Sveriges Ingenjörer

Svenska Teknologföreningens arkiv är uppdelat och förvaras hos två separata arkivinstitutioner: TAM-Arkiv i Alvik (Stockholm) och Riksarkivet i Arninge (Stockholm). STF:s arkiv är därmed något splittrat. På Riksarkivet förvaras en större del av materialet från föreningens grundande 1861 till 1962 (föreningen var verksam fram till 1973). För information om den del av arkivet som förvaras hos Riksarkivet se informationstext nedan. På denna webbplats är det i första hand det material som förvaras på TAM-Arkiv som lyfts fram och presenteras. Mer information om själva institutionen TAM-Arkiv finns på ingångssidan till Arkivet.

Den del av STF:s arkiv som förvaras på TAM-Arkiv innehåller material från STF:s hela verksamhetstid – även om tyngdpunkten i arkivinnehållet är det yngre materialet. I det äldre materialet ingår bland annat serien Svenska Teknologföreningens Handlingar/ Meddelanden från Svenska Teknologföreningen med remissärenden och föreningstryck från och med 1906, serien Svenska Teknologföreningens Handböcker där normer som tagits fram av STF publicerades under åren 1891-1958, ett urval Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen samt diverse historiker och matriklar (den äldsta från 1865). På TAM-Arkiv finns även samtliga årgångar (1870-1977) av huvudupplagan av föreningens organ Teknisk Tidskrift samt ett flertal (spridda) årgångar av humortidningen Blandaren mellan åren 1881- 1969.

STF uppgick i Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) genom sammangående 1974. Handlingar med anknytning till STF:s verksamhet kan därför även återfinnas i Sveriges Ingenjörers arkiv. Sveriges Ingenjörers arkiv, som också förvaras hos TAM-Arkiv, rymmer hela CF:s arkiv.

För dig som är intresserad finns länkar till STF:s arkivförteckning från det skannade materialet. Under rubriken Arkivförteckning beskrivs kort vad en arkivförteckning är och hur den är strukturerad. För Svenska Teknologföreningens arkiv finns tyvärr endast en påbörjad arkivförteckning och en stor del av arkivet är fortfarande oförtecknat. Då arkivet i framtiden kommer att förtecknas i sin helhet kan de mer exakta arkivhänvisningar (seriesignum) som anges i anslutning till arkivhandlingarna eventuellt komma att ändras.

Om Svenska Teknologföreningens arkiv på Riksarkivet

STF:s arkiv är uppdelat och förvaras både på TAM-arkiv och på Riksarkivet. På denna webbplats behandlas arkivmaterial som förvaras på TAM-Arkiv.

Riksarkivet förvarar arkivhandlingar från myndigheter och enskilda arkivbildare. I Riksarkivets lokaler i Arninge finns den större delen av STF:s äldre material. Arkivet rymmer 42 hyllmeter handlingar från perioden 1861-1962. Här finns även de olika fackavdelningarna/yrkes- och primärföreningarnas material under perioden ovan samt föregångarna Byggnadssamfundet och Ingenjörsföreningen. På Riksarkivet i Marieberg förvaras kart- och ritningsmaterial samt några fotovolymer. Den del av STF:s arkiv som förvaras hos Riksarkivet är förtecknat (förutom en efterleverans på ca 10 hyllmeter) och innehållsförteckningen finns tillgänglig genom den Nationella arkivdatabasen, NAD. Arkivet har signum SE/RA/730307. En detaljerad pappersförteckning över den del av arkivet som förvaras på Rikarkivet finns att tillgå på plats i Arninge samt hos TAM-Arkiv. Kontaktuppgifter till Riksarkivet finns på: www.riksarkivet.se

Skapad 2011-06-22. Ändrad 2016-02-18.

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning av en organisations verksamhet under en avgränsad period. Den kan ofta ha formen av/kallas styrelsens berättelse eller årsberättelse. Just verksamhetsberättelsen som arkivkälla kan fungera som en utmärkt startpunkt för den som vill veta mer om en organisation. Därför har vi här valt att satsa på en mer omfattande digitalisering av detta material: löpande texter i Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelser åren 1870-1973 har skannats.

Du hittar de skannade verksamhetsberättelserna nedan. Genom dessa digitaliserade arkivkällor kan man få en god överblick över 100 års föreningsverksamhet! Det är verksamhetsberättelsernas beskrivande text (ibland i sammandrag) som har skannats. För en dryg tredjedel av tiden, år 1870-1883 och 1890-1915, har även redogörelsen för föreningens räkenskaper tagits med. Mellan år 1882-1915 liksom några spridda år har verksamhetsberättelserna skannats i form av det utdrag ur styrelsens berättelse som publicerats i Teknisk Tidskrift. Verksamhetsberättelsen från år 1921 saknas.

