Sveriges Ingenjörer
Debatt 14 december 2020

”Teknisk fortbildning måste kopplas till forskningspolitiken”

I regeringens forskningsproposition behövs prioriteringar för bättre möjligheter till teknisk fortbildning och ökade satsningar på kvalitet. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand, på Ny Tekniks debattsida

Regeringen presenterar inom kort sin forskningsproposition som ska peka ut den forskningspolitiska inriktningen för kommande år.  Ett mål är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. För att nå dit krävs bättre möjligheter till teknisk fortbildning och en ökad satsning på kvaliteten i teknisk grundutbildning,

Utbildning och kunskap utgör grunden för all forskning och utveckling av ny teknik är helt avgörande för att vi ska klara dagens och morgondagens utmaningar. Det är individer, med kunskap och kompetens, som med sitt arbete och sina idéer skapar forskningsresultat. Forskning bidrar till människans och samhällets utveckling och till nya hållbara lösningar för klimat, infrastruktur, medicin och digitalisering.

En hög grundkompetens och möjligheten att löpande kunna bredda och fördjupa sitt kunnande är båda centrala förutsättningar för utveckling av ny teknik, nya produkter och tjänster och för att stärka både tillväxt och välfärd. Forsknings- och utbildningspolitiken måste utformas med detta i åtanke.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Många stora samhällsutmaningar kommer att behöva hanteras genom ny teknik - exempelvis inom energilagring, bioteknik, digital vård, ai och 5g. För att säkerställa teknisk kompetens för forskning och utveckling krävs långsiktig finansiering. Den statliga finansieringen av forskning har ökat under ett antal år.

Det är bra men det är hög tid att det satsas ökade resurser även på den högre utbildningen. Den är förutsättningen för all annan utvecklingsverksamhet. På samma sätt finns det ett stort behov av teknisk fortbildning för yrkesverksamma.

Regeringen har nyss föreslagit en ändring i högskolelagen för att förtydliga lärosätenas roll och ansvar för vidareutbildning av yrkesverksamma. Detta är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte med att säga att lärosätena får ett uppdrag, det måste också till resurser – och de får inte tas från grundutbildningen.

Sedan tidigare har vi sett att lärosätenas ersättning per student på grundutbildningar inom teknik har sjunkit. Det är en resursurholkning som måste stoppas. Ersättningen per student har sjunkit under många år. För att nå 1990-talets nivåer skulle ersättningen behöva ökas med 40 procent visar en analys gjord av SULF, Sveriges universitetslärare och forskare.

Akademisk forskning, teknisk kompetensutveckling och näringslivets utvecklingsarbete stärker varandra. Vidareutbildning av spetskompetens behöver baseras på forskning och matcha behov. Det finns flera bra exempel på hur lärosätenas profilering och flexibilitet för detta kan öka.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Ett sådant är konceptet Study Friday, som Sveriges Ingenjörer utvecklat tillsammans med branschorganisationer och tekniska lärosäten. Study Friday är förenklat uttryckt en modell för att möjliggöra teknisk fortbildning på universitetsnivå i kombination med yrkesarbete.

Ett annat exempel den framgångsrika pilotutbildningen Ingenjör 4.0 som bygger på samverkan mellan 13 olika lärosäten för att utveckla korta kursmoduler med aktuellt innehåll.

Teknik och ingenjörsarbete, och därmed teknisk utbildning och forskning, behövs för att Sverige och världen ska kunna hantera de stora globala utmaningarna. Därför uppmanar vi regeringen:  

  • att stoppa resursurholkningen av grundutbildningarna
  • att ge långsiktigt finansiellt stöd till våra lärosäten så att de kan aktivt bidra till det livslånga lärandet
  • att införa ett kompetensutvecklingsavdrag för arbetsgivare
  • att effektivisera den statliga forskningsfinansieringen och ta bort kraven på samfinansiering

Sverige är idag världsledande på flera teknik- och forskningsområden, mycket tack vare kunniga och skickliga ingenjörer. Med rätt forskningspolitiska prioriteringar kan vi inte bara fortsätta vara det utan även stärka oss ytterligare. 

 

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen