Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsroller

Vad är en ingenjör? Ingenjörernas verksamhet har under århundradena spänt mellan många olika roller; från militär till civil verksamhet, från praktiskt arbete i verksamhet som gruvor och industrier till kontorets ritbord, från den lokala orten till världen som arbetsfält.

Är ingenjörsrollen en samhällskonstruktion? Ja, med Lego! Bild från 1950-talet.

Ingenjörens roller, arbetsuppgifter och ansvar har utvecklats och förändrats i takt med samhällets utveckling, och med dem följer även olika bilder av vad en ingenjör är och företräder.

Rollerna har skiftat genom åren

I slutet av 1800-talet var ingenjören framförallt en innovatör; i den teknikoptimistiska andan vid förra sekelskiftet blev uppfinnaren en hjälte, och få var de problem som inte förväntades lösas med tekniken. En stark industrialisering, järnväg, telegraf, telefoni – nya tekniska system förändrade livsvillkoren och kom att införlivas i samhället som naturliga delar.

Kring 1920-talet var ingenjören istället en kugge i samhällsmaskineriet. Ingenjörer var anställda i olika delar av offentlig förvaltning, och tidens ”teknokratirörelse” menade att det var de som behärskade tekniken som skulle styra över den. Därtill kom behov av en mer vetenskaplig förankring – samhällsingenjörens utbildning skulle vila på vetenskaplig grund, och han kunde även ges möjlighet att disputera.

Han kunde så småningom också bli en hon. Under 1900-talets första hälft skedde en demokratisering av ingenjörsyrket, i takt med att fler ingenjörer behövdes. Även arbetar- och medelklassens pojkar började drömma om en ingenjörsutbildning, och så småningom även flickor. År 1915 tog Chalmers beslutet att släppa in kvinnor som ordinarie studerande, och KTH följde efter 1921. Detta var relativt sent i internationell jämförelse – i Finland hade kvinnliga teknologer tillåtits 1890, och på Tekniska högskolan i Zürich sedan 1860-talet. Varför hölls den kvinnliga ingenjören utanför yrket så länge?

Andra hälften av 1900-talets präglades av flera stora strider och av viktiga idérörelser: miljö, fred och kärnkraft diskuterades och debatterades. Vi berättar om Hannes Alfvén som tog ställning mot atomenergin och därpå nära nog blev utfryst ur det akademiska samfundet. Ingenjören Joachim Lentz frågar sig om dagens ingenjörer får lära sig att ifrågasätta – finns det något sådant som en politisk ingenjör?

Idag arbetar ingenjören i en globaliserad värld – både människor och kunskap rör sig snabbt över gränser. Svenska ingenjörer bygger upp företag och utvecklar biståndsarbete i andra delar av världen, och vårt land berikas av inflyttande ingenjörer. Den moderna tekniken kräver en ingenjör i världen.

Drivkraft och skaparglädje

Civilingenjörsminnen lästa av av Katarina Ek-Nilsson, dr i etnologi. Berättelserna kommer att publiceras här eftersom i början av 2012.

Den skapande, kreativa ingenjören:

Ingenjören som problemlösare och konstruktör. Det framåtblickande, utvecklingsoptimistiska i den moderna ingenjörsrollen. Tekniken fick inte bli något själlöst, för då skulle ingenjören blott bli ”en tjänare åt vinstbegäret och egennyttan”.

Att vara förfaren i konsten:

Ingenjörsyrket är både teoretiskt och praktiskt, akademiskt och icke-akademiskt. ”Lyckan när maskinen började arbeta kan endast fattas av just en blivande ingenjör” berättar en ingenjör.

Tjejerna på Maskin är inte som alla andra grabbar:

Citatet är hämtat från KTH. En kvinnlig ingenjör uppger att hon först fick bli ”pojke” när hon började på KTH. Andra betonar att det inte är någon särskilt med att vara tjej och ingenjör.

Den steniga vägen:

Om klassresenärens väg till civilingenjörsyrket och korrespondensstudiernas betydelse under 30-40-50-talen. En del lyckas bra, andra förblir, även om de lyckas, ”en tillfällig och förlägen gäst i de borgerliga salongerna”. Berättelserna kan vara inspirerande för invandrarungdomar idag.

Innovatören

Mitten av 1800-talet var en period av stor samhällsförändring, med en galopperande industrialisering och med en stark tilltro till tekniken. Här befästs också en livskraftig bild av ingenjören som en självständig och driftig innovatör som kan komma till uttryck än idag.

