Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 7 april 2021

”Nya migrationskrav skapar kompetensflykt”

Införandet av språk- och samhällskunskapskrav innebär att Sverige riskerar tappa forskare och ingenjörer som bygger vårt land starkt som kunskaps- och innovationsnation. Regeringen måste kasta förslagen i papperskorgen. Det skriver förbundet tillsammans med SULF på SvD Debatt.

Tusentals utländska forskare och ingenjörer kommer att tvingas lämna landet om Migrationskommitténs förslag att införa språk- och samhälls­kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd blir verklighet den 20 juli. Det skulle vara en enorm förlust för Sveriges kompetensförsörjning, innovationskraft och välstånd.

Utländska forskare står ständigt för vetenskapliga bedrifter på svenska lärosäten som gör vårt land klokare och bättre. Samtidigt utgör utländska ingenjörer en viktig del av vår kunskapsintensiva arbets­marknad. Sveriges universitets­lärare och forskare (SULF) och Sveriges Ingenjörer är stolta företrädare för dessa grupper. Många av forskarna bedriver sin forskning och undervisning på engelska. Många av ingenjörerna arbetar på globala företag som använder engelska som arbetsspråk. De har med andra ord inga professionella skäl att lära sig svenska. De bidrar varje dag till Sveriges välstånd genom kompetens och innovationer, oavsett deras kunskaper i det svenska språket eller samhället.

För att fortsatt vara en kunskapsnation med stark innovationskraft ligger det i Sveriges intresse att forskare och ingenjörer som vill stanna i landet också får den möjligheten.

Ulrika Lindstrand & Mats Ericson

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer & SULF

Med dagens regelverk kan forskare och ingenjörer få permanent uppehållstillstånd efter fyra år i Sverige. Det är med bestörtning vi har tagit del av Migrationskommitténs (SOU 2020:54) förslag att förändra detta i grunden. De nya reglerna, som föreslås börjar gälla den 20 juli 2021, innebär språk- och samhällskunskapskrav i form av tester för att få permanent uppehållstillstånd.

Exakt vad testerna ska innehålla går inte kommittén in på då det skulle föregå den statliga utredningen om krav för medborgar­skap (SOU 2021:2). I denna anges att språk­testet ska bestå av läs- och hörförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. Samhälls­kunskapstestet föreslås inkludera 14 olika områden. Också många inrikes födda svenskar skulle få stora problem att klara testet. Kunskapskraven inkluderar nämligen områden som Sveriges grundlagar, rättssystem, politiska organisation på lokal och nationell nivå, välfärdsstruktur och finansiering, samt EU:s institutioner. Vi anser att dessa krav är orimligt högt ställda.

I strävan att pressa ner asyl­invandringen försvårar man samtidigt för högkvalificerade arbetskraftsmigranter att etablera sig på svensk arbets­marknad. Kommittén medger själv att en konsekvens av de nya kraven kan bli att färre arbetskrafts­invandrare får permanent uppehållstillstånd. Någon djupare analys om vad detta innebär görs dock inte.

Eftersom forskarna och ingenjörerna arbetar heltid är det svårt att kräva att de på sin fritid ska lära sig svenska, eftersom de använder engelska i sitt yrke.

Ulrika Lindstrand & Mats Ericson

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer & SULF

Att kräva kunskaper om Sveriges rättssystem och EU:s institutioner är ännu mer bisarrt.

Vi ser flera negativa konsekvenser om språk- och samhällskunskapskrav blir verklighet:

  • Kompetensflykt av ingenjörer: Många utländska ingenjörer kommer att tvingas lämna Sverige efter att deras tillfälliga uppehållstillstånd har löpt ut. I dag får de permanent uppehållstillstånd efter fyra år i Sverige. Enligt Migrationsverket beviljades 1 400 permanenta uppehållstillstånd till arbetskraftsmigranter inom ingenjörs- och datayrken under 2020. Dessa personer har varje dag en central roll i det svenska it-undret och Sveriges starka innovationskraft. Men med de nya kraven kan många tvingas lämna landet. Detta berör tusentals ingenjörer som kommit till Sverige de senaste åren. De höga antalen överstiger vida de så kallade ”kompetens­utvisningarna”. Den statliga utredningen SOU 2021:5 redovisar nämligen att totalt 16 personer har kompetensutvisats.
  • Tomma stolar på svenska lärosäten: Många nydisputerade forskare kommer att tvingas lämna landet efter avlagd doktors­examen. Forskning inom teknik och naturvetenskap, som lägger grunden till Sveriges innovationskraft, är mycket arbetskraftsintensiv. Utan ett stort antal forskarutbildade blir det omöjligt att hålla en hög kvalitet och hävda sig internationellt. Enligt Universitets­kanslers­ämbetet har söktrycket till forskarutbildningar bland inrikes födda halverats de senaste tio åren. Rekrytering av utländska doktorander till svenska lärosäten har därför blivit avgörande. Cirka 42 procent av alla doktorander på svenska lärosäten är i dag utrikes födda. Med dagens regler kan de som vill stanna få permanent uppehållstillstånd efter forskarutbildningen, då de varit fyra år i Sverige. Med de nya kraven kan de tvingas lämna landet, såvida de inte hittar ett nytt jobb direkt efter examen. Om färre disputerar kommer det att påverka Sveriges ställning som ledande kunskapsnation.
  • Personliga tragedier: Många utländska forskare och ingenjörer kommer att tvingas ge upp sina framtidsdrömmar om en karriär i Sverige där de kan bidra med sin kompetens och bli en permanent del av samhället. Många har också rotat sig socialt och tvingas lämna bostad, kollegor och vänner.
  • Osund beroendeställning till arbetsgivaren: En möjlig öppning för forskarna och ingenjörerna att stanna i Sverige blir att ständigt förlänga tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd. Denna möjlighet diskuteras i den statliga utredningen SOU 2021:5. För att få permanent uppehållstillstånd föreslås migranten söka ställning som varaktigt bosatt. Det framkommer dock inte i utredningen om den möjligheten omfattas av Migrations­kommitténs förslag om språk- och samhällskunskapskrav eller ej. Det är en uppenbar risk att migrantens beroende­ställning till arbetsgivaren permanentas med ständiga förlängningar av tillfälliga uppehållstillstånd. Detta strider mot grundtanken om den fria rörligheten på svensk arbetsmarknad.

Införandet av språk- och samhällskunskaps­krav skulle innebära en stor kompetensflykt. Sverige riskerar att tappa tusentals forskare och ingenjörer som varje dag bygger vårt land starkt som kunskaps- och innovations­nation. Vi kräver därför att regeringen kastar dessa förslag i papperskorgen.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Mats Ericson, förbundsordförande Sveriges universitets­lärare och forskare (SULF)

The Swedish Association of Graduate Engineers (Sveriges Ingenjörer) has written a debate article in the Swedish daily newspaper Svenska Dagbladet together with its fellow Saco union SULF.

The article discusses the problems arising from the Migration Committee’s proposed on requirements of language skills and other conditions for highly qualified workers to be able to obtain permanent residence permits. There is a danger that the introduction of such requirements for people who work in organisations where English is the working language will very quickly result in many key employees being expelled from Sweden. This would impact Sweden’s competitiveness and make the country less attractive to researchers, doctoral candidates and engineers. Sveriges Ingenjörer and SULF therefore demand that the proposal be thrown in the wastepaper basket.

Till toppen