Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 3 februari 2022

Växande distansarbete kräver ny arbetsskadeförsäkring

Inom kort hävs restriktionerna. Men distansarbete är här för att stanna. När man arbetar på andra platser än kontoret försvagas försäkringsskyddet. Arbetsskadeförsäkringen behöver nu anpassas till den nya verkligheten, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Arbetsvärldens debattsida.

Inom kort hävs restriktionerna men distansarbete är här för att stanna. En prognos från WSP, som utförts på uppdrag av Sveriges Ingenjörer, tyder på att distansarbetet kommer att vara 170 procent högre än före pandemin. Samtidigt är regelverket på arbetsmarknaden fortfarande utformat efter att vi dagligen reser till en arbetsplats och utför arbetet där. Ett exempel på det är arbetsskadeförsäkringen. När man arbetar på andra platser än kontoret försvagas försäkringsskyddet. Arbetsskadeförsäkringen behöver nu anpassas till den nya verkligheten.

Försäkringen ska ersätta den som skadar sig i samband med arbete. Den kan ge kompensation för inkomstförlust och ersättning för sveda och värk. 

När man arbetar på andra platser än kontoret försvagas försäkringsskyddet. Arbetsskadeförsäkringen behöver nu anpassas till den nya verkligheten.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Ofta klassas en olycka inte som arbetsolycksfall, även om det sker under arbetstid.

Problemet är att försäkringsskyddet utgår från att skadan inträffar på ett kontor eller en byggarbetsplats. Den som skadar sig på ett bygge eller den som får en brännskada från skållhett vatten från kaffemaskinen på kontoret kan få ersättning. När arbetet utförs på distans ändras förutsättningarna. Det uppstår gråzoner, situationer som av lagen och definitionen i försäkringen uppfattas som en blandning av arbete och fritid. Några konkreta exempel: den som jobbar hemifrån och faller i trappan på väg för att hämta kaffe eller den som halkar på en isfläck och slår ut en tand under ett jobbsamtal i telefonen.

Det är långt ifrån säkert att försäkringsvillkoren med nuvarande skrivningar uppfylls när arbetet sker på distans. Ofta klassas en olycka inte som arbetsolycksfall, även om det sker under arbetstid. Det glapp som uppstått har lett till att vissa arbetsgivare givit de anställda rådet att teckna en privat olycksfallsförsäkring. Det finns också exempel på företag som ställer detta som krav för att de anställda ska ges tillåtelse att arbeta hemifrån

En privat olycksfallsförsäkring ger dock inte samma möjligheter till ersättning som arbetsskadeförsäkringen. För att försäkra sig med samma ersättningsnivåer, skulle premien öka drastiskt. Det är heller inte rimligt att lägga över ansvaret för en trygg distansarbetsmiljö på den enskilde.

Lösningen är istället att både den statliga och den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen anpassas till ett mer flexibelt arbetsliv.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Regeringen har inlett en översyn av arbetsskadeförsäkringen för att komma tillrätta med problemen. Det är bra, men de förändringar som behövs i den statliga arbetsskadeförsäkringen kommer vara på plats tidigast 2024. Försäkringen behöver moderniseras snabbare så att skyddet vid distansarbete blir likvärdigt med arbete på kontoret. Här kan vi parter som ansvarar för utformning av den kollektivavtalade delen av arbetsskadeförsäkringen se till att nödvändiga förändringar kommer på plats snarast. Det finns inget som tyder på någon kostnadsexplosion av att mer arbete sker i hemmet eller på annan plats. Detta behöver göras omgående:

  • Den idag snäva tolkningen av vad som har “ett direkt samband med arbetet” behöver i större omfattning täcka distansarbete.
  • Försäkringsskyddet måste även vid distansarbete omfatta situationer som sker i naturlig anslutning till arbetet, såsom fikapauser eller gående möten.
  • Arbetsgivaren måste kunna ta ansvar för arbetsmiljön i hemmet. Därför behövs tydliga regler om vad som omfattas, till exempel skrivbord och belysning. Dessutom måste det klargöras hur det förebyggande arbetet ska gå till.

Det är dags att anpassa arbetsskadeförsäkringen till dagens verklighet. Detta så att alla miljontals anställda som utför distansarbete är skyddade på motsvarande sätt som på kontoret eller byggarbetsplatsen. Vi parter, arbetsgivare och fackförbund, måste sätta oss ned och tillsammans hitta de lösningar som behövs för att alla ska vara trygga under arbetstiden. Det arbetet behöver starta nu.

Ulrika Lindstrand, förbundsordsförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen