I och med att värdet av studenternas teoretiska kurser tydliggörs och tanken bakom utbildningens helhet klarnar, kan ett relevant feriearbete också stärka studiemotivationen och fungera vägledande inför successiva utbildningsval. Inte minst: ingenjörsstudenterna kommer att växa med ansvaret och känna en ökad stolthet över sitt utbildningsval.

Företagen får i sin tur engagerade och unga problemlösare som med nya ögon kan ge yrkesverksamma ingenjörer stöd i pågående projekt. I takt med att utbildningen framskrider kommer de successivt arbeta självständigare. Om skolprojekt integreras med företagsinitiativ ges ytterligare synergieffekter. Företagen knyter därtill kontakter med potentiella medarbetare och får tillfälle att nyttja färsk kompetens, från den senaste forskningen. Feriearbete ger företagen en gyllene möjlighet att börja bygga upp och forma studenternas yrkeserfarenhet utifrån sina behov.

Våra lärosäten får genom närmare band mellan näringsliv och studenter stöd i att höja utbildningens kvalitet, stärka studenternas motivation, förbättra genomströmningen och generellt öka nyttiggörandet av högskolornas forskningsresultat. Samtidigt öppnas fler och nya vägar för utbildningssamverkan. Det ökar även förutsättningarna för att erbjuda formell, poänggivande praktik och för att utveckla industrirelevanta kurser – inte bara för programstudenter, utan även för yrkesverksamma som vill vidareutveckla sig inom sitt område. 

Goda chanser till arbete under ferier och extraarbete under terminer blir även en stark konkurrensfördel vid rekryteringen av nya studentkullar, liksom för de branscher högskolorna samverkar med.

Näringslivet uppger att det finns ett glapp mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. En given åtgärd för arbetsgivare är att erbjuda ingenjörsstudenter möjlighet att redan under studietiden pröva sina kunskaper och färdigheter i arbetslivet. Därtill behöver våra lärosäten verka för smidiga övergångar mellan studier och arbetsliv, exempelvis i form av verksamhetsförlagd eller arbetslivsintegrerad utbildning. Det för med sig fördelar för såväl individ som samhälle och bidrar till att tillgodose företagens behov av aktuell kvalificerad ingenjörskompetens.

Så lägg ut era jobberbjudanden redan i dag, vi studenter står redo att söka dem. 

Fares Abugharbia, ordförande Sveriges Ingenjörers teknologråd 

Andreana Vojinovic, ledamot Sveriges Ingenjörers teknologråd

John Bankefors, ledamot Sveriges Ingenjörers teknologråd

Märta Selander, ledamot Sveriges Ingenjörers teknologråd

Sebastian Granath, ledamot Sveriges Ingenjörers teknologråd