Opinion 11 februari 2021

Viktiga signaler i regeringens arbetsmiljöstrategi

Regeringens nya strategi för politiken på arbetsmiljöområdet tar sikte på flera frågor som Sveriges Ingenjörer lyft. Tydligare arbetsgivaransvar vid distansarbete i hemmet är helt nödvändigt för ett hållbart arbetsliv, både idag och i framtiden. Det visar sig i resultaten från förbundets nya medlemsundersökning. 

Medlemsundersökning om hemarbetets konsekvenser

Rapporten Coronakrisen - hemarbetets potential prövas visar att: 

  • 8 av 10 ingenjörer arbetar nu helt eller delvis hemifrån
  • Få av de svarande (28%) har en helt ordnad hemarbetsplats
  • En stor andel (46%) svarar att de har tecken på belastningsbesvär
  • Många (40%) svarar att hemarbetet har lett till en känsla av nedstämdhet och minskad motivation - särskilt bland 29-åringar och yngre (57%)

Den 11 februari presenterade regeringen En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 som strax efter överlämnas till riksdagen. Regeringen vill att det ska vara ett tydligt regelverk och det även om arbetsgivaren inte råder över arbetsplatsen. Det är något som Sveriges Ingenjörer efterlyst en längre tid.

En mycket stor andel av landets arbetstagare har under pandemin på kort tid ställt om till arbete hemifrån.

Förbundet har nyss publicerat rapporten Coronakrisen - hemarbetets potential prövas, som bygger på en nyligen genomförd undersökning bland förbundets medlemmar. I den framgår att åtta av tio ingenjörer nu arbetar helt eller delvis hemifrån. Utvecklingen mot ökat distansarbete är en trend som kan antas hålla i sig även efter det akuta skedet av pandemin. Det går på tvärs med Arbetsmiljöverkets förslag på nya föreskrifter. I dessa finns det inte med regler och allmänna råd för när arbetstagaren utför arbete på distans. 

Genom strategin ger regeringen en signal till ansvariga myndigheter och andra aktörer om vikten av anpassade regelverk för att säkra arbetsmiljön vid hemarbete. Som arbetstagare har man begränsad frihet att välja platsen för att utföra sitt arbete. Sveriges Ingenjörer har tidigare kritiserat Arbetsmiljöverkets förslag på nya föreskrifter som helt negligerat distansarbete i hemmet.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

Förslagen på nya föreskrifter riskerar att drabba unga i arbetslivet särskilt hårt. Vår medlemsundersökning visar att ingenjörer yngre än 30 är den grupp som mår sämst av att jobba hemma under en längre period. Sveriges Ingenjörer efterlyser ett handfast regelverk, en grund för individen att må bra på sin hemarbetsplats. Regeringens nya arbetsmiljöstrategi är en välkommen signal i den riktningen.
Ulrika Lindstrand
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer