centralt förhandlingsordningsavtal mellan AkademikerAlliansen och Sobona och sedan sex separata branschavtal. I varje branschavtal så finns det en ”Branschöverenskommelse” (förkortat BÖK) där löneavtal och protokollsanteckningar ingår samt en bilaga benämnt ”Branschbestämmelser” (förkortat BB) där de faktiska kollektivavtalsbestämmelserna i avtalet regleras. 

Branschavtalen är följande: 

  • Branschöverenskommelse Energi (BÖK Energi) 
  • Branschöverenskommelse Vatten och Miljö (BÖK Vatten och Miljö) 
  • Branschöverenskommelse Fastigheter (BÖK Fastigheter) 
  • Branschöverenskommelse Besöksnäring (BÖK Besöksnäring) 
  • Branschöverenskommelse Flygplatser (BÖK Flygplatser) 
  • Branschöverenskommelse Trafik (BÖK Trafik)

Förändringar i arbetsrätten

Inom Sobona gäller §22 LAS på samma sätt som på privat sektor. Läs mer om det här

Lön 

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade 

Anställningsform 

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid.  

Arbetstid, semester, övertid och restid 

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön. 

Arbetstidsförkortning 

Nivån av arbetstidsförkortning i timmar skiljer sig mellan avtalen, hur många timmar du som arbetstagare har framgår av protokollsanteckningarna i BÖK. 

Föräldralön/Föräldratillägg

Sobonas samtliga BÖK

Kvalifikationstid

Sammanhängande anställningstid på minst 180 kalenderdagar
Arbetstagare ska på arbetsgivarens begäran styrka att denne får föräldrapenning enligt SFB

Hur många perioder

Arbetstagaren kan dela upp föräldrapenningtillägget på flera ledighetsperioder. 
Föräldrapenningtillägget utbetalas under 180 kalenderdagar och som längst till dess att barnet är 24 månader.

Avdrag eller tillägg

Föräldrapenningtillägget utbetalas löpande under föräldraledighet med föräldra-penning på sjukpenningnivå med 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag enligt samma principer som vid sjukdom

Föräldralön för arbetstagare med lön överstigande 83,33 procent av prisbasbeloppet, får föräldralön som tillsammans med högsta belopp för föräldrapenning ger ca 77,6 procent kompensation av löne-bortfallet då föräldrapenning över lägstanivån utges. Begränsad till 270 dagar per födsel, föräldrar kan dela om anställd hos samma AG.

Hur man beräknar beloppet
Föräldratillägg

Antal dgr x dagslön x 10 procent 

Föräldralön exempel

Arbetstagaren är heltidsanställd med arbetstid måndag–fredag. Månadslönen är 45 000 kronor dvs. mer än 83,33 procent av prisbasbeloppet och daglönen i en 30-dagarsmånad 1 500 kronor.

Ledighet har beviljats under en månad med 30 kalenderdagar enligt följande
a) från måndag vecka 1 till söndag vecka 2 med hel föräldrapenning och
b) från måndag vecka 3 till söndag vecka 3 med halv föräldrapenning.

År 2020 är högsta föräldrapenning 1006 kronor per dag och halv föräldrapenning 503 kronor per dag.

Månadslön utges för 12,5 kalenderdagar x 1500 + 18 750 kr

Ersättning (mom. 2)
a) (1,00 x 1 500 x 77,6 % – 1006) x 14 + 2 212 kr
b) (1,00 x 750 x 77,6 % – 503) x 7 + 553 kr
21 515 kr

Arbetstagaren får dessutom (14 x 1006) + (7 x 503) = 17 605 kronor från Försäkringskassan.

Sjuklön 

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig med sjuklön till dag 90 om sjukpenning från Försäkringskassan utges. 

Efter dag 90 så har arbetstagare rätt till ersättning enligt sjukförsäkringsförmånen AGS/AGS-KL som hanteras via AFA. 

Aktuellt

2022-12-09

Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023

Reglerna om dygnsvila skärps i en överenskommelse mellan SKR och Sobona och de fackliga parterna Kommunal, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet. Läs mer här

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Martin Riis

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-23
Till toppen