Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 11 februari 2021

Hemarbetes effekter för arbetsmiljö

Tydligare arbetsgivaransvar vid distansarbete i hemmet är helt nödvändigt för ett hållbart arbetsliv, både idag och i framtiden. Det visar sig i resultaten från förbundets nya medlemsundersökning och det är en av signalerna i den nya nationella arbetsmiljöstrategin. 

Medlemsundersökning om hemarbetets konsekvenser

Rapporten Coronakrisen - hemarbetets potential prövas visar att: 

  • 8 av 10 ingenjörer arbetar nu helt eller delvis hemifrån
  • Få av de svarande (28%) har en helt ordnad hemarbetsplats
  • Nästan hälften (46%) svarar att de har tecken på belastningsbesvär
  • Många (40%) svarar att hemarbetet har lett till en känsla av nedstämdhet och minskad motivation - särskilt bland 29-åringar och yngre (57%)

Läs rapporten

Undersökningen är genomförd bland förbundets medlemmar, ochfokuserar på organisatoriska, sociala och belastningsergonomiska faktorer. Av resultatet framgår att många ingenjörer nu arbetar helt eller delvis hemifrån, med både positiva och negativa effekter som följd. 

Regeringens nya strategi för politiken på arbetsmiljöområdet & Arbetsmiljöverkets förslag på nya föreskrifter

Den 11 februari presenterade regeringen En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 som strax efter överlämnades till riksdagen. Regeringen vill att det ska vara ett tydligt regelverk även om arbetsgivaren inte råder över arbetsplatsen. Det är något som Sveriges Ingenjörer efterlyst en längre tid.

Det går dock på tvärs med Arbetsmiljöverkets förslag på nya föreskrifter. I dessa finns inte regler och allmänna råd när arbetstagaren utför arbete på distans. Det har Sveriges Ingenjörer varit mycket kritiskt till.  

Genom strategin ger regeringen en signal till ansvariga myndigheter och andra aktörer om vikten av anpassade regelverk för att säkra arbetsmiljön vid hemarbete. Som arbetstagare har man begränsad frihet att välja platsen för att utföra sitt arbete. Sveriges Ingenjörer har tidigare kritiserat Arbetsmiljöverkets förslag på nya föreskrifter som helt negligerat distansarbete i hemmet.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

Förslagen på nya föreskrifter riskerar att drabba unga i arbetslivet särskilt hårt. Vår medlemsundersökning visar att ingenjörer yngre än 30 är den grupp som mår sämst av att jobba hemma under en längre period. Sveriges Ingenjörer efterlyser ett handfast regelverk, en grund för individen att må bra på sin hemarbetsplats. Regeringens nya arbetsmiljöstrategi är en välkommen signal i den riktningen.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Om medlemsundersökningen i media

  • Nästan 6 av 10 unga som jobbar hemifrån upplever minskad motivation och nedstämdhet, visar en ny undersökning som fackförbundet Sveriges Ingenjörer gjort bland sina medlemmar: Unga hemmajobbare mår sämre än äldre på SR P3 Nyheter
  • Fackförbundet Sveriges Ingenjörer har nyligen gjort en enkätundersökning bland sina medlemmar för att undersöka hur anställda upplever situationen. Enkäten visar att en väsentligt hög andel av yngre individer, yngre än 30 år, upplever att nuvarande hemarbete har lett till en känsla av nedstämdhet och minskad motivation: Stor skillnad i synen på att jobba hemifrån på SvD Näringsliv
  • Bättre balans i livet, men problem med nedstämdhet, minskad motivation och förlorad känsla av gemenskap. Det är resultatet av en undersökning som Sveriges Ingenjörer har gjort om hur medlemmarna upplever hemarbetet: Kvinnor mer positiva till hemarbete än män på Duochjobbet.se
  • Arbete hemifrån ger ingenjörerna bättre balans i livet men det orsakar också flera problem. Framför allt yngre ingenjörer känner nedstämdhet, minskad motivation och en förlorad känsla av gemenskap. Det visar en undersökning av Sveriges Ingenjörer: Ingenjörer som jobbar hemma tappar känslan av gemenskap på Ingenjoren.se

Om medlemsundersökningen i politiken 

  • I en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern har undersökningen och dess slutsatsaer lyfts av rikdagsledamoten Malin Danielsson (L). Läs frågan och statsrådets svar - Arbetsmiljöansvar vid hemarbete på Riksdagen.se

Om förbundets kritik mot de förslagna arbetsmiljöreglerna 

Till toppen