Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Nyheter Opinion 24 november 2021

Nytt kollektivavtal inom universitet och högskola

Ett nytt kollektivavtal inom universitet och högskolor förlänger anställningstiden för postdoktorer till minst 2 år. Det gynnar särskilt utländska doktorander och forskare som kan stanna kvar och forska i Sverige även efter avslutad doktorsexamen. Sveriges Ingenjörer har varit en av de drivande aktörerna bakom att det nya kollektivavtalet nu kommer på plats.

Det nya kollektivavtalet säkrar framtida industriforskning

Många internationella doktorander har haft svårt att efter avslutad doktorandexamen få en tillräcklig lång anställning i rimlig tid på våra universitet och högskolor. Det gör att de inte kan uppfylla försörjningskravet som är en förutsättning för ansöka om permanent uppehållstillstånd i Sverige.

En konsekvens har varit att forskarna då flyttat från Sverige. Det innebär även att landets lärosäten och forskningsintensiva näringsliv förlorar kompetensen som dessa forskare besitter och tappar den forskning som de bedriver. Inte minst inom teknik och naturvetenskap. Därför har Saco-S och Arbetsgivarverket enats om ett nytt kollektivavtal för post doktorer på universitet och högskolor där en av huvudpunkterna är att man kommer att kunna erbjudas en anställning som post dok om minst 2 år med förlängningsmöjlighet med 1 år om man väljer att stanna i Sverige inom akademin för att fortsätta forska. Avtalet träder i kraft 1 februari 2022.

Att detta kollektivavtal är i hamn är särskilt viktigt för Sveriges Ingenjörer då tillgången på forskare till industriforskningen är viktig för Sverige. Att problemet med försörjningskrav och permanent uppehållstillstånd löses med hjälp av ett kollektivavtal visar med emfas att svenska modellen leverera och fungerar.

Andreas Nyström

förhandlingschef offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer

Svensk industriforskning är beroende av kompetens, både inhemsk och internationell

Ungefär 5 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer är anställda inom högskoleområdet. Förbundet arbetar för att främja medlemmarnas intressen, både fackligt och professionellt, gentemot departement och myndigheter. Särskilt fokus ligger på arbetsvillkor och lönebildning som är en förutsättning för fortsatt tillväxt inom både forskning och utbildning.

Det nya kollektivavtalet kommer att fungera som en brygga mellan akademi och näringslivsforskning för nydisputerade ingenjörer. Som nydisputerad kommer man kunna fortsätta forska inom akademin, utveckla sina forskningskunskaper och få arbetslivserfarenhet till gagn för för våra forskningsintensiva företag och forskningsinstitut.  

Sverige måste vara attraktivt som forsknings- och kunskapsnation. Genom det här kollektivavtalet löser vi ett stort hinder som drabbat utländska forskare. Men det måste till fortsatta ansträngningar från politiker och arbetsgivare för att erbjuda goda villkor för ingenjörer och andra specialister som jobbar med teknisk forskning och utveckling.

Andreas Nyström

förhandlingschef offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer

Till toppen