Sveriges Ingenjörer

Frågor och svar om lön

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som uppkommer i samband med lön.

Allmänna frågor om lön

Det finns flera tillfällen när du kan förhandla din lön, till exempel:

  • I det årliga lönesamtalet
  • När det sker större förändringar i din tjänst, till exempel om ansvarsområden utökas, vid högre ansvar eller större krav
  • När du blir befordrad
  • När du byter jobb

Här får du veta mer om att förhandla lön vid olika tillfällen

Hur mycket andra ingenjörer tjänar, med liknande tjänst, erfarenhet, eller utbildningsnivå är det kortfattade svaret.  

Om du har förtroendevalda, prata med föreningen om hur lönenivåerna ser ut på er arbetsplats, de känner till de lokala förutsättningarna och villkoren. 

I Saco lönesök, vår databas med 74 000 ingenjörslöner, kan du se hur du ligger till jämfört med andra i samma eller liknande yrkesgrupp. Även 90 percentilen i lönestatistiken kanske är en rimlig marknadslön för just dig.

Ta hjälp av lönestatistiken 

Det är en stark efterfrågan på ingenjörer. Med ökade möjligheter till hem- och distansarbete och rekordlåg arbetslöshet för ingenjörer har du ett bra utgångsläge för att både byta jobb och kunna förhandla en bra lön.

Frågor om ingångslön

Ingångslönen har stor betydelse för din framtida löneutveckling, du ska försäkra dig om att du inte kommer in för lågt.

Sveriges Ingenjörer tar varje år fram rekommenderade ingångslöner för nyutexaminerade ingenjörer.

Läs om ingångslön

Dessutom rekommenderar vi att du ska ha restids- och övertidsersättning

Beräkna värdet av övertidsersättning

Ett annat tips inför att du anger ett löneanspråk är att du pratar med de lokalt förtroendevalda (om sådana finns), de har koll på arbetsplatsens löneläge. Det ligger även i deras intresse att nyanställda inte kommer in på för låga löner.

Läs om att förhandla din lön när du får ett nytt jobb

Saknas kollektivavtal på arbetsplatsen behöver du stämma av om de villkor som ingår i kollektivavtalet så som tjänstepension, res- och övertidsersättning, extra semesterdagar är reglerade i ditt anställningsavtal [länk till checklista för anställningsavtal].

Om kollektivavtal saknas kanske du behöver begära en högre lön för att kompensera villkor och ersättningar som saknas.

Se vår sammanställning av kollektivavtalets värde

Frågor om lön vid nytt jobb

Vid ett jobbyte har du ett bra utgångsläge för att förhandla fram en bättre lön. Det är viktigt att du förbereder dig inför löneförhandlingen så att du får rätt lönenivå från början, det sätter grunden för din fortsatta löneutveckling.

När du söker nytt jobb är det vanligt att du får frågan om vilket löneanspråk du har. Löneanspråk är ett annat ord för önskad nivå på lön. Vår rekommendation är att inte ange det redan i jobbansökan utan vänta till anställningsintervjun. Du kan i ansökningshandlingarna visa att du har noterat frågan, och hänvisa till att du gärna tar den diskussionen i anställningsintervjun. 

Det är viktigt att du förbereder dig så att du har ett löneanspråk som är marknadsmässigt och inte för lågt, så att du kan besvara frågan när du får den. Ta gärna hjälp av vår lönestatistik.

Det är viktigt att du förbereder dig så att ditt löneanspråk är marknadsmässigt.

Mer om att förhandla lön när du byter jobb

Finns det förtroendevalda på arbetsplatsen, de kan finnas omnämnda i jobbannonsen, kontakta dem för att få veta mer om lönenivån.

I Saco lönesök, vår databas med 74 000 ingenjörslöner, kan du se hur du ligger till jämfört med andra i samma yrkesgrupp. Skapa förhandlingsutrymme och höj ditt löneanspråk. Även 90 percentilen i lönestatistiken kanske är en rimlig marknadslön för just dig.

Ta hjälp av lönestatistiken

Nej, det ska du inte – men du kan uttrycka att du återkommer med ett löneanspråk senare i rekryteringsprocessen. Löneanspråk bör du ange först när du blir erbjuden jobbet eller har kommit långt i rekryteringsprocessen.

Mer om att förhandla lön när du byter jobb

Vi rekommenderar att du följer vår checklista för anställningsavtal

Checklista för anställningsavtal

Om du är osäker, kontakta Rådgivningen eller mejla ditt anställningsavtal till oss.