I arkivförteckningar placeras vanligtvis verksamhetsberättelser under huvudavdelning B. I STF:s arkivförteckning finns verksamhetsberättelser från tiden 1957-1972 redovisade under seriesignum B1b. Vidare kan man finna verksamhetsberättelser för åren 1916-1956 (med luckor åren 1921, 1927 och1934) under seriesignum B1a (Meddelanden från Svenska Teknologföreningen). Verksamhetsberättelser från åren 1871-1915 har ännu inte förtecknats. I den oförtecknade delen av arkivet finns även föreningens organ Teknisk Tidskrift där man kan finna sammandrag av verksamhetsberättelserna liksom löpande rapportering över föreningens verksamhet.

Skapad 2011-06-22. Ändrad 2011-11-17.

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973

Här kan du läsa berättelsernas beskrivande text (vissa år i sammandrag). År 1870-1883 och 1890-1915 ingår även redogörelse för föreningens räkenskaper. År 1882-1915, 1927, 1935 och 1972-1973 återges verksamhetsberättelserna i den form som publicerades i Teknisk Tidskrift. Verksamhetsberättelsen från år 1921 saknas. Verksamhetsberättelserna kan studeras i sin helhet hos TAM-Arkiv.

Stadgar

Stadgarna sammanfattar de grundläggande regler som gäller för en förening. I stadgarna beskrivs därmed också organisationens syfte, dess ändamål. Nedan finns ett urval stadgar att läsa i digital form: de äldsta stadgarna från 1865 (då föreningen hette T.I), ”Stadgar, ordningsregler och arbetsordningar” för både STF och för de olika avdelningarna från åren 1922 respektive 1939 samt stadgar från 1954. Här finns även stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF från 1973. Stadgarna från 1973 ingår i den tryckta broschyren ”Ny organisation” som också innehåller information om den nya organisationen som bildats efter sammangåendet mellan CF och STF 1974. För dig som är intresserad av att veta mer om sammangåendet mellan de två organisationerna finns artikeln Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF av teknikhistoriker Maja Fjaestad under tema Ingenjörens sekel.

Föreningens stadgar har inte fått någon egen serie i arkivförteckningen men kan återfinnas både under seriesignum B1a och B1b. Det finns också oförtecknade tryckta stadgar i arkivet. Ett tips kan även vara att leta efter stadgar som bilagor till protokoll.

Svenska Teknologföreningens Hederskodex

1929 antog Svenska Teknologföreningen en hederskodex. Denna angav i ett antal punkter ”Riktlinjer för ingenjörens och arkitektens lojala uppträdande under sin yrkesutövning gentemot allmänhet och kolleger”.

Vill du veta mer? I högerspalten finns STF:s Hederskodex som skannat originaldokument och i artikeln Ingenjörernas hederskodex fördjupar sig teknikhistoriker Maja Fjaestad i kodexen.

Skapad 2011-06-28. Ändrad 2011-11-15.

Originalhandlingar - STF stadgar och Hederskodex

Här kan du läsa STF:s hederskodex och studera de första stadgarna från 1885 (då föreningen hette T.I), ”Stadgar, ordningsregler och arbetsordningar” för både STF och för de olika avdelningarna från åren 1922 och 1939, stadgar från 1954 samt stadgar med förslag till ny organisation för Sveriges Civilingenjörsförbund STF-CF från 1973 (efter fusionen).

I ett protokoll återges skriftligt vad som behandlats och beslutats på ett föreningsmöte. Genom föreningens protokoll kan man exempelvis få en bra inblick i de frågor som varit aktuella under en viss tidpunkt eller ta reda på exakt när ett beslut tagits. Protokollserier innehåller ofta bilagor som kan hjälpa till att sätta diskussionsämnen i sitt sammanhang.

Nedan finns ett urval protokoll att läsa i digital form: de äldsta handskrivna protokollen från föreningens första aktiva år 1861-1862 (dessa förvaras i original i STF:s arkiv på Riksarkivet i Arninge), ett antal protokoll i samband med sammangåendet mellan CF och STF under 1973 och det sista protokollet från 1974. För dig som är intresserad av att veta mer om fusionen mellan CF och STF eller studera fler skannade protokoll (och bilagor) se gärna artikeln om Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF under Ingenjörens sekel.

I arkivförteckningen kan man hitta protokoll under A1. På TAM-Arkiv finns protokoll från år 1953 (fram till tidigt 1960-tal förvaras originalprotokoll på Riksarkivet i Arninge). Tyvärr saknas delvis originalprotokoll och serien utgörs till stor del av kopior.

Skapad 2011-08-23. Ändrad 2011-11-15.

Originalhandlingar - STF protokoll

Här kan du både läsa de allra första handskrivna mötesanteckningarna från STF (då under namnet Föreningen T.I) från 1861-1862 och protokoll från föreningens sista tid 1973-1974. På TAM-Arkiv och på Riksarkivet finns självklart ett stort antal STF-protokoll för tiden däremellan!

I serierna "Svenska Teknologföreningens Handlingar " och "Meddelanden från Svenska Teknologföreningen" utgavs mellan åren 1906-1957 en stor del av STF:s ”föreningstryck” med olika former av remissärenden och verksamhetsberättelser.