Ingenjören porträtterades av exempelvis författaren Jules Verne i teknikoptimistiska böcker där tekniker är framstegens män, hjältar och skarpsinniga uppfinnare. I boken Från jorden till månen. Direkt öfverfart på 97 timmar 20 minuter (1871) beskriver Verne hur en rymdresa genomförs bland annat med de sinnrika ingenjörernas hjälp:

Det skulle vara en riktig kraftansträngning att med ord söka uttrycka alla de slags svårigheter, som de amerikanske ingeniörerne här hade att öfvervinna, äfvensom alla om djerfhet och skicklighet vittnande underverk, som de utförde.

Verne, Jules

Från Jorden till månen (1871), sid 187

Gustaf Dalén i sitt laboratorium (AGA) på Lidingö, 1916. Källa: aga-museum.nl

Och det var inte bara i litteraturen som de idérika och innovativa ingenjörerna verkade. År 1897 ägde den så kallade Stockholmsutställningen rum, en världsutställning med industrifokus placerad i Stockholm. Industriutställningarna, med den första i London 1851, var ett viktigt uttryck för 1800-talets teknikoptimism, och visade tekniska framsteg, hantverk och konstnärliga utryck i harmoni. Svenska 1800-talsuppfinningar, som skiftnyckeln, dynamiten, rörtången och separatorn visades gärna upp kring det nationalistiska förra sekelskiftet och leder tankarna till innovatörer som Alfred Nobel, Gustaf Dalén och Gustav de Laval.

Idag ser ingenjörsarbete annorlunda ut, och den mesta teknikutveckling sker som ett mödosamt processarbete med gradvisa förbättringar i arbetsgrupper där blandad kompetens ses som en tillgång. Dessutom behöver tekniskt utvecklingsarbete kombineras med ekonomisk nätverkskompetens – innovatören har blivit entreprenör. Men det hindrar inte att förra sekelskiftets innovatörer fortsätter att inspirera som förebilder och pionjärer.

Skapad 2011-06-16. Ändrad 2018-02-14.

Innovatören är idag entreprenör

Civilingenjör Marika Edoff leder forskningen kring tunnfilmssolceller på Ångström Solar Center vid Uppsala universitet och är verksam i företaget Solibro.

Tekniska museet startade 2003 ett samtids­dokumentationsprojekt kring utvecklingen på Ångström Solar Center. Inom detta projekt har Peter du Rietz från museet gjort två intervjuer med Marika Edoff. På Tekniska museets hemsida finns ett utdrag från en av intervjuerna med Edoff och artikel om forskningen vid Ångströmslaboratoriet. Dokumentationsmaterialet i sin helhet kan beställas fram från Tekniska museets arkiv.

Artikel i Ny Teknik: Forskare sätter sina solceller i produktion

Samhällsingenjören

Under 1900-talets första sekel hade ingenjören hunnit bli avheroiserad och var snarare ett kugghjul i samhällsmaskineriet än en industrialiseringens nyskapare. Under det tidiga 1900-talet bildades en tongivande "teknokratirörelse" som menade att de tekniskt kunniga borde sitta i ledningen för ett land (Beckman, Polhem 3/85). Fler och fler ingenjörer gick ut i samhället och ingenjörsutbildningen demokratiserades.

Forskaren Boel Berner har skrivit om ingenjörsrollens utveckling i sin avhandling Teknikens Värd.

Det var män i en ny tids elit, som sökte nå socialt erkännande genom anslutning till den gamla eliten. De ville bli en del av bildningseliten; genom att knyta utbildningen till en oavkortad gymnasielinje (reallinjen) skulle de framtida teknikerna garanteras en delaktighet i den allmänna bildningen. Det akademiska ämbetsmannaidealet vägde tungt i dessa strävanden och förstärktes av att de flesta högutbildade tekniker vid denna tid var inriktade på en karriär inom den offentliga förvaltningen. Krav på en vetenskaplig teknisk kompetens för vissa ämbeten inom statsförvaltningen blev nu ett stående vapen i ingenjörsföreningarnas kamp mot "juristväldet".

Boel Berner

Teknikens värld (Lund, 1981), s. 206-207.

Det nya ingenjörsidealet, beskriver Boel Berner, innebar en vidgning av rollen; den moderne ingeniören var en världsman som behärskade både ledarskap, samhällsfrågor och förstås tekniken.

Omformuleringen av den professionella bilden innebar för många ingenjörer en nedtoning av den "rena" tekniken. Den ändrade inriktningen gav också ett positivt löfte; en karriär från "att blifva ej blott verktyg utan ledare" var nu möjlig. Den "rene" teknikerns befordringsstruktur var begränsad. Den "moderne ingeniören" kunde däremot, med hjälp av sin administrativa och organisatoriska kompetens, avancera högre upp i företagen — även om han då med nödvändighet lämnade de rena ingenjörsjobben. En "framgångsrik ingenjör" blev från tiden kring första världskriget, paradoxalt nog, en ingenjör som inte längre helt ägnade sig åt det han främst var utbildad för. De professionella målen blev i stället organisatoriska eller administrativa ledarpositioner i industrins och statsapparatens toppskikt.

