Sveriges Ingenjörer

Arkivet

Är du intresserad av att studera originalhandlingar ur ingenjörshistoriska arkiv? Här finns en mängd digitaliserade arkivdokument som kan öppnas direkt på webbplatsen. Materialet har samlats under respektive arkivbildare/organisation i högerspalten. Arkivmaterialet som lyfts fram förvaras i original på TAM-Arkiv.

Arkiven kommer från ingenjörsorganisationer som har anknytning till och är föregångare till det nu aktiva förbundet Sveriges Ingenjörer. Föregångare till Sveriges Ingenjörer är: Svenska Teknologföreningen (STF), Sveriges Civilingenjörsförbund (CF), Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund (TLI) och Ingenjörsförbundet. Under Organisering finns organisationshistoriska texter om samtliga ovan nämnda. När det gäller originalhandlingar ur arkivet har vi valt att lyfta fram Svenska Teknologföreningen och Sveriges Civilingenjörsförbunds arkiv.

Det mest omfattande materialet är hämtat ur Svenska Teknologföreningens arkiv och en stor del av detta utgörs av STF:s verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen kan fungera som en bra ingång för att orientera sig i ett arkivmaterial och kan, tillsammans med historiker, ses som en utmärkt startpunkt för den som vill veta mer om en organisation. Därför har vi här valt att satsa på en mer omfattande digitalisering av just detta material: drygt 100 år av löpande texter i Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelser har skannats. För Sveriges Civilingenjörsförbund har ett mindre urval CF verksamhetsberättelser, var tionde år från organisationens grundande 1954 till och med 1994, digitaliserats. Ett antal kortare historiker liksom ett urval stadgar, protokoll, exempel ur tidskrifter, ur medlemsförteckningar eller andra serier har också skannats. Du kan även återfinna originalhandlingar under webbplatsens teman Ingenjörens sekel (och ett fåtal exempel under Ingenjörsroller) där skannade arkivkällor har bifogats texter. Mer information om organisationernas historia finns att läsa under Organisering.

Ett viktigt syfte för webbplatsen Ingenjörshistoria är att lyfta fram och tillgängliggöra arkivmaterial ur ett antal ”ingenjörsarkiv”. Arkiven kan på många sätt upplevas som slutna och ses som mer svåråtkomliga än t.ex. bibliotek och museer. Det är inte alls någon självklarhet att känna till vilka arkivinstitutioner som finns, vilket material som kan rymmas i arkiven, hur man gör för att komma åt materialet eller att de flesta arkiv faktiskt är tillgängliga för och en rättighet för oss alla att bruka. Men att studera originalhandlingar ur arkiven kan levandegöra historien på ett annorlunda sätt än sekundära beskrivningar. Uttryck och tilltal, personlig handstil eller dåtida layout berättar också något ytterligare om tiden än i de efterhand bearbetade beskrivningarna. Att studera arkivhandlingar kan ibland upplevas som en slags tidsresa eller ett mer direkt – nästan personligt – möte med dem som ”talar” genom dokumentet.

Länkar till arkivet - bra att veta!

När du öppnar ett dokument här på Ingenjörshistoria, finns en länk till dess plats i arkivet under informationen Arkivhänvisning.
(Om dokumentet vid webbpubliceringen varit oförtecknat leds man enbart till arkivförteckningens översta nivå.)

Besök arkivet på plats!

Här på webbplatsen har ett urval digitaliserade handlingar ur STF:s och CF:s arkiv publicerats. Verksamhetsberättelserna samt övrigt bevarat material kan självklart också beställas fram i original och studeras i sin helhet hos TAM-Arkiv i Alvik i Stockholm. Här förvaras även Ingenjörsförbundets arkiv (som också rymmer Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbunds arkiv). TAM-Arkiv är öppet för alla och materialet kan läsas i arkivets läse-/forskarsal. TAM-Arkiv kan besökas på Grindstuvägen 48-50 i Alvik. Du kan också nå oss via telefon 08-54541560 eller e-post tam-arkiv@tam-arkiv.se. Under rubriken TAM-Arkiv i högerspalten samt på TAM-Arkivs hemsida finns mer information om vår verksamhet.

