Sveriges Ingenjörer

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare. Det klargör arbetsrelationen som blir tydlig och trygg genom ett avtal. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen är de flesta villkor redan reglerade. Om det inte finns kollektivavtal är det en hel del du själv måste tänka på.

När du får ett nytt jobb är det viktigt att du vet vad du förväntas göra på arbetsplatsen samt vad du omfattas av i din anställning. Enligt lag måste arbetsgivare ge skriftlig information om viktiga arbetsvillkor. Detta ska vara angivet i ditt anställningsavtal.

Anställningsavtal viktigt av flera skäl

 • Tydlighet om villkoren
 • Juridiskt bindande dokument
 • Förhindrar missförstånd
 • Skydd för båda parter

Punkter som ska framgå i anställningsavtalet

Parter

Avtalet ska innehålla fullständiga namn, organisations- och personnummer, adresser och kontaktuppgifter.

Anställningsform

Anställningsavtalet gäller tills vidare om inget annat har avtalats.

Läs mer om anställningsformer

Tillträdesdag

Avser datum när anställningen påbörjas. 

Placeringsort

Vi rekommenderar att placeringsorten specificeras till en viss geografiskt bestämd plats, såvida inte parterna är överens om något annat till följd av anställningens natur.

Arbetstidsmått

Anställningen avser heltid om inget annat har avtalats. 

Befattning/titel

Yrkesbenämning eller tjänstetitel bör framgå i anställningsavtalet. 

Lön

Lönen ni är överens om, i vilket års nivå lönen gäller och löneutbetalningsdatum ska framgå i anställningsavtalet. Ingår en rörlig lön eller bonus bör det framgå i anställningsavtalet med tillhörande villkor. 

Semester

Semester utgår enligt lag med minst 25 semesterdagar per semesterår. Antalet dagar som ni kommer överens om ska framgå av anställningsavtalet. Förskottssemester kan utgå under första anställningsåret.

Läs mer om semester

Övertidsersättning

Regler och ersättningsnivåer för övertidsersättning regleras normalt i kollektivavtal. Rätt till övertidsersättning kan avtalas bort, vanligen mot högre lön och/eller 5 extra semesterdagar utöver lagstadgat antal.

Läs mer om övertidsersättning

Uppsägningstid

Uppsägningstid regleras i kollektivavtalet om ni inte kommit överens om annat i anställningsavtalet. Tänk på att ni inte kan avtala om sämre villkor än vad som framgår i kollektivavtalet eller LAS.

Tjänsteresor

Om tjänsten medför tjänsteresor bör du se över vilka resekostnader som ersätts, samt regler för traktamenten och milersättning.

Kollektivavtalet innehåller till exempel:  

 • sjuklön 
 • tjänstepension 
 • föräldralön 
 • tjänstledighet 
 • uppsägningstider 
 • övertids- och restidsersättning 
 • ersättning för uppfinningar 
 • arbetstider  

Med kollektivavtal är du garanterad de villkor som finns reglerade där. Men även om kollektivavtal har standardiserade villkor kan det ändå finnas möjlighet att förhandla fram individuella anpassningar och villkor utöver kollektivavtalet.

Tillämpar arbetsgivaren ett kollektivavtal bör det framgå i anställningsavtalet vilket avtal det gäller. 

En arbetsgivare utan kollektivavtal kan ha många liknande villkor skrivna i en policy eller personalhandbok. Men de villkor som regleras i policy eller personalhandbok kan ensidigt och utan förvarning ändras eller tas bort av arbetsgivaren. Det är därför viktigt att förhandla om att få in dessa villkor i ditt individuella anställningsavtal:

Tjänstepension

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att betala in tjänstepension. Saknas kollektivavtal är det därför viktigt att rätten till tjänstepension och pensionslösningens premienivåer regleras i anställningsavtalet.

Läs mer om tjänstepension utan kollektivavtal här

Övriga försäkringar som ingår i kollektivavtal

Jämför de försäkringar som arbetsgivaren eventuellt erbjuder med kollektivavtalade försäkringar. Bland annat sjukförsäkring (del av ITP), TFA (Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada) och TGL (Tjänstegrupplivförsäkring).

Läs mer om avtalsförsäkringarna på Avtalat 

Sjuklön

Enligt lagstiftning ska arbetsgivaren betala sjuklön till dig från dag 1-14 med ett karensavdrag. Därefter utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan. Med kollektivavtal betalar arbetsgivaren även kollektivavtalad sjuklön från sjukdag 15-90, vilket gör att du under denna period kan erhålla nära 90 procent av din lön. Saknas kollektivavtal bör du undersöka hur det ser ut hos din arbetsgivare.

Läs mer om ersättningar vid sjukdom här

Lönerevision

Det finns ingen lagstadgad rättighet till en årlig lönerevision, detta regleras i kollektivavtalen. Skriv in rätt till årlig revision samt när på året denna normalt ska ske i anställningsavtalet när kollektivavtal inte finns på arbetsplatsen.  

Föräldralön

Föräldrapenningen kan kompletteras med föräldralön/föräldraledighetstillägg i kollektivavtal. Vanligast är att du har rätt till föräldralön när du har varit på arbetsplatsen i minst ett år. Saknas kollektivavtal behöver rätten till föräldralön samt reglerna för föräldralönen tydligt framgå.  

Går det att förhandla anställningsvillkoren?

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan du vara säker på att du får goda arbetsvillkor, men det utesluter inte att du kan försöka förhandla om ändrade eller bättre villkor. Lön ska du alltid förhandla.

På en arbetsplats utan kollektivavtal är alla villkor förhandlingsbara, du måste helt enkelt själv se till att du får goda arbetsvillkor. Många arbetsgivare - som inte har kollektivavtal - har egna standardavtal som de strikt följer. Det kan vara svårt att få till ändringar i anställningsavtalet, så förbered dig med tydliga argument om varför du borde få de villkor du önskar. Förmåner är exempelvis lättare att förhandla än sekretessdelen. Lön ska du alltid förhandla.

Även om det är ett standardavtal, var noga med att läsa igenom det och ställa frågor till arbetsgivaren om något känns oklart. I vissa fall kan det vara möjligt att få till ändringar eller förbättringar. En seriös arbetsgivare är mån om att du ska ha förståelse för villkoren och att ni är överens innan du skriver på.

Villkoren kommer att påverka ditt arbetsliv, men även dig privat, så det är viktigt att du känner dig bekväm med dem.

Anställningsbevis i offentlig sektor

Vissa arbetsgivare inom den offentliga sektorn tillämpar anställningsbevis som normalt sätt inte behöver undertecknas.

Klausuler som kan förekomma i anställningsavtal

Nedan listas fler klausuler som kan förekomma i anställningsavtal med kortfattad förklaring om innebörden och råd om vad du bör tänka på. 

Tjänstebil eller förmånsbil

En bilförmån kan erbjudas av arbetsgivaren bland annat som förmånsbil, leasingbil eller ersättning för nyttjande av privat bil i tjänst. Om du erbjuds en bilförmån på jobbet finns det flera viktiga aspekter att ha i åtanke. 

Läs mer om tjänstebil och förmånsbil

Senast uppdaterad 2024-06-14
Till toppen