Berner

1981, s. 216

En sådan offentliganställd ingenjör karikerades av författaren Birger Sjöberg i romanen Kvartetten som sprängdes år 1924. Sjöberg skildrade sin ingenjör som omänsklig och oerhört tråkig, varefter författaren låter honom besegras av den musicerande och diktande hjälten. Herr Planertz är en kommunalt anställd ingenjör, i allting behärskad och kall. Om hans sätt att prata skriver författaren "...han talade på samma sätt som han rörde sig, alltid med ett rätt självmedvetet utseende och gärna begagnande sig av uttryck, liksom hämtade ur en kommunal författningssamling, då och då blandade med tekniska vändningar". När han friar till sitt hjärtas dam medför han ritningarna på det hus han hade tänkt att de skulle bosätta sig i och förklarar hela planlösningen. Trots att ingenjören är en riktig tråkmåns och även har en stark tendens att sätta sig på andra beskrivs han emellertid av Sjöberg som en hederlig framtidsman – kanske ett tecken på att ingenjören behöll sin status och plats i samhället.

Men uttryck för tidsandan som social ingenjörskonst och taylorism mötte också starkt motstånd för att skapa ett inhumant arbetsliv och en humanistisk och kulturell motrörelse opponerade sig mot samhällets ingenjörer. Ett klassiskt exempel på sådan teknikkritik är Charlie Chaplins Moderna tider från 1936, där en av filmhistoriens mest kända sekvenser är när Chaplin dras in i maskinens kugghjul. Filmen är en vass kritik mot överdriven automatisering och avhumanisering av arbete.

Sven Markelius

Sven Markelius
Samhällsingenjören

Sven Markelius som stadsplanedirektör omkring 1954.

Källa: Wikimedia Commons.

Planering för massbilism

Planering för massbilism
Stig Nordqvist - ingenjören som planerade för bilsamhället

Obs! stormarknad i Vårby centrum, 1966.

KF:s arkiv, Wikimedia Commons.

Los Angeles Freeways

Los Angeles Freeways
Stig Nordqvist och bilsamhället

Los Angeles Freeways, The Four Level, 1954, ett år efter öppnandet.

Courtesy of the Dick Whittington Photography Collection, USC Libraries.

Civilingenjören Stig Nordqvist blev en av de kanske mest inflytelserika stadsplanerarna i Sverige under 1950- och 1960-talen, då man banade väg för ”bilsamhället”. I samband med jubileumsprojektet kring Sveriges Ingenjörers historia kunde hans egna handlingar från denna tid överlåtas till TAM-Arkiv.

Under framför allt 1960-talet svepte en våg av omfattande centrumförnyelser över Sveriges alla städer för att möta den nya tidens behov. Man har beräknat att hälften av Sveriges äldre bebyggelse revs under detta decennium. I stadskärnorna bereddes plats för stora Domus-varuhus och väl tilltagna parkeringsplatser. I efterhand har kritik förvisso inte saknats mot rivningsraseri och betong med förlorade kulturella och stadsmiljövärden.

Desto mer intressant kan det vara att försöka förstå vad som egentligen hände på 1950- och 1960-talen utifrån tidens förutsättningar. Det är vad teknikhistorikern Per Lundin vid KTH gjort i sin avhandling Bilsamhället. Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige. Genom sin kontakt med trafik- och stadsplaneraren Stig Nordqvist ställde han frågan till TAM-Arkiv om vi hade möjlighet att ta hand om ett mindre personarkiv, enligt Nordqvists egen önskan. Arkivet bestod av enbart sju koncentrerade pärmar med maskinskrivna artikelmanus, föredrag, och utredningsunderlag.

Frågan om stadssaneringar på 1940-talet kom att ersättas av den stads- och trafikplanering som krävdes för att möta den kraftigt växande privatbilismens behov av framkomlighet, trafiksäkerhet och parkeringsutrymmen, visar Per Lundén. Expertis som civilingenjören Stig Nordqvist var rådgivande och verksamma inom staten, som utfärdade generalplaner och normer för ny bebyggelse och parkeringar i städerna, som landets kommuner skulle följa.