Kontakta Rådgivningen

Rörlig lön kan bestå av till exempel bonus eller provisionslön, eller av skift-, jour- eller beredskapsersättning. Ta reda på vad som gäller för den tjänst du har sökt, och säkerställ att det regleras i ditt anställningsavtal. 

Kom ihåg att du ska ha semesterlön på din rörliga lönedel. Ta också reda på hur de rörliga delarna påverkar din tjänstepension.

Om du är osäker kontakta Rådgivningen eller mejla ditt anställningsavtal till oss.

Kontakta Rådgivningen

Frågor om lönesamtalet

Inför lönesamtalet ska du förbereda dig så att du kan vara konkret och ha goda argument som visar hur din arbetsinsats matchar arbetsgivarens förväntningar på prestation och måluppfyllnad.

Har du kollektivavtal är huvudregeln att lönerevision sker årligen, och revisionsdatum är bestämd i förväg. Om det inte finns i kollektivavtal på arbetsplatsen, se till att det finns med i ditt anställningsavtal.


Mer om att förhandla din lön i lönesamtalet

Inför lönesamtalet ska du förbereda dig så att du kan vara konkret och ha goda argument. Du påverkar genom din arbetsinsats under året och bemöter arbetsgivarens bedömning av din prestation och måluppfyllnad enligt lönekriterierna som finns på arbetsplatsen.

Mer om att förhandla din lön i lönesamtalet

Om du har förtroendevalda, prata med föreningen om hur lönenivåerna ser ut på er arbetsplats, de känner till de lokala förutsättningarna och villkoren.

I Saco lönesök, vår databas med 74 000 ingenjörslöner, kan du se hur du ligger till jämfört med andra i samma yrkesgrupp.

Skapa förhandlingsutrymme och höj ditt löneanspråk. Även 90 percentilen i lönestatistiken kanske är en rimlig marknadslön för just dig.

Ta hjälp av lönestatistiken

När du förbereder dina argument ska du utgå från hur din arbetsinsats har varit under året och vilken löneutveckling du tycker och motsvarar din prestation och måluppfyllnad.

Lämna det personliga hemma. Hög eller låg inflation, räntenivå på bostadslån eller andra kostnader är inte relevanta argument för din löneutveckling. Även om det så klart påverkar din privatekonomi.

När avtalsrörelsen pågår, och kollektivavtalen förhandlas fastställs även ”märket”. Märket är ett riktmärke för den totala kostnadsökningen för löner i Sverige – inte för en enskild individs löneutveckling. 

Fördjupa dig om löneökningstal

Du påverkar din löneutveckling genom att i ditt lönesamtal argumentera och förhandla om den löneutveckling som du tycker motsvarar din måluppfyllnad och prestation. Du ska inte se märket som ett tak för din löneutveckling.

Mer om lönesamtal

När du får förändrat arbetsinnehåll och det sker större förändringar i din tjänst är det en viktig möjlighet för dig att förhandla en ny lön. Du visar att du sätter ett samband mellan förändringar i tjänsten och din förväntan på en högre lön.

Ta upp frågan om högre lön redan när du och din chef diskuterar nya arbetsuppgifter. Högre krav – högre lön helt enkelt. Vänta inte till ditt lönesamtal.

Mer om att löneförhandla om du fått nya arbetsuppgifter

Oavsett om du är nöjd eller missnöjd med samtalet tjänar du på att tänka framåt och planera för en god löneutveckling.

Tips efter lönesamtalet

Delar du inte bedömning och motivering till den lön du får är det viktigt att du framför det till din lönesättande chef. Det kan kännas obekvämt, men missnöjda medarbetare är inte bra för verksamheten. Som medarbetare har du också rätt att få veta vad du kan göra för att få en bättre löneutveckling.

Tips om du inte är nöjd med lönesamtalet

Enligt föräldraledighetslagen ska du inte missgynnas på grund av att du varit föräldraledig. Du har rätt till samma löneutveckling som om du hade varit på plats.

Frågor om lön vid förändringar i tjänsten

Våra tjänster förändras och utvecklas. Ibland sker stora förändringar, som en befordran. Ibland mer gradvisa inom befintlig tjänst. Det här innebär möjligheter för dig att förhandla och få en högre lön.

När du får förändrat arbetsinnehåll och det sker större förändringar i din tjänst är det en viktig möjlighet för dig att förhandla om ny lön. Du visar att du sätter ett samband mellan förändringar i tjänsten och din förväntan på en högre lön.

Ta därför upp frågan om högre lön redan när du och din chef diskuterar nya arbetsuppgifter. Högre krav – högre lön helt enkelt. Vänta inte till lönerevisionen.

Löneförhandla vid förändringar i tjänsten

Blir du befordrad och får en ny tjänst ska ett nytt anställningsavtal upprättas. Det här är ett bra tillfälle för dig att förhandla ny lön innan du skriver på anställningsavtalet. Ha koll på i vilket års löneläge din nya lön sätts, det påverkar vilket års lönerevision du omfattas av.

Förhandla din lön när du blir befordrad

Lönegaranti

Här hittar du allmän information om lönegaranti och vad som händer om din arbetsgivare inte kan betala ut din lön.

Om din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en företagsrekonstruktion och inte kan betala din lön kan du ha rätt till statlig lönegaranti.

Lönegarantin innebär att du kan få ersättning från staten för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som avgör om du har rätt till lönegaranti och vilket belopp du i så fall kan erhålla. Konkursförvaltare och rekonstruktör utses av tingsrätten.

Om du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön.

Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp. Du kan få lönegaranti i högst åtta månader. Hur länge du kan få lönegaranti beror därför alltså på hur mycket du tjänar.

För att du ska kunna få lönegaranti måste ett konkursbeslut fattas av tingsrätten. Sveriges Ingenjörer kan hjälpa dig med ett konkursansökningsförfarande. Kontakta alltså förbundet om din lön uteblir någon längre tid och tänk på att din fordran inte kommer att omfattas av lönegaranti om den är intjänad tidigare än tre månader innan en konkursansökan ges in till tingsrätten.

För att ett konkursförfarande ska inledas krävs det att din lön uteblivit på grund av din arbetsgivares betalningsoförmåga och inte av någon annan orsak. Fråga alltså din arbetsgivare varför din lön dröjer. Skulle arbetsgivaren av något skäl anse att du inte har rätt till den lön du kräver föreligger en tvist som måste lösas innan ett konkursförfarande kan bli aktuellt. Du kan kontakta Sveriges Ingenjörer om du vill ha hjälp att reda ut tvisten.

Innan en konkursansökan kan ges in måste din arbetsgivare normalt delges en betalningsuppmaning och därefter erhålla en veckas betalningsfrist. För att underlätta och påskynda hanteringen är det därför bra om du redan innan du kontaktar förbundet tar fram en kopia av ditt anställningsavtal samt en kopia av din senast erhållna lönespecifikation. Du måste även kunna precisera vilka lönesummor arbetsgivaren är skyldig dig och när dessa rätteligen skulle ha betalats så sätt gärna samman ett mejl eller annan skriftlig redogörelse innan du kontaktar oss där du har preciserat dessa olika poster.

För att du ska ha rätt till lönegaranti måste din fordran ha förmånsrätt.

Förmånsrätt gäller för lönefordringar som du tjänat in tre månader innan en konkursansökan lämnades in till tingsrätten.

Förmånsrätt gäller även för lönefordringar som tjänats in i tiden mellan konkursansökan och tingsrättens beslut om konkurs samt även för lön och uppsägningslön för den första månaden efter konkursbeslutet.

Normalt säger konkursförvaltaren upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist i och med konkursen och arbetstagaren blir arbetsbefriad efter den inledande månaden av konkursen. Eventuellt ytterligare uppsägningslön omfattas i denna situation av lönegaranti som längst för uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Du måste vara aktivt arbetssökande och alltså anmäld till arbetsförmedlingen för att ha rätt till lönegaranti under arbetsbefriad uppsägningstid. Blir du uppsagd bör du alltså omedelbart anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Du får lönegarantiersättning för fordran på uppsägningslön endast till den del du inte har nya inkomster som täcker din förlust.

Om du under uppsägningstiden, efter den inledande månaden av konkursen, istället fortsätter utföra arbete anses du arbeta för konkursboet och den fordran du då har anses utgöra en så kallad massafordran som ska betalas av konkursboet.

Semesterlön och semesterersättning intjänad före konkursen har förmånsrätt för vad som är innestående för det innevarande och det närmast föregående intjänandeåret. Äldre sparade semesterdagar ersätts alltså inte genom lönegarantin.

Senast uppdaterad 2023-04-12
Till toppen