Sveriges Ingenjörer

Är du en jämställd chef?

Du vet väl att alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande mot diskriminering. Hit hör förstås jämställdhet. Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska löpande dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för jämställdhet. Här hittar du användbara tips som stöttar dig i jämställdhetsarbetet. 

Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män gäller:

  • Arbetsförhållanden
  • Föräldraskap
  • Trakasserier
  • Rekrytering
  • Löner

Jämställdhetsplanen ska också innehålla mål för jämställdhetsarbetet och konkreta åtgärder för att nå målen.

Föräldraskap

Att kunna förena föräldraskap och arbete är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna och berör både män och kvinnor. Hur ser det ut på din arbetsplats? När förläggs viktiga möten, kan man arbeta hemifrån, hur flexibla är arbetstiderna? Vilka attityder finns till pappaledighet? Vad gör du själv som chef för att underlätta för medarbetare som är småbarnsföräldrar?

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivaren underlättar för anställda att förena arbete med föräldraskap. Föräldralediga får inte missgynnas i något avseende.

Missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen innebär ett skydd för den anställda som är föräldraledig. Det innebär att föräldralediga ska lönesättas som om de vore i tjänst och ska följa sin lönekurva.

Löner

Det är alla arbetsgivares ansvar för att åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. En löneskillnad som har direkt eller indirekt samband med kön är diskriminerande. Varje år ska en lönekartläggning göras med syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. 

En arbetsgivare med fler än 10 anställda ska upprätta en handlingsplan för jämställda löner varje år och en plan för sitt jämställdhetsarbete. 

Rekrytera jämställt

Arbetsgivaren ska verka för att uppnå en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Ett sätt är att rekrytera personer av det underrepresenterade könet. Kraven för en ledig tjänst ska inte omfatta några inbyggda hinder för att välja personer av ettdera könet. Några exempel: 

  • Är männen eller kvinnorna för få inom ett yrke/ett område?
  • Stödjer eller motarbetar interna system och processer strävan att få en jämställd arbetsplats?
  • Är karriärmöjligheterna samma för män och kvinnor?
  • Vilka är organisationskulturens normer och värderingar?
  • Tas kvinnors och mäns engagemang och kunskaper tillvara på samma sätt?

När du vill veta mer

Läs gärna mer hos Diskrimineringsombudsmannen

Senast uppdaterad 2022-09-21

Fler förmåner för dig som chef

Coachning för ledare

Vill du utveckla ditt ledarskap? Eller står du inför en stor utmaning där du skulle behöva stöd i din chefsroll? Vi kan hjälpa dig. Boka tre samtal med en erfaren ledarskapscoach.

Utveckla ditt ledarskap

Chefstidningen

Ett av Sveriges största ledarskapsmagasin med inspiration, vägledning och verktyg för dig som chef.

Ta del av Chefstidningen

Digital chefsskola

Är du ny som ledare? Vill du utveckla din kompetens att leda dig själv, andra och verksamheten? Vi erbjuder en digital chefsskola för nya ledare.

Läs mer

Mentorprogram för chefer

Programmet vänder sig till dig som är ny i chefsrollen och till dig som mer erfaren ledare. En möjlighet att utvecklas i din ledarroll och utöka ditt nätverk med andra ingenjörschefer.

Sök till chefsmentorprogrammet

Chef- & VD-avtal

Det är extra viktigt för dig som chef att du försäkrar dig om ett avtal som ger dig trygghet både under och efter anställningen.

Avtalsmall och rekommendationer

Chefsansvar

Vi hjälper dig med kompetens och praktiska verktyg för att du ska kunna leda och stötta dina medarbetare.

Områden där vi kan stötta dig

Leda innovation

Innovationsförmåga är en viktig komponent i många verksamheter och nyckeln till Sveriges tekniska framgångar. Vill du bli bättre på att leda, driva och organisera innovation? Då är Leda innovation utbildningen för dig.

Läs mer om utbildningen
Till toppen