USA och dess avancerade lösningar för att möta massbilismen utgjorde förebild. Efter ett studiebesök i USA 1956 skriver Stig Nordqvist om trafikledssystem: ”Nå, hur kan man nu möta dessa tendenser i vårt land. Vi kan väl inte bygga free-way system i Finspång heller? Jo, det kan och bör vi, även om vi inte bygger i Los Angeles standard överallt.” Nordkvist beskriver sedan ett system med ”infartsleder plus en eller ett par länkar över samhällets centrum”. Trafiklederna är fria från fastighetsavfarter och gång- och cykeltrafik är uteslutna.

Bör vi anpassa bilismen till det gamla samhället eller bygga ett bilsamhälle? Så lyder den retoriska rubriken till Stig Nordqvists artikel i tidskriften Industria 1955. Analysen i denna och liknande framställningar går via trafiksäkerhet, restider och parkeringsbehov. Shoppingcentrum, bostadsområden och kontorsenheter beskrivs som ”bilfria öar” i biltrafikens hav. Så förutspåddes närmast utopiskt den framtid som inom bara något decennium skulle förverkligas.

Med matematiska modeller kunde man se biltrafiken som rationell och beräkningsbar medan gångtrafiken polariserades till att bli en irrationell faktor, menar Per Lundén. I Stig Nordqvists material finner man många av dessa analyser och trafikmodeller. Bilen blev norm och skala att utgå från. Men bilen, tillgänglig för alla, och den nya rörlighet den skapade symboliserade även frihet och demokratiska ideal. Och med modernitetens tidsanda rådde samstämmighet kring expertis och utveckling, åtminstone fram till 1970-talet.

Senare tycks Stig Nordqvist själv ha distanserat sig något från sitt värv, när han vill återinföra den mänskliga skala i samhällsplaneringen, och skriver (i Flanören, 1992) att ”en god stadsplanerare är också en god flanör” och menar att fotgängaren är stadens mått.

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen Arkiv, nr 1/2011.

Av Jim Löfgren, arkivarie TAM-Arkiv

Källor:

Stig Nordqvists personarkiv, TAM-Arkiv.

Lundin, Per (2008). Bilsamhället. Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige. Diss. Stockholm: Stockholmia förlag.

Den politiska ingenjören

Kring 1900-talets mitt var ingenjören en av hjältarna för dagen. Teknisk utveckling uppfattades som en av grunderna till 1950-talets ekonomiska ”boom”, och ingenjör stod högst upp på önskelistan när efterkrigstidens pojkar listade sina favorityrken.

Men under 1960- och 70-talen förändrades bilden. En helt ny kritik tog form, mot miljöförstöring, mot massförstörelseteknik och mot fixeringen vid materiell framgång. En av de mest inflytelserika skrifterna på området var Rachel Carsons Tyst vår som kom 1962 och som beskrev en framtid utan fågelsång; en tänkt konsekvens av kemiska bekämpningsmedel. Därtill kom 1970-talets kärnkraftsdebatt och olyckan i kärnkraftverket i Three Mile Island 1979. Ingenjörens verk och inriktning var ifrågasatt.

Men ingenjörerna deltog också i samhällskritiken och var med omformade och ifrågasatte sin verksamhet. Ingenjörer har varit aktiva och drivande i fredsrörelsen, miljörörelsen och inom politiken. Ett av de viktigaste namnen i detta sammanhang var Hannes Alfvén, en central person inom Sveriges kärnkraftsmotstånd.

Även idag är teknik på många sätt en politisk verksamhet. Möjligheterna till övervakning har varit en brännande fråga inom den så kallade FRA-debatten. Vilka upphovsrättsregler som ska gälla när det finns tekniska möjligheter till fildelning i stor skala utmanas av Piratrörelsen. Medan kärnkraft inte debatteras i större skala i Sverige väcker den upprörda känslor i exempelvis Tyskland, med massdemonstrationer och ifrågasättande av säkerheten.

En viktig fråga är var och hur teknik debatteras idag. Var vilar ansvaret av teknikens följder, på ingenjörer eller politiker? Finns det en levande teknikdebatt idag, eller borde medierna ta större ansvar för att ifrågasätta nya tekniker med tanke på att de formar vår framtid som få andra områden?

Skapad 2011-06-16. Ändrad 2018-02-14.

All teknik rymmer mänskliga, etiska och politiska aspekter. "Ny teknik underlättar studier av hjärnceller vid stroke." Bild: Luleå tekniska universitet/IstockPhoto.

En av 1900-talets tydligaste profiler vad det gäller teknikdebatt är Nobelpristagaren Hannes Alfvén. Stridbar, politisk, alltid ifrågasättande – samtidigt med en stark vetenskaplig förankring.

