Sveriges Ingenjörer

Är du en jämställd chef?

Du vet väl att alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande mot diskriminering? Hit hör förstås jämställdhet. Här hittar du användbara tips som stöttar dig i jämställdhetsarbetet. 

Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska löpande dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för jämställdhet.

Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män gäller:

  • Arbetsförhållanden
  • Föräldraskap
  • Trakasserier
  • Rekrytering
  • Löner

Jämställdhetsplanen ska också innehålla mål för jämställdhetsarbetet och konkreta åtgärder för att nå målen.

Föräldraskap

Att kunna förena föräldraskap och arbete är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna och berör både män och kvinnor. Hur ser det ut på din arbetsplats? När förläggs viktiga möten, kan man arbeta hemifrån, hur flexibla är arbetstiderna? Vilka attityder finns till pappaledighet? Vad gör du själv som chef för att underlätta för medarbetare som är småbarnsföräldrar?

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivaren underlättar för anställda att förena arbete med föräldraskap. Föräldralediga får inte missgynnas i något avseende.

Missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen innebär ett skydd för den anställda som är föräldraledig. Det innebär att föräldralediga ska lönesättas som om de vore i tjänst och ska följa sin lönekurva.

Löner

Det är alla arbetsgivares ansvar för att åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. En löneskillnad som har direkt eller indirekt samband med kön är diskriminerande. Varje år ska en lönekartläggning göras med syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. 

En arbetsgivare med fler än 10 anställda ska upprätta en handlingsplan för jämställda löner varje år och en plan för sitt jämställdhetsarbete. 

Rekrytera jämställt

Arbetsgivaren ska verka för att uppnå en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Ett sätt är att rekrytera personer av det underrepresenterade könet. Kraven för en ledig tjänst ska inte omfatta några inbyggda hinder för att välja personer av ettdera könet. Några exempel: 

  • Är männen eller kvinnorna för få inom ett yrke/ett område?
  • Stödjer eller motarbetar interna system och processer strävan att få en jämställd arbetsplats?
  • Är karriärmöjligheterna samma för män och kvinnor?
  • Vilka är organisationskulturens normer och värderingar?
  • Tas kvinnors och mäns engagemang och kunskaper tillvara på samma sätt?

När du vill veta mer

Läs gärna mer hos Diskrimineringsombudsmannen

Senast uppdaterad 2023-09-29

Fler förmåner för dig som chef

Till toppen