Anställningsformer och Anställningsavtal

Både före och efter du har skrivit på ett anställningsavtal är det viktigt att veta vilken typ av avtal du har och vilken anställningsform du är anställd under.

Huvudregeln i både LAS och i kollektivavtal är att anställningsavtalet ska gälla tillsvidare. Tidsbegränsade anställningar, som exempelvis vikariat, är undantag från huvudregeln. Vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna anges i LAS. Om det finns kollektivavtal är det reglerna i dessa som gäller för tidsbegränsade anställningar.

 

Som tillsvidareanställd har du inget i förväg bestämt datum för när din anställning ska upphöra. Först efter en uppsägning från dig eller din arbetsgivare upphör din anställning och då efter en viss uppsägningstid.

Uppsägningstiden, dvs tiden från uppsägning tills anställningen avslutas, bestäms i ditt anställningsavtal, i kollektivavtal eller enligt LAS.

I ditt anställningsavtal kan du och arbetsgivaren komma överens om uppsägningstiden. Finns det en uppsägningstid i ditt anställningsavtal är det alltså typiskt sett den som gäller. Du och arbetsgivaren kan dock inte i förväg avtala om att du ska ha en kortare uppsägningstid än vad lagen ger dig rätt till. Uppsägningstiden enligt LAS är mellan en och sex månader beroende på hur länge du varit anställd. Ju längre du varit anställd, desto längre uppsägningstid är en tumregel.

Om du och arbetsgivaren inte i anställningsavtalet kommit överens om uppsägningstiden gäller reglerna i kollektivavtalet om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Kollektivavtal kan innehålla andra uppsägningstider än de som LAS anger.

Om såväl kollektivavtal som individuell reglering av uppsägningstiden i anställningsavtalet saknas följer din uppsägningstid reglerna som finns i LAS. 

Provanställningen är en anställning som efter en prövotid övergår i en tillsvidareanställning. Prövotiden får enligt LAS inte får vara längre än sex månader och längden på prövotiden ska bestämas i förväg. Provanställning är en osäker anställningsform eftersom anställningen närsomhelst kan avbrytas i förtid av både arbetsgivaren eller arbetstagaren utan att man behöver ange orsak. Om provanställningen inte avbryts i förtid övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Reglerna kring provanställning kan se olika ut beroende på om det finns kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen. Vissa kollektivavtal har till exempel regler som under särskilda omständigheter medger längre provanställning än sex månader. Reglerna kan också variera mellan olika kollektivavtal. Om det saknas kollektivavtal är det LAS regelverk som gäller. Därför är det viktigt att innan du skriver på avtalet undersöker om den aktuella arbetsplatsen har kollektivavtal eller inte. Finns kollektivavtal behöver du ta reda på vilket.

En tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad tidsperiod fram till ett på förhand överenskommet slutdatum. Avtal om tidsbegränsad anställning får enligt LAS träffas för:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • säsongsarbete
  • när arbetstagaren har fyllt 67 år

En tidsbegränsad anställning går inte att säga upp i förtid om det inte har avtalats särskilt. 

Om du under en femårsperiod har varit anställd i allmän visstidsanställning eller i vikariat i sammanlagt mer än två år övergår din tidsbegränsade anställning till en tillsvidareanställning per automatik.

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen är det vanligt att kollektivavtalet har regler om tidsbegränsade anställningar som ersätter eller kompletterar LAS regler. Kontrollera därför eventuellt kollektivavtal och vilka regler för tidsbegränsade anställningar det innehåller innan du skriver på anställningsavtalet.

Anställningsavtal

Arbetsgivare är enligt lag skyldig att senast en månad efter att arbetet påbörjats ge skriftlig information om villkoren för ditt arbete. Villkoren bör formuleras som ett anställningsavtal.

Sveriges Ingenjörer har kollektivavtal inom praktiskt taget alla branscher på den svenska arbetsmarknaden. Kontakta förbundets rådgivning där kan en ombudsman hjälpa dig till rätta och skicka lämpligt kollektivavtal för din bransch samt granska ditt anställningsavtal innan du undertecknar det. Rådgivningen når du på 08-613 80 00 eller via forhandling@sverigesingenjorer.se.

checklistan för Anställningsavtal ser du vilka punkter du bör se till att få med i ditt anställningsavtal.

Övertid

Många arbetsgivare vill förhandla bort rätten till övertidsersättning. Ta då kontakt med oss så hjälper vi dig med vad du bör tänka på. Det är viktigt att du får full kompensation om du väljer bort övertidsersättningen. Vårt råd är dock att ingen bör förhandla bort den rätten.

Beräkna värdet av din övertid

Det är viktigt att du håller reda på hur mycket du faktiskt jobbar. Se till att du kompenseras för den övertid du lägger ned, och att du har en bra balans mellan arbete, familj och fritid.

Många arbetsgivare anser att ett visst övertidsuttag är naturligt. Därför är det viktigt att du själv har kontroll över hur mycket du faktiskt jobbar.

  • Anteckna löpande när och hur länge du jobbar över
  • Ta upp omfattningen av övertiden när du har lönesamtal
  • Bedöm om din lön är rimlig i förhållande till din totala arbetstid

Övertid ska kompenseras

Grunden för din fasta månadslön är den ordinarie arbetstiden. Enligt kollektivavtalen ska övertid kompenseras, i pengar eller ledighet.

Beräkna värdet av din övertid här.

Konkurrensklausul

Ibland tas en konkurrensklausul in i anställningsavtalet. En sådan kan hindra dig att byta jobb till en konkurrerande arbetsgivare under en viss tid efter att du har slutat din anställning. Kontakta alltid förbundet, innan du skriver under ett avtal med konkurrensklausul.

Läs mer om konkurrensklausuler.

Anställningsformer

I lagen om anställningsskydd, LAS, finns tre olika anställningsformer: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. Det finns viktiga skillnader mellan de tre. 

Senast uppdaterad 2019-03-21