Hannes Alfvén kom från ett bildat hem och studerade fysik för Manne Siegbahn i Uppsala. Så småningom kom han till Stockholm blev professor i teoretisk elektroteknik med mätteknik vid Kungliga Tekniska högskolan 1940. Hans forskning kom att inriktas allt mer mot plasmafysik och han utvecklade en teori om de magnethydrodynamiska vågorna, som också lade grunden till hans Nobelpris.

1967 lämnade Alfvén Sverige för USA. Där kom han i kontakt med den framväxande fredsrörelsen, bland annat genom organisationen Pugwash. Hannes Alfvén blev en förgrundsgestalt i den svenska fredsrörelsen och dess kamp emot kärnvapen och kärnämnesspridning. Alfvén skrev i augusti 1970, endast några månader före offentliggörandet av hans Nobelpris i fysik, ett öppet brev till industriministern där han avrådde från kärnkraft och istället menade att man kunde vänta in fusionskraften. År 1972, i samband med den första FN-konferensen i miljöfrågor som hölls i Stockholm, varnade Alfvén för de risker som kunde finnas med kärnkraft och kärnavfall. Året efter presenterades Alfvén och Thorbjörn Fälldin för varandra, något som kom att ha stor betydelse för Centerpartiets kärnkraftsmotstånd. Hannes Alfvén blev en galjonsfigur för kärnkraftsmotståndet inför omröstningen 1980 och en central person för svensk miljörörelse. Men Nobelpristagarens politiska aktivitet gillades inte av alla kollegor på den teknisk-naturvetenskapliga sidan. Alfvén misstänkliggjordes för att ha bytt åsikt som en personlig vendetta för att ha fått sina anslag begränsade, och fientligheten mot honom ifrån hans forna kollegor var tydlig.

Alfvén var medlem i Svenska Teknologföreningen under flera år och höll även flera föredrag inom avdelningen för kärnteknik på 1960-talet. Men deltagande i yrkesföreningarna var inte alltid enkelt, och Alfvén lämnade exempelvis Ingeniörsvetenskapsakademin (IVA) på grund av organisationens positiva inställning till kärnkraft.

Även om Hannes Alfvén ibland var ogillad av sin samtid är han ihågkommen både för sina vetenskapliga insatser och för sitt civilkurage. Teknikhistorikern Svante Lindqvist har skrivit om hur bildsättningen av artikeln om Alfvén i Nationalencyklopedin gick till – trots att de forskare som skrev artikeln gärna ville tona ned nobelpristagarens politiska roll lyfts denna upp av bilden. Lindqvist skriver: [Bildredaktörerna] var av en yngre generation, och de associerade främst till Alfvén som miljöaktivist och kärnkraftsmotståndare. De valde därför ett foto av en äldre Alfvén med vindrufs i sitt vita hår, lufsande i uppknäppt skjorta genom ett fält av maskrosor - miljöpartiets symbol.

Mer om Hannes Alfvén
Forskning & Framsteg 4/2008:
De motstridiga bilderna av Hannes Alfvén

Referenser

Svante Lindquist, ”De motstridiga bilderna av Hannes Alfvén”, Forskning & Framsteg 4/2008. De motstridiga bilderna av Hannes Alfvén

Skapad 2011-06-17. Ändrad 2011-11-20.


Hannes Alfvén - En politisk ingenjör

I Svenska Teknologföreningens organ Teknisk Tidskrift publicerades flera föredrag av Hannes Alfvén.

Föredrag av Hannes Alfvén

I Svenska Teknologföreningens organ Teknisk Tidskrift publicerades flera föredrag av Hannes Alfvén. Här kan du läsa fem föredrag: Alfvéns installationsföreläsning den 10/5 1941 i samband med tillträdandet av professuren i teoretisk elektroteknik med mätteknik vid KTH; tre föredrag som Alfvén hållit för Svenska Elektroingenjörsföreningen (SEIF, avdelning inom STF) 1945, 1948 respektive 1956; samt föredraget "Magneto-hydrodynamik och fusion" som Alfvén höll vid en konferens om atomenergins fredliga användning i Geneve 1958.

I STF:s verksamhetsberättelser redogörs noggrant för de föredrag som hållits inom föreningen och här kan vi finna andra föredragstitlar av Hannes Alfvén. Nedan finns två exempel ur verksamhetsberättelserna från 1966 (sid 14) och 1967 (sid. 19) där man dokumenterat att professor Hannes Alfvén hållit föredrag för STF:s Avdelning för Kärnteknik om "Fusionsenergin" respektive "Om antimateria".

Ingenjör med rätt att ifrågasätta

Joachim Lentz är civilingenjör med många års erfarenhet från varvindustrin och även som lärare på både tekniskt gymnasium och Lunds tekniska högskola. Men utöver hans engagemang i frågor om hållfasthetslära och skeppsbyggnad kan han också lägga till många år av arbete för etiska och internationella frågor.

