Anställningsformer och Anställningsavtal

Både före och efter du har skrivit på ett anställningsavtalet är det viktigt att veta din anställningsform.

Huvudregeln i både LAS och i kollektivavtal är att anställningsavtalet ska gälla tillsvidare. Tidsbegränsade anställningar, som exempelvis vikariat, är undantag från huvudregeln. Vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna anges i LAS. Om det finns kollektivavtal är det reglerna i dessa som gäller för tidsbegränsade anställningar.

 

Anställningsformer

I lagen om anställningsskydd, LAS, finns tre olika anställningsformer: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. Det finns viktiga skillnader mellan de tre. Här nedan kan du läsa mer om de olika anställningsformerna.

Som tillsvidareanställd har du inget i förväg bestämt datum för när din anställning ska upphöra. Först efter en uppsägning från dig eller din arbetsgivare upphör din anställning och då efter en viss uppsägningstid.

Uppsägningstiden, dvs tiden från uppsägning tills anställningen avslutas, bestäms i ditt anställningsavtal, i kollektivavtal eller enligt LAS.

I ditt anställningsavtal kan du och arbetsgivaren komma överens om uppsägningstiden. Finns det en uppsägningstid i ditt anställningsavtal är det alltså typiskt sett den som gäller. Du och arbetsgivaren kan dock inte i förväg avtala om att du ska ha en kortare uppsägningstid än vad lagen ger dig rätt till. Uppsägningstiden enligt LAS är mellan en och sex månader beroende på hur länge du varit anställd. Ju längre du varit anställd, desto längre uppsägningstid är en tumregel.

Om du och arbetsgivaren inte i anställningsavtalet kommit överens om uppsägningstiden gäller reglerna i kollektivavtalet om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Kollektivavtal kan innehålla andra uppsägningstider än de som LAS anger.

Om såväl kollektivavtal som individuell reglering av uppsägningstiden i anställningsavtalet saknas följer din uppsägningstid reglerna som finns i LAS. 

Provanställningen är en anställning som efter en prövotid övergår i en tillsvidareanställning. Prövotiden får enligt LAS inte vara längre än sex månader och längden på prövotiden ska bestämmas i förväg. Provanställning är en osäker anställningsform eftersom anställningen närsomhelst kan avbrytas i förtid av både arbetsgivaren eller arbetstagaren utan att man behöver ange orsak. Om provanställningen inte avbryts i förtid övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Reglerna kring provanställning kan se olika ut beroende på om det finns kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen. Vissa kollektivavtal har till exempel regler som under särskilda omständigheter medger längre provanställning än sex månader. Reglerna kan också variera mellan olika kollektivavtal. Om det saknas kollektivavtal är det LAS regelverk som gäller. Därför är det viktigt att innan du skriver på avtalet undersöker om den aktuella arbetsplatsen har kollektivavtal eller inte. Finns kollektivavtal behöver du ta reda på vilket.

För provanställda är den ömsesidiga uppsägningstiden två veckor enligt LAS.  Kollektivavtal kan innehålla annan uppsägningstid än den som LAS anger.

En tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad tidsperiod fram till ett på förhand överenskommet slutdatum. Avtal om tidsbegränsad anställning får enligt LAS träffas för:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • säsongsarbete

En tidsbegränsad anställning går inte att säga upp i förtid om det inte har avtalats särskilt. 

Om du under en femårsperiod har varit anställd i allmän visstidsanställning eller i vikariat i sammanlagt mer än två år övergår din tidsbegränsade anställning till en tillsvidareanställning per automatik.

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen är det vanligt att kollektivavtalet har regler om tidsbegränsade anställningar som ersätter eller kompletterar LAS regler. Kontrollera därför eventuellt kollektivavtal och vilka regler för tidsbegränsade anställningar det innehåller innan du skriver på anställningsavtalet.

Anställningsavtal

Muntliga anställningsavtal är tillåtna på arbetsmarknaden, men villkoren bör helst formuleras som ett skriftligt anställningsavtal. Oavsett avtalsform är arbetsgivaren enligt lag skyldig att senast en månad efter arbetet påbörjats ge skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för ditt arbete. För att själv granska ditt anställningsavtal kan du läsa mer och ladda ner vår checklista. Har du efter självgranskningen fler frågor kring ditt anställningsavtal kan du vända dig till förbundets rådgivning.

Övertid

Arbetsgivare har, förutsatt att något inträffat som gör att det krävs extra arbetsinsatser, rätt att beordra övertidsarbete.

Det finns inga regler som anger att arbetsgivaren viss tid i förväg måste meddela dig att du ska arbeta övertid och detta kan alltså ske med kort varsel.

Grunden för din fasta månadslön är den ordinarie arbetstiden. Om du arbetar övertid ska du kompenseras för detta i pengar eller ledighet. Det finns dock ingen i lag reglerad rätt till övertidsersättning. Däremot brukar det finnas regler i kollektivavtal som garanterar dig övertidsersättning. Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats måste du alltså själv komma överens med arbetsgivaren om vilken övertidsersättning du ska ha rätt till. Ledning för vilken ersättningsnivå som är lämplig kan du finna i närmast tillämpliga kollektivavtal.

Många arbetsgivare vill att du ska avtala bort rätten till övertidsersättning. Det är viktigt att du får kompensation om du ingår en sådan överenskommelse. I flera kollektivavtal finns det regler kring hur en sådan överenskommelse ska se ut, vilka som kan omfattas och hur överenskommelsen kan sägas upp. En anställd som har avtalat bort övertidsersättningen brukar vanligtvis kompenseras med högre lön och/eller 5 extra semesterdagar utöver lagstadgat antal.

Det är viktigt att du håller reda på hur mycket du faktiskt jobbar. Se till att du kompenseras för den övertid du lägger ned, och att du har en bra balans mellan arbete, familj och fritid.

Många arbetsgivare anser att ett visst övertidsuttag är naturligt. Därför är det viktigt att du själv har kontroll över hur mycket du faktiskt jobbar.

  • Anteckna löpande när och hur länge du jobbar över
  • Ta upp omfattningen av övertiden när du har lönesamtal
  • Bedöm om din lön är rimlig i förhållande till din totala arbetstid

Beräkna värdet av din övertid här.

Konkurrensklausuler och lojalitetsplikt

Hur lojal måste du vara mot din arbetsgivare om du säger upp dig, går till en konkurrent eller startar eget? Det måste finnas goda skäl om en arbetsgivare vill skriva in konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal.

Här reder vi ut vad som är viktigt att tänka på.

 

Optioner

Som anställd, eller blivande anställd i ett företag, kan du komma att bli erbjuden att delta i företagets optionsprogram. Det innebär oftast att du blir erbjuden optioner som ger dig nya möjligheter.

Logga in och läs mer
Senast uppdaterad 2019-03-21
Till toppen