Sveriges Ingenjörer
Nyheter 25 mars 2022

Så kan du påverka förbundets verksamhet

Du vet väl att du som medlem har flera möjligheter att direkt påverka förbundets verksamhet? De vanligaste sätten är medlemsförslag eller motioner till Ingenjörsfullmäktige. 

Som medlemsstyrt fackförbund är det viktigt att våra medlemmar är aktiva och använder sin stora kunskap och kompetens för att komma med input på vad de vill att förbundet fokuserar på. 

Motioner och medlemsförslag är viktiga för organisationens utveckling och fortlevnad. En medlemsstyrd organisation behöver aktiva medlemmar.

Elisabeth Arbin

Förbundssekreterare

Medlemsförslag

Alla medlemmar eller grupper av medlemmar har rätt att lämna medlemsförslag. Dessa skickas direkt till förbundsstyrelsen och inom några veckor från att förslaget har kommit in får du besked om hur ärendet behandlas. Efter att förbundsstyrelsen har fattat beslut får du ett slutgiltigt beslut. 

Tidigare har förslag handlat om saker som särskilda Ingenjörsfonder, löneutveckling, förbundets IT-lösningar eller ökat fokus på individuell lönesättning.  

Om förbundsstyrelsen avslår ditt förslag finns det inget som hindrar att förslaget lämnas in som en motion till Ingenjörsfullmäktige. 

Vill du skicka in ett medlemsförslag? Använd dig av vårt formulär.

Se alla inkomna medlemsförslag nedan.

Motioner till Ingenjörsfullmäktige

Vartannat år behandlar Ingenjörsfullmäktige inkomna motioner och 2022 är ett sådant år. För att en motion ska komma upp till behandling krävs att det har inkommit till kansliet innan 31 augusti. Därefter kommer förbundsstyrelsen att yttra sig i form av att motionen ställs mot styrdokument som Ingenjörsfullmäktige tidigare har beslutat om. Exempel på sådana dokument kan vara, stadgar, valordning, vision och olika program. Om motionen innebär förslag till aktiviteter som ska utföras kommer dessa ställas mot förbundsstyrelsens prioriteringar och kansliets verksamhetsplanering.  

Ingenjörsfullmäktige arbetar med motionerna i olika utskott som lämnar förslag på hur de ska behandlas i plenum, därefter debatteras utskottens förslag och Ingenjörsfullmäktige fattar därefter beslut.  

Läs mer om motioner. Vill du skicka in en motion kan du använda dig av mallen nedan. Motioner skickas in in till motion@sverigesingenjorer.se

Till toppen