Upplevelserna från en barndom i Berlin under kriget och kring krigsslutet gav Joachim Lentz outplånliga intryck och ett starkt patos för frågor om ansvar för världens destruktiva krafter. Ett engagemang i Aktionsgruppen mot svensk atombomb som startade i slutet av 1950-talet ledde vidare till verksamhet för internationella frågor och inom fredsrörelsen. Debatten kring kärnkraftsomröstningen gav upphov till seminarier och annan aktivitet inom Yrkesgrupper mot kärnvapen, och i det sammanhanget gav bland andra SIMK (Svenska Ingenjörer Mot Kärnvapen) ut boken Inte vår sak? om etik och moral i ingenjörskonsten som Joachim Lentz redigerade tillsammans med Lars Wadsö. Boken ställer frågor om när och hur ingenjören bör agera moraliskt i sin yrkesutövning, om hur ett yrkesetiskt engagemang kan uttryckas.

- Det är ett grundläggande misstag att betrakta ingenjörverksamhet som opolitisk, understryker Joachim Lentz. Tekniken är inte autonom, utan istället måste det personliga ansvaret lyftas fram.

Ett sätt att betona de yrkesetiska frågorna, menar Joachim Lentz, är att ta upp aspekter kring teknikens utveckling och historia inom civilingenjörsutbildningen. Många sådana initiativ har tagits som ger anledningen till optimism om framtiden.

- Men fortfarande är frågor om ansvaret för teknikutvecklingen märkligt frånvarande i den allmänna debatten och i dagstidningarna, säger Joachim Lentz.

Han beskriver det som ett tvåsidigt ointresse, där samhällsvetarna tycks anse att ifrågasättande av omvärlden är deras planhalva - och ingenjörerna befattar sig sällan med samhällsfrågorna.

- Tyvärr, säger Joachim Lentz. Visst vore det viktigt att fler diskuterade teknikens roll och teknikernas möjligheter.

Skapad 2011-06-17. Ändrad 2011-11-20.

Ingenjören i världen

Ingenjör är ett internationellt yrke – genom historien ser man täta kontakter med utlandet för att följa teknikutvecklingen och utbyta kunskaper. Studieresor gick framförallt till Tyskland, men även Frankrike och USA.

Ett gott ingenjörsskap krävde att man snabbt kunde ta till sig nya tekniska lösningar som utvecklades i utlandet, och Teknisk Tidskrift publicerade exempelvis artiklar på engelska och tyska. I Svenska Teknologföreningens matriklar kan man se att många ingenjörer verkade i utlandet, på både svenska och inhemska företag.

När ingenjörsrollen breddades på 1970-talet blev nya arbetsfält och nya arenor aktuella. Svenska ingenjörer konstruerade brunnar i Afrika och byggde telesystem i Mellanöstern, samtidigt som utländska ingenjörer flyttade hit och bidrog med nytt kunnande.

Det finns idag såväl en oro för globalt miljöförstörande teknik, ofta kopplad till marknads- och konsumtionskritik, som en övertygelse om att tekniken kan lösa det mesta från miljöproblem och klimatförändringar till energi- och resursbrist och livsmedelsförsörjning.

Svensk teknik som kullager används i vindkraftverk runt om i världen. Sanitetslösningar exporteras till Afrika, och här sparar vi energi med internationella uppfinningar som lågenergilampor och värmeväxlare. Idag arbetar varje ingenjör med nödvändighet i en global omgivning. Både problem, tekniska lösningar och även ofta juridiska ramverk är transnationella.

Foto över deltagare vid "The 9th Eusec Conference" i Stockholm 1965.

Samtliga som medverkar på bilden är namngivna. STF:s verkställande direktör Bertil Sjögren sittande tredje från vänster. Konferensen ägde rum i Stockholm september 1965 samtidigt med "6éme Assemblée Générale de la Feani" och Svenska Teknologföreningen stod som värd. EUSEK (Conference of Representatives from the Engineering Societies of Western Europe and the United States of America) och FEANI (Federation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs) var internationella ingenjörsorganisationer. Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 13:34

Teknikutveckling sker i ett internationellt sammanhang, så var det även när radion kom. Den innebar i sin tur ett stort steg mot dagens gränslösa men teknikberoende kommunikationer. Radiotjänsts nya sändare vid Brunkebergs torg, 1925. Foto: Scanpix Historical

Arabiskt besök hos LM Ericsson. Foto: LM Ericsson/Ingenjörsförbundets arkiv.

