Karriär & utveckling

Sök stipendier och bidrag

Som medlem i Sveriges Ingenjörer kan du söka stipendium eller bidrag ur de fonder som förbundet förvaltar.

Fondernas ändamål är olika, och stipendierna har olika syften.
Det kan vara att stödja forskning och projekt inom ett visst område, stimulera examensarbeten, resestipendier eller delas ut som belöning för särskilda insatser. Stipendiater och bidragsmottagare utses som regel av styrelsen för respektive stiftelse. 

Observera att ansökningsformulären till våra stipendier öppnar olika datum och har olika långa ansökningsperioder. Normalt öppnas ansökningsperioderna en till tre månader före sista ansökningsdag. Detta beroende på vilken fond som ansökan är till.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag för respektive fond:

Kamrathjälpsfonden

Understöd till ingenjörer och ingenjörsstudenter i behov att tillfällig ekonomisk hjälp. Det finns också möjlighet att söka bidrag till utlandsstudier.

Understöd till ingenjörer och teknologer

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning.

Observera att du endast kan skicka in en ansökan per fond. Läs därför igenom de olika kategorierna och välj den som passar ditt ändamål.

1. Understöd till civil- och högskoleingenjörer

som på grund av

• sjukdom
• arbetslöshet
• höga boendekostnader eller
• stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Kompletterande information, till exempel intyg, kan bifogas ansökan.

Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer, men medlemmar har företräde.

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober.

Till ansökan

2. Understöd till teknologer

som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och på grund av

• sjukdom
• arbetslöshet
• höga boendekostnader eller
• stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Sökande ska ha varit medlem i Sveriges Ingenjörer i minst sex månader före ansökan.

Viktigt! Studieintyg/registerutdrag ska bifogas ansökan.

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober

Till ansökan

3. Studiestipendier till teknologer

som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och har varit det i minst sex månader före ansökan. Sökande som bedriver utlandsstudier under längre tid än ett år har företräde.

Viktigt! Bifoga studieintyg för studier vid svenskt lärosäte och antagningsbevis från den utländska högskolan samt uppgift om totalkostnaden för det ändamål som ansökan avser. Ansökan avslås om den inte är komplett.

Den som erhåller resestipendium ur fonden är skyldig att inkomma med skriftlig redogörelse för hur stipendiet använts.

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober.

Till ansökan

Herman och Sigrid Nyléns fond

Understöd till examinerade ingenjörer i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Fonden lämnar understöd till examinerade ingenjörer som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Företräde har den som avlagt civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

Sista ansökningsdag 1 oktober.

Till ansökan

Bengt Ingeströms stipendiefond

Stöd till tekniskt vetenskapliga projekt och studier inom termisk energiteknik eller fluidteknologi.

Fonden stödjer yngre ingenjörers tekniskt vetenskapliga projekt inom termisk energiteknik eller fluidteknologi. Även studie- och konferensresor och fortsatta studier på magisternivå inom dessa ämnen vid svenskt eller utländskt lärosäte omfattas.

Ansökningarna behandlas och stipendiater utses av styrelsen för Stiftelsen Bengt Ingeströms stipendiefond. För att erhålla stipendium krävs att den sökande är svensk medborgare och medlem i Sveriges Ingenjörer. Av ansökan ska också framgå att projektet/studierna ligger inom fondens ändamål.

Stipendiaterna ska lämna en skriftlig redovisning samt en översiktlig ekonomisk redovisning när projektet (studieresan, studierna) genomförts. Denna beskrivning av hur eventuellt erhållna stipendiemedel ska användas, fylls i under "Kortfattad projektbeskrivning" och bör omfatta motsvarande cirka en halv A4. I projektbeskrivningen ska det framgå att ansökan ligger inom fondens ändamål.

Bifoga gärna en fil med kompletterande information, till exempel en utförligare projektbeskrivning. Sökandes cv samt budget för projektet, studierna eller studieresan ska alltid bifogas ansökan.

Sista ansökningsdag 10 maj.

Till ansökan

Miljöfonden

Stöd till miljöforskning, examensarbeten eller studier.

Sveriges Ingenjörer delar ut stipendier ur Miljöfonden. Medlen i fonden kommer från fondavsättningar i Swedbank Robur Humanfond.

Miljöfondens ändamål är att stödja och främja forskning, projekt och studier som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde.

Behörig att söka är fysisk person bosatt i Sverige och medlem i Sveriges Ingenjörer har företrädesrätt till stöd från fonden.

Stöd från Miljöfonden kan utgå som

1. Bidrag

Till vetenskapliga forsknings- och utredningsprojekt. Miljöfonden avsätter även medel till strategiska satsningar.

I ansökan ska under ”Kortfattad projektbeskrivning” framgå vilket av delprojekten som ansökan avser vara en del i, eller om ansökan avser ett ytterligare och nytt delprojekt.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Till ansökan om forsknings- och utredningsprojekt

2. Stipendier

För examensarbeten och studier inom miljöområdet.

Sista ansökningsdag är 30 april respektive 12 november.

Till ansökan för examensarbete och studier

Allmänt

Ansökan måste innehålla uppgifter om budget, tidsplan och en tydlig motivering. Formulärets fält "Projektbeskrivning" måste användas, det går inte att endast hänvisa till en bilaga. Kompletterande upplysningar kan lämnas i bilaga. Bifoga även cv och budget för projektet till ansökan. Vid resa för presentation på forskningskonferens ska även bekräftelse på att artikeln är antagen för presentation bifogas.

Stöd ur Miljöfonden kan endast tilldelas fysisk person, inte ges till företag eller för marknadsföring och produktutveckling. Beslut om beviljande av stöd kan inte överklagas. Besked om bifall lämnas normalt cirka sex veckor efter sista ansökningsdag.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt av fondstyrelsen och övriga personer som styrelsen anlitar för sin bedömning.

Vid frågor kontakta Patrik Björnström via epost Patrik.Bjornstrom@sverigesingenjorer.se.

Understöds- och stipendiefonden

Understöd för medlemmar i Sveriges Ingenjörer i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Som ingenjörsstudent kan du även söka stipendier för studieresor utomlands.

Understöd eller stipendium ska efter ansökan tilldelas medlem i Sveriges Ingenjörer som kan styrka ekonomiskt behov, eller för beredande av undervisning, utbildning, forskning eller annan verksamhet i syfte att verka för teknikens utveckling i människans och samhällets tjänst.

Observera att du endast kan skicka in en ansökan per fond. Läs därför igenom de olika kategorierna och välj den som passar ditt ändamål.

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning:

1. Understöd till examinerade ingenjörer

som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av:

  • sjukdom
  • arbetslöshet
  • höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Kompletterande information, till exempel intyg, kan bifogas ansökan.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Till ansökan

2. Understöd till teknologer

som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av:

  • sjukdom
  • arbetslöshet
  • höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Studieintyg/registerutdrag ska bifogas ansökan

Sista ansökningsdag: 1 mars

Till ansökan

3. Stipendier för individuella utrikes studieresor.

Stipendierna tilldelas teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader. Företräde ges sökande som studerar en hel årskurs utomlands.

Den som erhåller resestipendium ur fonden är skyldig att inkomma med skriftlig redogörelse för hur stipendiet använts.

Viktigt! Bifoga studieintyg för studier vid svenskt lärosäte och antagningsbevis från den utländska högskolan samt uppgift om totalkostnaden för det ändamål som ansökan avser. Ansökan avslås om den inte är komplett.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Till ansökan

4. Stöd till utrikes gruppresor

som teknologerna företar i tredje eller fjärde årskursen och som utgör en obligatorisk del av utbildningen vid de tekniska högskolorna.

Tillsammans med ansökan ska en resplan och en deltagarlista med namn och personnummer bifogas. Majoriteten av deltagarna ska vara medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Sista ansökningsdag: 1 mars

Till ansökan

Stenhagens fond

Fonden lämnar understöd till studenter vid kemiska sektionen på KTH i behov av ekonomisk hjälp.

Bidrag till studenter vid kemiska sektionen, KTH

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning:

1. Lämna bidrag åt studerande vid kemiska sektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan som på grund av sjukdom eller svåra ekonomiska förhållanden är i behov av hjälp under studietiden. Företräde ges till studerande vid tredje eller fjärde årskursen. Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Verksamhet inom studentkåren är en merit.

2. Lämna bidrag åt studerande i de lägre årskurserna om behov föreligger. Undantagsvis kan även ingenjörer utexaminerade från kemisektionen erhålla understöd, om de är i behov av hjälp. Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Verksamhet inom studentkåren är en merit.

Viktigt! Studieintyg/registerutdrag ska bifogas.

Sista ansökningsdag 1 mars.

Till ansökan

FAQ

Läs mer ovan på denna sida om de fonder som Sveriges Ingenjörer administrerar.

Skicka in handlingarna med e-post till stipendier@sverigesingenjorer.se. Var noga med att ange vilket stipendium det gäller samt ditt namn och personnummer. 

Fonderna som vi administrerar kräver olika handlingar. Bäst information får du genom att läsa informationen som finns vid varje fond. 

Fonderna har olika krav, och du hittar information om vad som krävs vid varje fond. Det kan också vara olika krav om du är student eller examinerad.

Kontrollera att du har fyllt i alla uppgifter. Kontrollera storleken på filer du har bifogat. Har du skrivit en lång motivering, skicka den som en fil istället. Har du rätt webbläsare (Chrome, Explorer, Firefox osv.). Går det fortfarande inte, skicka in din ansökan via mejl till stipendier@sverigesingenjorer.se. Alla uppgifter i webbformuläret måste vara med. 

Ansökningsformuläret publiceras tidigast tre månader innan sista ansökningsdagen.

Vi tar tyvärr inte emot ansökningar efter sista ansökningsdagen. 

Det är olika för de olika fonderna, men vi skickar alltid besked till alla som sökt så snart som möjligt.

Senast uppdaterad 2021-03-29
Till toppen