Sveriges Ingenjörer

Tips efter lönesamtalet

Här har vi samlat tips och råd om vad som är viktigt att tänka på efter att du haft lönesamtal med din chef. Oavsett om du är nöjd eller missnöjd med samtalet tjänar du på att tänka framåt och planera för en god löneutveckling.

Utvärdera lönesamtalet

Har du en lön som du tycker matchar din prestation, kompetens och marknadsläge? Efter lönesamtalet kan du ha nytta av att utvärdera samtalet för dig själv. Tänk igenom vad som gick bra i samtalet. Var det något som gick mindre bra behöver du reflektera över vad du kan förändra.

Finns det möjligheter att utvecklas hos din arbetsgivare, bli befordrad och därmed kunna få en bättre lön?

Eller är det dags att byta jobb? Även om det finns arbetsgivare som förstår värdet av upparbetad kompetens och lojala medarbetare så innebär det rent statistiskt ofta en bättre löneökning att byta arbetsgivare. 

Om du är missnöjd med lönesamtalet

Delar du inte bedömning och motivering till den lön du får är det viktigt att du framför det till din lönesättande chef. Det kan kännas obekvämt, men missnöjda medarbetare är inte bra för verksamheten. Som medarbetare har du också rätt att få veta vad du kan göra för att få en bättre löneutveckling.

Prata också med de förtroendevalda på arbetsplatsen. De behöver känna till om medlemmarna är missnöjda med sitt lönesamtal. Tillsammans kan ni påverka arbetsgivaren.

Vad står det i löneavtalet?

Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så finns det även ett löneavtal. I löneavtalet kan det finnas åtgärder som går att vidta när du inte är nöjd med ditt lönesamtal. Prata med din förening eller ring vår rådgivning om vilka möjligheter som finns på ditt avtalsområde, eller vad du kan göra om det saknas kollektivavtal eller förtroendevalda.

Förstärkt lönesamtal

Vissa löneavtal innehåller möjligheten att begära ett så kallat förstärkt lönesamtal. Då får du som medlem stöd från föreningen och ni träffar tillsammans din lönesättande chef samt eventuellt någon från HR eller högre chef. Att ha ett förstärkt lönesamtal kan vara något som behövs om lönesättande chefs motivering är undermålig eller otydlig i lönesamtalet. Förstärkt lönesamtal sker efter det ordinarie lönesamtalet men innan ny lön fastställs.

Det primära syftet är alltså inte att diskutera missnöjet med löneökningen, utan att du får ett tydlig motivering av din löneökning – i relation till din arbetsinsats.

Liten eller ingen löneökning

Löneavtalen innehåller även skrivningar om åtgärder om du får liten eller ingen löneökning. Lönesättande chef ska i dialog med dig som medarbetare se över åtgärder, förutsättningar för arbetsuppgifterna och eventuellt behov av kompetenshöjande insatser. Det ska leda till en handlingsplan med åtgärder och vad som kan behöva förbättras.

Tänk lön hela året

Det du presterar fram till nästa lönesamtal påverkar din löneutveckling.  Säkerställ att din chef vet vad du gör och hur bra du gör det​. Anteckna löpande vad du gör och när du får positiv feedback, når delmål eller får mer ansvar. 

Var konkret och ge exempel på hur din prestation, kompetens och måluppfyllnad matchar det som du och din chef kommit överens om.

Tänk framåt

Fundera också över om du fortfarande utvecklar din kompetens på det sätt du vill och vad som skulle kunna påverka din löneutveckling i positiv riktning. Kanske kan du få nya arbetsuppgifter och mer ansvar som hjälper dig att bredda eller fördjupa din kompetens. Eller finns det en ny roll i sikte? För fram dina tankar till din chef på ditt utvecklingssamtal.

Här kan du läsa mer om utvecklingssamtalet.

Arbetsgivaren sätter lönen

Om du inte är nöjd så prata med de förtroendevalda på arbetsplatsen, som sådana finns, och diskutera en möjlig åtgärdsplan. I slutändan är det alltid arbetsgivaren som sätter lön. Det är kanske dags att söka sig vidare till en arbetsgivare som värdesätter din kompetens högre och är beredd att betala för det?

Använd vår lönestatistik.

Statistik löneökning vid jobbyte 2023

Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2023 visar att de som bytte jobb inom den privata sektorn, till en annan arbetsgivare, fick en genomsnittlig löneökning på 13 procent. De som bytte arbete inom samma företag hade en genomsnittlig löneökning på 11 procent. Det kan jämföras med en genomsnittlig löneökning på 5 procent för de som inte bytte jobb. Inom den offentliga sektorn var löneökningarna lägre men även här är löneökningen betydligt högre för de som bytt jobb.

Vill du ha mer hjälp?

Har du frågor om din lön eller om löneprocessen är det till dina lokala förtroendevalda du i första hand ska vända dig – det är de som har bäst koll på löneläget hos just din arbetsgivare. Här kan du hitta förtroendevalda på din arbetsplats. Finns det inte förtroendevalda på din arbetsplats kan du kan kontakta vår rådgivning.

Senast uppdaterad 2023-09-13
Till toppen