Originalhandlingar – Ingenjören i världen

I Svenska Teknologföreningens (STF:s) utlandsmatrikel från 1967 kan du se en förteckning över medlemmar som då verkade/bodde utomlands.

I verksamhetsberättelserna nedan kan man se exempel på hur STF rapporterade sina utlandskontakter. Är du intresserad av att läsa fler verksamhetsberättelser, gå vidare till avdelning Arkivet. Nedan finns också en informationsbroschyr från STF på engelska riktad till en internationell publik. I dokumentet Statement WFEO/UPADI/FEANI kan vi läsa ett uttalande från ”the international community of engineers” till 1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön. Som signatur för FEANI syns STF:s dåvarande vd Bertil Sjögren. Detta dokument behandlas även i artikeln Miljörörelsen och ingenjörsrollen. På fotot nedan från EUSEK-konferensen i Stockholm 1965 finns Sjögren med (sittande tredje från vänster).

Skapad 2011-06-16. Ändrad 2011-11-20.

Ingvar Andersson är mångårig medarbetare på Sida. Som ung byggnadsingenjör åkte han som volontär till Afrika, en upplevelse som kom att förändra hans liv. Senare kom han verka i många år på nyckelposter på Sida, men även på fältet i Afrika.

I Tanzania arbetade Ingvar Andersson med att bygga ut vattenförsörjning på landsbygden. Ambitionerna var höga, och man ville ge alla tanzanier tillgång till rent vatten via modern teknik. Viktiga uppgifter var att identifiera vattenkällor och att designa och bygga anläggningar. När problem sedan upptornade sig i form av drivmedelsbrist till vattenpumpning och bristande underhåll var svenska myndigheter snabba att ta till sig det tycker Ingvar Andersson. De tekniska lösningarna byttes istället ut mot enklare teknik t.ex handpumpar. Dessa kunde också så småningom tillverkas i landet för att på så sätt minska beroendet av importerade produkter och drivmedel.

Men det fanns fortfarande problem, inte minst genom att konsumenterna inte var delaktiga i beslut om byggande, drift och underhåll. Drickvattnet blev också nedsmutsat eftersom användarna hade bristande kunskap om hygien. Med tiden har man kommit att inse att sanitet, vatten och hygienutbildning är nödvändiga insatser som behöver kombineras för bestående hälsoförbättringar. Västvärldens sanitetslösningar är ofta dåligt anpassade för vattenbrist, utan ny teknologi behövs. Sverige och Tyskland är två länder som varit ledande i att hitta sanitetslösningar för områden där vatten är en bristvara t.ex genom så kallade urinsorterande toaletter.

Det är en oerhörd tillgång att ha arbetat i utvecklingsländernas verklighet tycker Ingvar Andersson.

– Tiden i Afrika var en fantastisk upplevelse, inte minst för att vi samarbetade med och kom så nära befolkningen, berättar Ingvar Andersson.

Ingvar Andersson minns hur många nyutexaminerade svenska ingenjörer på 1960- och 70-talen åkte ut som biståndsarbetare i bland annat Botswana, Etiopien, Tanzania och Kenya och byggde skolor, vattenledningar och vägar. Dessa erfarenheter har de sedan haft med sig i senare arbeten inom svenskt näringsliv och förvaltning.

Om sanitetsbistånd och Sida

Tillgång till vatten- och avloppssystem och modern stadsplanering var av stor betydelse när Västvärlden industrialiserades, och dessa är tekniker som i hög grad påverkar människors hälsa och beteende. Den nya sanitationstekniken ledde till högre levnadsstandard och bättre hälsa – men också i vissa fall till miljöproblem, exempelvis genom otillräcklig rening av avloppsutsläpp. Lärdomar från utbyggnaden av dessa system i Europa kan vi ha med oss när vatten- och sanitationssystem byggs ut i resten av världen.

I dag saknar cirka 2,6 miljarder människor tillgång till rent vatten och varje dag dör omkring 4 000 barn i sjukdomar som orsakats av brist på rent vatten.FN:s sjunde millenniemål, att säkra en miljövänlig och hållbar utveckling, lägger stor vikt vid rättvis vattentillgång. Andelen människor som saknar rent dricksvatten och vatten för hygien och avlopp ska år 2015 vara hälften så stor som i dag.

Rent vatten och fungerande sanitet är en nyckel för att förbättra liv och hälsa i utvecklingsländer, och vattenfrågorna är och har varit en viktig del och ett prioriterat arbetsområde av svenskt bistånd, där Sveriges kunnande om vattenförvaltning är internationellt erkänt och finns både i näringsliv, civilsamhälle och statsförvaltning.

