Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 23 april 2021

Tydliga regler underlättar flexibelt arbetsliv

Arbetslivet har förändrats snabbt det senaste året. 8 av 10 uppger nu att de jobbar hemifrån. För många har det varit en positiv upplevelse. Sveriges Ingenjörers tidigare undersökningar visar att ungefär hälften anser att livet i stort blivit bättre av mer hemarbete. Men nu börjar vi också upptäcka illavarslande tecken kopplade till hemarbetet.

Jag är orolig för den här utvecklingen där man begränsar arbetsgivarens ansvar på ett sätt som går emot utvecklingen i arbetslivet. Hemarbetet vi ser nu kan jämföras med distansarbete och att det därför är rimligt att ställa krav på hur arbetet ska utföras från hemmet.

Magnus Skagerfält

Utredare Sveriges Ingenjörer

I samband med Arbetsmiljödagen 28 april 2021 vill Sveriges Ingenjörer därför återigen lyfta vikten av en bra arbetsmiljö – oavsett var du jobbar.

I en färsk medlemsundersökning om hemarbetets konsekvenser svarade bara 28 procent att de hade en helt ordnad hemarbetsplats. Nästan hälften av ingenjörerna (46 procent) svarar att de har tecken på belastningsbesvär. 40 procent svarar att hemarbetet har lett till en känsla av nedstämdhet och minskad motivation – särskilt bland 29-åringar och yngre (57 procent). Det här tyder på allvarliga brister i arbetsmiljön.

Samtidigt har Arbetsmiljöverket presenterat nya förslag om arbetsmiljön för hemarbete. I samband med arbetet att se över alla 2 600 föreskrifter för arbetsmiljön har Arbetsmiljöverket haft möjligheten att anpassa regelverket till ett modernt arbetsliv. Men i och med regelförnyelsen har Arbetsmiljöverket i princip tagit bort allt i allmänna råd som gäller distans eller hemarbete.

Ökad osäkerhet om vad reglerna innebär

Som arbetstagare har man begränsad frihet att välja platsen för att utföra sitt arbete, vilket blivit extra tydligt under pandemiåret 2020.

De nya föreskrifterna drar en ny gräns för arbetsgivarens ansvar. Tidigare gällde reglerna även då arbete utfördes utanför traditionella arbetsplatser, till exempel i det egna eller någon annans hem, men i de nya föreskrifterna är det begränsat till arbetsplatser som arbetsgivaren råder över. Det betyder att arbetsgivaren kan bestämma att du ska arbeta hemma, men sedan inte ha ansvar för arbetsmiljön.

I och med att föreskrifterna så tydligt undantar arbete på platser som arbetsgivaren inte råder över blir det i praktiken svårt för den enskilde att ställa krav på en god arbetsmiljö när man exempelvis arbetar hemifrån, menar han.

Flera andra föreskrifter lutar åt samma håll, bland annat när det gäller bildskärmsarbete och ergonomi.

Flexibilitet arbetsliv ska underlättas

Vi går mot ett mer flexibelt arbetsliv där vi inte längre är beroende av tid och plats för att utföra vårt arbete. Att i dessa tider förändra föreskrifterna så att de inte omfattas av det nya sättet att arbeta tycker Magnus Skagerfält är märkligt.

– Jag hade önskat att man hade tagit med en tydlig analys av förändringarna i arbetslivet och lyft upp diskussionen om hur man kan ställa krav på en god arbetsmiljö även när vi inte sitter på kontoret.

Sveriges Ingenjörer vill därför se stora förändringar av förslagen och försöker påverka Arbetsmiljöverket att riva upp sitt nya förslag, som går på tvärs mot regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

– Vi anser att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i hemmet är detsamma som för kontoret. Kraven bör vara lika oavsett om du jobbar på kontoret eller hemma, säger Magnus Skagerfält, arbetsmiljöexpert på Sveriges Ingenjörer.

Vad kan du göra själv just nu?

Sveriges Ingenjörer håller på att ta fram nya mallar för den rådande situationen och det finns även uppdaterade checklistor för skyddsronder på distans. Ta hjälp av skyddsombudet eller den lokala akademikerföreningen för att höra vilka krav du kan ställa. Och om arbetsgivaren kräver att du ska jobba hemifrån, skriv ett distansavtal.

Till toppen