En stor del av Svenska Teknologföreningens arkiv förvaras också på Riksarkivet i Arninge. Även här finns en forskarsal där arkivmaterialet kan beställas fram. Kontaktuppgifter till Riksarkivet finns på: www.riksarkivet.se

TAM-Arkiv

TAM-Arkiv grundades 1984 och är en ideell förening utan vinstsyfte. På TAM-Arkiv förvaras arkiv från fackliga tjänstemanna- och akademikerorganisationer på riksnivå. Här förvaras även handlingar från andra närstående organisationer, t.ex. yrkesföreningar inom akademiker- och tjänstemannaområdet. TAM-Arkiv arbetar aktivt med att tillgängliggöra arkiven och främja kunskapsutveckling rörande organisations- och yrkeshistoria inom tjänstemanna- och akademikerområdet. Den här webbplatsen är ett exempel på denna typ av verksamhet. TAM-Arkiv har sedan mitten av 1980-talet även bedrivit dokumentationsverksamhet genom yrkesminnesinsamlingar. TAM-Arkiv ger också stöd till sina medlemmar i frågor som rör arkivbildning och dokumenthantering. Här finns en medlemsförteckning över TAM-Arkivs medlemmar.

Hos TAM-Arkiv förvaras över 700 olika arkiv från mitten av 1800-talet fram till nutid. Materialet är till stor del sökbart via TAM-Arkivs arkivdatabas som finns tillgänglig på Internet. I databasen finns arkivförteckningar (som redovisar arkivens innehåll och ska fungera som sökmedel in i arkiven) över de olika arkiven. TAM-Arkiv är öppet för alla och lokalerna rymmer en forskar-/läsesal där handlingarna kan beställas fram och studeras på plats. Arkivmaterialet är med få undantag tillgängligt för forskning/alla som är intresserade.

För ytterligare information besök Tam-Arkivs webbplats

Skapad 2011-04-07. Ändrad 2018-04-10.

TAM-Arkiv grundades 1984 och är en ideell förening utan vinstsyfte.

Josabeth Leidi, arkivarie TAM-Arkiv
En arkivförteckning är en förteckning över ett arkivs innehåll och förteckningens främsta roll är att fungera som sökverktyg in i arkivmaterialet. Det finns arkivförteckningar till en stor del av de arkiv som förvaras hos TAM-Arkiv och dessa arkivförteckningar är också sökbara via TAM-Arkivs arkivdatabas på Internet.

För Svenska Teknologföreningens arkiv finns för närvarande (2011) endast en påbörjad arkivförteckning och en stor del av arkivet är fortfarande oförtecknat. Den del av arkivet som är förtecknad är sökbar via TAM-Arkivs arkivdatabas och i högerspalten finns innehållsförteckningen att öppna som pdf - det kan dock vara bra att ha i åtanke att det kan finnas ytterligare oförtecknat material inom det område som du söker. Då arkivet i framtiden kommer att förtecknas i sin helhet kan de mer exakta arkivhänvisningar (seriesignum) som anges i anslutning till arkivhandlingarna eventuellt komma att ändras.

På TAM-Arkiv är arkivförteckningarna främst ordnade efter det så kallade ”Allmänna arkivschemat”. I detta schema har arkivet förtecknats i olika serier som vanligtvis ordnats under huvudavdelningarna: A – protokoll, B – utgående handlingar, C – diarier, D – liggare och register, E – inkomna handlingar, F – handlingar ordnade efter ämne, G – räkenskaper, Ö – övriga handlingar. Under respektive huvudavdelning redovisas sedan olika serier och de volymer som dessa innehåller. En volym är ”en fysisk enhet” vilken oftast utgörs av en arkivbox med handlingar/dokument.

Verkar arkivförteckningen obegriplig? Låt dig inte avskräckas! Det kan vara svårt att förstå hur man ska läsa en arkivförteckning – även för mer insatta forskare – och en viktig roll för arkivarien är att hjälpa den som är intresserad att tolka förteckningen och söka nå fram till den information som man söker. På TAM-Arkiv finns alltid en arkivarie som kan hjälpa till att återsöka handlingarna så att dessa kan beställas fram och läsas på plats i forskar-/läsesalen.

Via denna länk kan du Söka bland alla arkivförteckningar >> i TAM-Arkivs arkivdatabas på Internet. Välj arkivbildare/arkiv "Svenska Teknologföreningen". På TAM-Arkivs webbplats finns information om arkivdatabasen och en kort vägledning till att söka i arkivförteckningar.

När du öppnar ett dokument här på Ingenjörshistoria, finns en länk till dess plats i arkivet under informationen Arkivhänvisning.
(Om dokumentet vid webbpubliceringen varit oförtecknat leds man bara till arkivförteckningens översta nivå.)

Skapad 2011-08-23. Ändrad 2018-02-14.

Till toppen