Biståndsorganisationen Sidas arbete syftar bland annat till att sprida en modern miljölagstiftning och effektiva miljöförvaltningar, till förbättrad tillgång till sanitet, rent vatten för hygien och stöd till en hållbar hantering av vattenresurser och till bättre hantering av naturresurser och tillgång till mark. Organisationen arbetar för att minska föroreningar av floder och vattendrag från bland annat industrier och hushåll genom att skapa medvetenhet om miljöproblemen vilket i sin tur ökar viljan att investera i miljöteknik.

Originalhandlingar - världen som arbetsfält


Se gärna platsannonsen ”Att arbeta i u-land” från SIDA ur Teknisk Tidskrift.

I Svenska Teknologföreningens (STF:s) utlandsmatrikel från 1967 kan du studera en förteckning över föreningens medlemmar som under denna tid verkade/bodde utomlands och var de verkade.

Skapad 2011-11-16. Ändrad 2011-11-17.


Platsannons SIDA, Teknisk Tidskrift 1977

Platsannons ”Att arbeta i Uland” från organisationen SIDA, ur Teknisk Tidskrifts sista nr 1977:19-20, sid 70.

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 09:00


Ingvar Andersson i fält, privat bild

Teknikkritik idag

Langdon Winner, amerikansk teknikfilosof, har ställt frågan om huruvida värderingar kan byggas in i teknik – och han finner att svaret är ja. Läs mer på hans blogg Technopolis.

Teknikoptimism idag

Forumet TED - globala utmaningar för mänskligheten möts med en humanistisk teknikoptimism.

Referenser

Althin, Torsten, KTH 1912-62 : Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm under 50 år (Stockholm, 1970)

Beckman, Svante: Bilder av ingenjören. Polhem 3 (1985), sid 205-220.

Berner, Boel, Sakernas tillstånd : kön, klass, teknisk expertis (Stockholm, 1996)

Berner, Boel, “Rationalizing Technical Work: Visions and Realities of the ‘Systematic Drawing Office’ in Sweden, 1890–1940”, Technology and Culture, 2007, vol 48 (1), 20–42

Berner, Boel, Teknikens värld. Teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri (Lund 1981)

Berner, Boel, Perpetuum Mobile? Teknikens utmaningar och historiens gång (Lund, 1999)

Berner, Boel, och Ulf Mellström,”Looking for Mister Engineer. Understanding Masculinity and Technology at two Fin de Siècles” i: B.Berner (ed) Gendered Practices. Almqvist & Wiksell International (1997), 39-68.

Berner, Boel, Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld, (ed.) (Lund, 2003)

Björck, Henrik, 'Ingenjörerna', Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet., s. 331-355 (2009).

Björck, Henrik., Teknikens art och teknikernas grad : föreställningar om teknik, vetenskap och kultur speglade i debatterna kring en teknisk doktorsgrad, 1900-1927 (Stockholm ,1992)

Björck, Ingela (red.), Vad är en ingenjör (Linköping, 1998)

Dahl, Per, Svensk ingenjörskonst under stormaktstiden: Olof Rudbecks tekniska undervisning och praktiska verksamhet (Uppsala, 1995).

Ek-Nilsson, Katarina, Teknikens befäl : en etnologisk studie av teknikuppfattning och civilingenjörer. (Uppsala, 1999)

Kaiserfeld, Thomas, ”Den fallne hjälten-tre ingenjörsporträtt i svensk film”, Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 8 (1990), s. 352-370.

Karlqvist, Anna, Från eftersatt till eftersökt: om kvinnliga studeranden på Kungl Tekniska högskolan. (Stockholm, 1997)

Lentz, J. & L. Wadsö (red) Inte vår sak? Om etik och moral i ingenjörskonsten (Lund, 1987)

Lindqvist, Svante, “Discussion : an engineer is an engineer is an engineer?.” In Science, technology and society in the time of Alfred Nobel : Nobel symposium 52 held at Björkborn, Karlskoga, Sweden, 17-22 August 1981. Vol. 298.

Lindqvist, Svante, “En sliten och alldeles för trång bonjour: Den historiska bakgrunden till KTHs organisatoriska struktur.” In Kungl. Tekniska Högskolans organisationsutredning, 1992.

Lindqvist, Svante, “Teknologins institutioner som spegelbild av Sveriges industriella historia..” In Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok. Vol. 1994. Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok (Stockholm,1994)

Lindqvist, Svante, ”Om konsten att ligga lågt, inte sticka upp och sitta ner i båten” i: Till en konstnärssjäl (Stockholm, 2002), s. 209–225.

Sundin, Bosse, Ingenjörsvetenskapens tidevarv. Umeå 1981.

Senast uppdaterad 2023-07-18
Till toppen