Sveriges Ingenjörer

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Kollektivavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen Sobona som bildats efter sammanslagningen av KFS och Pacta. Sobona organiserar kommunala företag i hela Sverige och de aktuella avtalen är uppdelade i 6 branschavtal.

Branschavtalen mellan AkademikerAlliansen och Sobona börjar gälla från och med 2022-01-01 och ersätter de gamla KFS avtalen i sin helhet. 

Utöver branschavtalen så tecknar Sobona avtalet HÖK-T/AB tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För Sobona bolag som tillämpar HÖK-T/AB så hittar du avtalen här: (SKR HÖK-T/AB).

Avtalet består av ett centralt förhandlingsordningsavtal mellan AkademikerAlliansen och Sobona och sedan sex separata branschavtal. I varje branschavtal så finns det en ”Branschöverenskommelse” (förkortat BÖK) där löneavtal och protokollsanteckningar ingår samt en bilaga benämnt ”Branschbestämmelser” (förkortat BB) där de faktiska kollektivavtalsbestämmelserna i avtalet regleras. 

Branschavtalen är följande: 

  • Branschöverenskommelse Energi (BÖK Energi) 
  • Branschöverenskommelse Vatten och Miljö (BÖK Vatten och Miljö) 
  • Branschöverenskommelse Fastigheter (BÖK Fastigheter) 
  • Branschöverenskommelse Besöksnäring (BÖK Besöksnäring) 
  • Branschöverenskommelse Flygplatser (BÖK Flygplatser) 
  • Branschöverenskommelse Trafik (BÖK Trafik)

Förändringar i arbetsrätten

Inom Sobona gäller §22 LAS på samma sätt som på privat sektor. Läs mer om det här

Lön 

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade 

Anställningsform 

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid.  

Arbetstid, semester, övertid och restid 

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön. 

Arbetstidsförkortning 

Nivån av arbetstidsförkortning i timmar skiljer sig mellan avtalen, hur många timmar du som arbetstagare har framgår av protokollsanteckningarna i BÖK. 

Sjuklön 

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig med sjuklön till dag 90 om sjukpenning från Försäkringskassan utges. 

Efter dag 90 så har arbetstagare rätt till ersättning enligt sjukförsäkringsförmånen AGS/AGS-KL som hanteras via AFA. 

 

Lön

Om lokala parter inte enas om annat sker lönerevision den 1 april. Ni ska lokalt fastställa dels vilka medlemmar som var anställda den 1 april och omfattas av revisionen

Åldersbestämmelser

Uppsägningstiden vid uppnådd LAS ålder är 2 månader

Arbetstidsförkortning 

De KFS avtal som har arbetstidsförkortning behåller dessa i de nya Sobona avtalen med möjlighet för lokala parter att komma överens om en annan lösning

Föräldrapenningtillägg

Kvalifikationstiden för föräldrapenningtillägget minskar från 365 dagar till 180 dagar. Samordning av föräldrapenningtillägget mellan två föräldrar på samma arbetsplats tas bort helt

Arbetstid

Samtliga divisorer gällande övertid, obekväm arbetstid, restid, jour och beredskap flyttas över från

Aktuellt

2022-12-09

Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023

Reglerna om dygnsvila skärps i en överenskommelse mellan SKR och Sobona och de fackliga parterna Kommunal, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet. Läs mer här

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Martin Riis

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-23
Till toppen