Sveriges Ingenjörer
Blogg 13 februari 2018

Nytänkande kan lösa omställning till hållbara städer

Uppemot 70 procent av världens befolkning bor i städer, enligt FN. Städer står i dag för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Utformningen av staden och dess befolknings livsstilar påverkar alltså vår planet i mycket hög grad. Nu behövs smarta sätt att möta våra mänskliga behov med små fotavtryck och med ökad livskvalitet. Då är inte minst innovativa lösningar för en hållbar stad av stor betydelse.

Samtidigt rymmer staden möjligheter till mindre miljöbelastning än ett liv i glesbygd. Närheten minskar transportbehoven och kollektivtrafik eller cykel är ofta överlägsna. I flerbostadshus är boytan i regel mindre varför också energiförbrukningen blir lägre. Fjärrvärme blir en utmärkt lösning i täta miljöer.

För att bygga hållbara städer står ingenjörerna i frontlinjen. Ny teknik och utbredd användning av befintlig teknik kan dramatiskt minska miljöbelastningen i städer runt om i världen.

Inom några år kommer antalet elbilar att öka betydligt i många städer. En utmaning att hantera i samband med det är att klara effekttillgången när många människor samtidigt laddar sin bil under natten.

Byggindustrin måste i högre grad använda material som är giftfria och lätta att återvinna den dag byggnaden har tjänat ut. Större fokus bör också läggas på byggnaders energianvändning under drifttiden eftersom den utgör en större del av miljöbelastningen än själva byggfasen.

Det viktigaste för att skapa en hållbar stad är sannolikt ett helhetstänkande där byggnader, kommunikationer och energiförsörjning planeras i ett sammanhang för att minimera belastningen totalt. Det är naturligtvis lättare när nya stadsdelar planeras än när befintliga förnyas. I denna process spelar också digitaliseringen stor roll för att göra nya tjänster och lösningar möjliga.

Det sker mycket intressant runt om i Sverige och många kommuner driver ambitiösa projekt. Men det krävs också att fler aktörer visar nytänkande, helhetsperspektiv och ledarskap. Det behövs också internationellt utbyte och samverkan. Smarta lösningar kan i många fall tillämpas också av andra städer.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga – den är här och nu. Och med tanke på den snabba urbaniseringen och att många kustnära städer hotas av översvämning är det bråttom att agera. Men utmaningarna innebär också möjligheter att utveckla gemensamma lösningar på flera problem och tillvarata synergier mellan miljömål och ekonomiska mål.

Hur kan vi då ställa om för framtiden? Det finns flera konstruktiva sätt och några av dessa aktualiseras på den årliga Miljödagen, som Sveriges Ingenjörer arrangerar i Stockholm den 15 februari. Då diskuterar forskare, politiker och näringsliv under ledning av Svante Axelsson hur vi skapar hållbara städer. Bland andra deltar energiminister Ibrahim Baylan.
Låt oss hoppas på gedigna lösningsförslag för omställningen till hållbara städer!

Program för Miljödagen 2018

Till toppen