Sveriges Ingenjörer
Debatt 9 november 2020

Sverige behöver en plan för etiskt AI

Det behövs en nystart vad gäller etik och digitalisering där näringsliv och samhälle tillsammans kommer överens om hur etiska överväganden blir en del i utvecklingen av artificiell intelligens, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Computer Swedens debattsida. 

Digital teknik kan förbättra effektivitet och kvalitet för såväl företag som i offentlig sektor. Men en utmaning när teknik införs i snabb takt är att diskussionen om dess effekter på människa och samhälle inte hinner med.

Det finns flera aktuella exempel.

Ett amerikanskt företag med svenska rötter har sålt mjukvara, som normalt används för att förhindra spam, virus eller intrång, till regimen i Belarus. Men i detta fall har den använts för att censurera delar av internet och blockera sociala medier för befolkningen. Det har försvårat för alla de människor som nu deltar i proteströrelsen mot diktaturen. Företaget bekräftar att deras teknik har använts för att hindra ett fritt informationsflöde och meddelar att de inte längre ska sälja produkten till Belarus.

Sveriges Ingenjörer driver tillsammans med våra nordiska ingenjörskollegor frågan om effekter av AI som en av de viktigaste professionsfrågorna för vår yrkeskår. Etiska överväganden är och kommer vara en självklar del av ingenjörers arbete i en alltmer digitaliserad värld.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Den som utvecklar teknik behöver fundera över hur det man själv bidrar med används i ett större sammanhang. Förbundet har sedan många år tillbaka även en hederskodex för ingenjörskåren. Avsedd som ett stöd för personlig reflektion, säger den bland annat att ”ingenjören i sin yrkesutövning bör känna ett personligt ansvar för att tekniken används på ett sätt som gagnar människa, miljö och samhälle”Med kunskap följer ansvar. För individen utgår det ansvaret från den del av helheten man har inflytande över.

Men detta måste kompletteras med ansvarstagande på alla nivåer. Som anställd kan du bara agera inom ramen för den frihet som anställningen medger. Kloka företag drar fördel av ingenjörernas tekniska kunnande och bejakar intern kritik. 

När något går fel i en process som arbetsgivaren beslutat och lagt på arbetstagaren att utföra är dock den högsta ledningen ansvarig.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer ser flera viktiga steg på vägen för en nystart vad gäller etik och digitalisering:

  • Sverige bör ta fram en nationell etisk färdplan för ansvarsfull digital teknik och AI, i form av en överenskommelse mellan näringslivet, offentliga aktörer och anställda
  • Fler arbetsgivare måste utveckla system för rapportering av risker och bejaka intern kritik
  • Svenska företag behöver tydligare integrera demokrati och mänskliga rättigheter i sitt hållbarhetsarbete
  • En förnyad diskussion om äganderätten till data och nyttan med samhällsviktiga öppna data, utifrån erfarenheterna av smittspårning och övervakning under Coronapandemin

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen