Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Nyheter 23 april 2021

Många frågor om patent

Den 26 april är det FN:s världsdag för intellektuell äganderätt. Under Coronakrisen har innovationslusten varit stor och många nya tekniska lösningar har utvecklats under kort tid. Med det följer också en hel del immaterialrättsliga frågor. Förbundet stöttar genom bland annat patentrådgivning.

Sverige placerar sig ofta högt upp i innovations- och patentrankingar bland världens länder. Det senaste året har engagemanget varit högt bland landets ingenjörer för att ta fram nya lösningar och innovationer. Men för varje tekniskt utropstecken som uppkommer, infinner sig också en rad immaterialrättsliga frågetecken.

Ett patent är både ett skydd av en idé mot kopiering och en affärsmässig fördel. Det finns några utmärkande egenskaper för att en teknisk uppfinning ska vara patenterbar. Först och främst att den är unik, det ska inte vara tidigare känd teknik. Dessutom det måste till en höjd i själva lösningen, den kan inte vara baserad på en teknisk praxis.

Heléne Robson

chefsjurist Sveriges Ingenjörer

En vanlig fråga gäller rättigheter för en anställd som utvecklat en ny teknisk lösning. Ofta är det arbetsgivaren som anses äga idén. Som anställd kan det då istället bli aktuellt att få en ersättning. I vissa fall behöver det ske via förhandlingar med företaget som man jobbar på.

Det är bra att känna till skillnaderna mellan olika kategorier av uppfinningar. Framförallt gäller det om uppfinningen utvecklats som en del i utförandet av ens ordinarie arbetsuppgifter eller inte. Det påverkar vilken rätt till ersättning man som individ har gentemot sin arbetsgivare.

Sveriges Ingenjörer har under fler år undersökt och analyserat sambandet mellan innovation och ekonomiska resultat inom företag. Detta visar ett tydligt samband mellan lönsamhet, tillgång till kompetens och ersättningssystem som uppmuntrar innovationer. Det finns också andra exempel än rena anställningar som kan vara svåra att patenträttsligt navigera på egen hand.

När man som ingenjörsstudent utfört sitt exjobb för ett företag och utvecklat en ny teknisk lösning, finns det flera olika saker att ta hänsyn till. Exempelvis är det viktigt att man inte ingått en överenskommelse på förhand som på ett oskäligt sätt begränsar ens rättigheter. Men som individ är det svårt att ha fullständig koll på denna typ av frågor. Sveriges Ingenjörer bistår därför med avtalsgranskning och juridisk rådgivning till våra medlemmar,

Heléne Robson

chefsjurist Sveriges Ingenjörer

Om tekniska uppfinningar

För att en uppfinning ska vara patenterbar krävs att det finns vissa utmärkande attribut, såsom:

  • Nyhet - ska vara absolut ny, dvs inte tidigare känd någonstans i världen
  • Uppfinningshöjd - skiljer sig från teknikens ståndpunkt så mycket att den inte är nära till hands för en fackman på det tekniska området
  • Industriellt tillämpbar - teknisk karaktär, teknisk effekt, reproducerbar

Källa: Sveriges Ingenjörer patentrådgivning

Enligt PRV:s årsstatistik för de mest förekomande patentansökningar över olika teknikområden ser fördelningen ut enligt följande:

  1. Mekanik (683)
  2. Elektroteknik (426)
  3. Kemiteknik (349)
  4. Mät- och styrteknik (334)
  5. Övriga teknikområden (310)

Källa: PRV:statistik om patentområden (2020)

World Intellectual Property Day 2021 är utlyst av FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO) för att uppmärksamma betydelsen av immaterialrätt för att bygga starkare, mer konkurrenskraftiga och motståndskraftiga företag.

Läs mer på WIPO:s hemsida

Till toppen