Sveriges Ingenjörer

Ersättning och ansvar vid sjukdom

Vid sjukdom kan du få ersättning från två håll. Ersättning enligt lag gäller för alla, så kallad sjukpenning som betalas ut av försäkringskassan. Blir du sjuk, och har problem med att få den rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering som behövs för att du ska kunna jobba igen, är det viktigt att du tidigt kontaktar din lokala Akademikerförening, fackliga organisation eller oss på förbundet för hjälp.

Vem har ansvar för din rehabilitering?

Om du hamnar i situationen att du behöver rehabilitering efter en sjukdom eller skada är det några saker som är viktiga att tänka på. Det är både du själv och arbetsgivaren som har ett ansvar för din rehabilitering.

Det här ska du göra:

  • Du är skyldig att delta i din egen rehabilitering.
  • Involvera den företagshälsovård som arbetsgivaren eventuellt anlitar.
  • Se gärna till att skyddsombud/arbetsmiljöombud eller dina lokala förtroendevalda är med i din rehabprocess.
  • Fundera över vad som händer om du inte kan gå tillbaka till ditt ordinarie arbete.

Det här ska arbetsgivaren göra:

  • Arbetsgivaren är skyldig att ha ett fungerande rehabiliteringsarbete och ska upprätta en rehabiliteringsplan.
  • Vid behov ska arbetsgivaren anordna rehabiliteringsmöten med bland annat läkare, företagsvård, arbetsgivare och dig som anställd.

Hur långt stäcker sig arbetsgivarens ansvar?

Även om det inte finns reglerat i lag hur långt arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar sträcker sig, så har frågan prövats av Arbetsdomstolen i samband med uppsägning. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en sjuk arbetstagare med hänvisning till personliga skäl krävs att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något jobb av betydelse, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar samt att det inte går att omplacera arbetstagaren till annat arbete.

Vidare ska arbetsgivaren ha vidtagit alla de åtgärder som skäligen kan krävas. Arbetsgivaren måste bland annat överväga och pröva om arbetstagarens anställning kan räddas genom viss omfördelning av arbetsuppgifter och det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att möjligheterna undersökts och för att visa att en sådan förändring inte är möjlig.

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att vidta åtgärder som innebär en utvidgning av arbetsgivarens verksamhet, försämrar andra arbetstagares arbetsmiljö eller inte kan antas leda till fortsatt anställning. Omfattningen av arbetsgivarens skyldighet är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Rehabverktyget

Rehabverktyget är en tjänst från Prevent för dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare och som vill veta vad som gäller i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. 

Verktyget ger kunskap om regler, ansvar och roller. Det ger även tips på förebyggande arbete samt fakta om vanliga ersättningar och stöd som kan sökas av både arbetsgivare och arbetstagare.

Till Rehabverktyget

Prehabguiden

Suntarbetsliv – ger dig inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats i kommuner, regioner och kommunala företag. Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Till Prehabguiden

Till toppen