Sveriges Ingenjörer

Utköpsavtal

Avtal om utköp kan förekomma om en arbetsgivare vill avsluta en arbetstagares anställning utan att det finns något arbetsrättsligt stöd för det. Det är en frivillig överenskommelse om att anställningen ska upphöra. Om du får ett förslag om att bli utköpt, skriv inte på utan att känna till dina rättigheter.

Ett utköpsavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om att anställningen ska upphöra på de villkor parterna kommer överens om i avtalet. Det kan ske i situationer när arbetsgivaren av något skäl vill avsluta anställningen, men utan att det finns något godtagbart arbetsrättsligt skäl för det. Arbetsgivaren är alltså beredd att betala för att kunna avsluta anställningen.

Utköp bygger på frivillig överenskommelse

Ett utköpsavtal är alltid en frivillig överenskommelse och arbetsgivaren kan inte tvinga den anställde att gå med på att lämna anställningen. Innan du går med på att avsluta din anställning mot betalning bör du ta reda på vad du har för rättigheter och värdera hur en sådan lösning påverkar dina framtida möjligheter till ersättning.

Har du väl skrivit under avtalet är det bindande och du kan typiskt sett inte ångra dig. Skriv alltså inte under direkt. Du har givetvis rätt till betänketid. Ta hjälp av Sveriges Ingenjörer för att förstå avtalsinnehållet och föreslå justeringar så att avtalet blir så förmånligt som möjligt för dig.

Kompensationsnivå i utköpsavtalet

För att ett avtal ska kunna träffas är det viktigt att arbetstagaren får rimlig kompensation. Vad som är ett rimligt belopp varierar givetvis från situation till situation. Det är även beroende av vilka alternativa lösningar som kan finnas och i vilken förhandlingsposition respektive part befinner sig. 

Det är alltså viktigt att ställa sig frågan hur arbetsgivaren skulle agera om något utköpsavtal inte skulle ingås. Parametrar att ta hänsyn till kan vara hur lång din uppsägningstid är vid en regelrätt uppsägning, om du har möjlighet att ta annat arbete parallellt med att du får kompensation genom utköpsavtalet och vad som händer med andra ersättningar från a-kassa eller inkomstförsäkring.

Ska anställningen bestå eller får du ett avgångsvederlag?

De flesta utköpsavtal formuleras så att du får en förlängd uppsägningstid som är arbetsbefriad. Under uppsägningstiden behåller du din lön och övriga förmåner trots att du inte behöver stå till förfogande för arbete. Det är viktigt att i förekommande fall även reglera att din uppsägningslön är avräkningsfri, alltså att du ska ha rätt till den även om du har andra inkomster, och att du ska vara fri att ta vilket annat arbete som helst utan hinder av den lojalitetsplikt som annars gäller även under en arbetsbefriad uppsägningstid.

Fördelen med lösningen med en arbetsbefriad uppsägningstid är att du fortsatt är anställd. Du har alltså rätt till exempelvis de semesterförmåner som du tjänar in under uppsägningstiden och din uppsägningslön är pensionsgrundande.

Vissa utköpsavtal formuleras i stället på det sättet att den anställde får ett avgångsvederlag som en klumpsumma i samband med att anställningen upphör vid ett bestämt slutdatum. Ett avgångsvederlag betraktas i skattehänseende som lön och är inkomstskattepliktigt. Men du tjänar inte in semesterförmåner på avgångsvederlaget och beloppet är heller inte pensionsgrundande för din eventuella kollektivavtalade tjänstepension. Du tjänar heller inte in några övriga anställningsförmåner efter att anställningen upphört. Erhåller du ett avgångsvederlag är det viktigt att du omedelbart registrerar dig som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att skydda din sjukpenninggrundande inkomst.

Tänk också på att ett avgångsvederlag betraktas som lön i a-kassehänseende. Det innebär att du inte kan få a-kassa eller inkomstförsäkring under perioden med avgångsvederlag. A-kassan kommer att, med utgångspunkt i din månadslön, beräkna hur lång tid framåt avgångsvederlaget täcker din inkomstförlust. Först därefter kan du, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda, erhålla arbetslöshetsersättning och ersättning från inkomstförsäkringen.

För detaljerade frågor kring hur din a-kassa eller sjukpenninggrundande inkomst påverkas – vänd dig till din a-kassa respektive Försäkringskassan.

Vad kan Sveriges Ingenjörer hjälpa till med?

Ett utköpsavtal är ett individuellt avtal som träffas mellan dig och din arbetsgivare och alltså inte något som i normalfallet förhandlas mellan arbetsgivaren och ditt fackförbund. Men det är viktigt att avtalet formuleras på ett sådant sätt att du inte i onödan riskerar att gå miste om andra möjliga ersättningar och Sveriges Ingenjörer kan hjälpa dig att säkerställa detta.

Kontakta oss på Sveriges Ingenjörer så kan vi ge dig råd kring hur du ska tänka i din unika situation, säkerställa helhetsperspektivet och se till att avtalsinnehållet blir rimligt i förhållande till förutsättningarna i just din situation. Ta alltså hjälp av Sveriges Ingenjörer under diskussionerna kring överenskommelsen så att avtalet formuleras på ett bra sätt.

Använd gärna vårt kontaktformulär

Råd i punktform om utköpsavtal

 • Det är fördelaktigt att det av utköpsavtalet, när så är fallet, framgår att bakgrunden till att parterna avtalat om att anställningen avslutas är att det råder en arbetsbristsituation.
 • Det är viktigt att det anges i utköpsavtalet att överenskommelsen ingåtts på initiativ av arbetsgivaren och att det alltså inte är du som initierat diskussionerna om att lämna anställningen.
 • Avtalet ska vara tydligt och alltså skrivet på ett sådant sätt att det inte går att missförstå.
 • Ange gärna att såväl lön som andra anställningsförmåner ska utgå för hela uppsägningstiden.
 • Se till att det tydligt anges om du ska vara arbetsbefriad och från vilket datum detta ska börja gälla.
 • Finns det i ditt anställningsavtal en konkurrensklausul som börjar gälla efter anställningens upphörande? I så fall bör utköpsavtalet ta upp vad som ska gälla beträffande den. Utgångspunkten bör vara att den inte ska gälla för att inte försvåra för dig att erhålla ny inkomst.
 • Ange tydligt i avtalet om uppsägningslönen ska vara avräkningsfri, med andra ord att du har rätt till uppsägningslönen även om du har andra inkomster.
 • Tänk på att din lojalitetsplikt mot arbetsgivaren gäller så länge du är anställd och alltså även under en arbetsbefriad uppsägningstid.
 • Har du planer på att under en arbetsbefriad uppsägningstid ta annat jobb som kan vara konkurrerande eller starta egen konkurrerande verksamhet är det viktigt att det i utköpsavtalet tydligt anges att du har rätt att göra detta.
 • Har du mer än sex månaders uppsägningstid kan arbetsgivaren lägga ut semester under uppsägningstiden – reglera i dessa fall i avtalet om arbetsgivaren inte ska ha möjlighet att lägga ut semester.
 • Ange gärna tydligt vid vilken tidpunkt slutlön och innestående semester ska betalas ut.
 • Ange i avtalet om du ska få ett arbetsbetyg och när du i så fall ska erhålla detta.
Till toppen