Sveriges Ingenjörer
Nyheter

Goda framtidsutsikter för ingenjörer

Ingenjörer tillhör idag de akademikergrupper som är mest efterfrågade på svensk arbetsmarknad. Även jobbmöjligheterna framöver ser mycket goda ut. Detta visar  arbetsmarknadsbedömningen som Sveriges Ingenjörer gjort i en ny Saco-gemensam rapport.

Förbundets bedömning görs på en övergripande och samlad nivå för de två utbildningsgrupperna civilingenjörer (5-års utbildning) respektive högskoleingenjörer (3-års utbildning). Tillgången på högskole- och civilingenjörer, inklusive näraliggande examina och teknologie doktorer, har över tid vuxit kraftigt.

Enligt SCB:s Trender och Prognoser 2020 fortsätter den utvecklingen och fram till år 2035 beräknas de två utbildningsgrupperna ha ökat från 209 000 till 275 000. Av dessa förväntas högskoleingenjörer utgöra cirka 97 000 och civilingenjörer cirka 178 000.

Efterfrågan på ingenjörsgrupperna bedöms samtidigt växa i en omfattning som svarar mot den ökade tillgången. Sammanfattningsvis förväntas arbetsmarknadsläget för båda ingenjörsgrupperna på sikt vara relativt oförändrat. 

Konjunkturlägen kan alltid skifta men en ingenjörsutbildning är en bra investering med goda utsikter vad gäller jobbmöjligheter. En fortsatt stark och snabb teknikutveckling bidrar till att ingenjörernas insatser kommer vara betydelsefulla för både ekonomisk utveckling och för omställningen mot ett hållbart samhälle

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef/chefsekonom, Sveriges Ingenjörer

Årligen examineras mellan 6 000 och 7000 ingenjörer per år i Sverige. Det är en värdefull kompetenspool för de många arbetsgivare som har stora tekniska kompetensbehov. Det gäller att både ha vässade rekryteringserbjudanden och utvecklade introduktionsmöjligheter för att attrahera dessa välutbildade ingenjörer, säger Johan Kreicbergs

Johan Kreicbergs

samhällspolitiskchef/chefsekonom, Sveriges Ingenjörer

Hur ser arbetsmarknadsutsikterna ut för ingenjörer?

Arbetsmarknadsläget för civilingenjörer

  • Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: Liten konkurrens om jobben
  • Prognos för nyexaminerade till år 2028: Liten konkurrens om jobben
  • Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet.

Civilingenjörens yrke är brett och arbetsuppgifterna kan innebära allt från forskning och utveckling av ny teknik till produktionsplanering och marknadsföring. Med stigande erfarenhet får civilingenjören ofta chefsroller eller företagsledande roller. År 2021 fanns i Sverige ca 138 000 yrkesverksamma civilingenjörer (inklusive ett mindre antal med en masterexamen inom teknik). Ytterligare drygt 15 000 hade en teknologie doktorsexamen.

Arbetsmarkadsläget för högskoleingenjörer

  • Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: Liten konkurrens om jobben
  • Prognos för nyexaminerade till år 2028: Liten konkurrens om jobben
  • Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet.

Högskoleingenjörer arbetar bland annat med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete. Högskoleingenjören arbetar som regel nära verksamheten och ofta i samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper. Arbeten finns inom industrin och på konsultföretag, de affärsdrivande verken och inom områdena stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter. År 2021 fanns i Sverige ungefär 50 000 yrkesverksamma med högskoleingenjörsutbild­ning. Därutöver fanns cirka 15 000 med en teknologie kandidatexamen och 7 000 med en teknologie magister.

Bedömningen för ingenjörsgrupperna ingår i rapporten Framtidsutsikter - en prognos av arbetsmarknadsläget för cirka 60 akademikeryrken på fem års sikt, som görs gemensamt av Saco-förbunden. 

Till toppen