Här finns förteckningar över serien. I de tryckta förteckningarna över Svenska Teknologföreningens Handlingar kan man få överblick över seriens innehåll och förteckningarna över åren 1906-1936 har digitaliserats. Ett stort antal av de digitaliserade verksamhetsberättelserna som du kan finna under rubriken Verksamhetsberättelser ingår både i serien Handlingar respektive Meddelanden – öppna gärna någon av filerna från tiden 1916-1947 för att se den dubbla serienumreringen på framsidan.

I Svenska Teknologföreningens Handlingar kan man få inblick i föreningens verksamhet som remissinstans – serien innehåller bland annat kommittéutlåtanden och förslag till yttranden. Likaså innehåller serierna löpande rapportering över verksamheten genom tryckta verksamhetsberättelser, redogörelser för föreningens räkenskaper och stadgar. Under åren 1916-1955 sammanfördes föreningstryck ur Svenska Teknologföreningens handlingar också under rubriken Meddelanden från Svenska Teknologföreningen. Varje nummer hade då både en numrering i serien Handlingar liksom i serien Meddelanden.

I arkivförteckningen återfinns (delar av) dessa serier åren 1906-1956 under seriesignum B1a.

Skapad 2011-06-28. Ändrad 2011-11-14.

Originalhandlingar - STF Handlingar / Meddelanden från STF

Här finns sex förteckningar över serierna åren 1906-1936. Förteckningarna är förstås en utmärkt sökväg till detta arkivmaterial! Genom de titlar som listats i förteckningarna kan man också få känsla för hur viktiga delar av STF:s verksamhet såg ut, bland annat föreningens roll som remissinstans.

En stor andel av STF:s verksamhetsberättelser ingår också i denna serie - gå gärna in under rubriken Verksamhetsberättelser och se framsidan på någon berättelse från tiden 1916-1947 (inte 1928 eller 1934).

STF tog fram och gav ut en rad tekniska normer. Dessa normer publicerades i serien "Svenska Teknologföreningens Handböcker" mellan 1891-1958 (enstaka nya upplagor kom ut fram till 1967). Svenska Teknologföreningens Handböcker har tryckts i en serie numrerad 1-79 (I-L och sedan 51-79). Vissa av de handböcker som ingår i serien är så kallade SEN-normer, "Svenska Elektrotekniska Normer". Dessa har förutom numreringen i handboksserien även fått en ytterligare SEN-numrering: SEN 0-SEN 33.

Här finns bland annat exempel på förteckningar över serien. De handböcker som ingår i STF:s förtecknade arkiv har förtecknats under de två serierna B1c (SEN-normer) och B1d. I serierna finns vissa luckor. De allra första handböckerna (nr 1-10 i första utgåvor) från 1891-1909 ingår i den del av STF:s arkiv som ännu är oförtecknad.

Skapad 2011-06-28. Ändrad 2011-11-15.

Originalhandlingar - STF Handböcker

I Svenska Teknologföreningens Handböcker publicerades 1891-1958 de normer som föreningen tagit fram. För dig som är intresserad att veta mer - se gärna nr 1 från 1891 där bakgrunden till handboksserien beskrivs i förordet (sid 1-11 med framsida, titelblad, förord och inledning har skannats).

Här finns också två förteckningar över STF Handböcker (ej kompletta), ett bildgalleri med några framsidor ur serien och en informationsaffisch med regler för arbetstransmissioner som följde handbok nr 1 (andraupplagan 1919).

I serien "Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen" publicerade Svenska Teknologföreningen vetenskapliga texter och föredrag. Nr 1 i denna serie är Baltzar von Platen och Carl G Munters avhandling ”Om alstring av kyla” som belönades med Svenska Teknologföreningens Polhemsmedalj 1925. Polhemspriset delas ännu idag ut av Sveriges Ingenjörer ”för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem”.

STF:s skriftserie hittar man i arkivförteckningen under seriesignum B1e.

Skapad 2011-06-28. Ändrad 2011-11-15.

Originalhandlingar - Skrifter utgivna av STF

Här kan du läsa nr 1 ur STF skriftserie. Det är Baltzar von Platen och Carl G Munters avhandling ”Om alstring av kyla” från 1925. Platen och Munters uppfann kylskåpet för hemmabruk.

Kylskåp för hushållsbehov enligt Platen-Munters' system, 1925.

 

 

 

 

 

Samma som STF publicerade von Platen och Munters avhandling fick Electrolux rättigheterna att börja tillverka kylskåpen.

En medlemsmatrikel är en förteckning över medlemmar. Vissa år kan dessa också innehålla mer omfattande biografiska uppgifter. Kanske letar du efter en gammal släkting, undrar över fördelning mellan manliga och kvinnliga medlemmar eller är nyfiken i största allmänhet? Genom matriklarna kan man få en spännande inblick i vilka medlemmar som byggt föreningen under årens lopp.

Vill du titta närmare på originaldokumenten? Här finns ledamotförteckning från 1865 och utlandsmatrikel från 1967 (förteckning över medlemmar boende utomlands) i sin helhet. Ur matriklarna från 1957, 1955 och 1961 har ett urval sidor med bland annat föreningsfakta, annonser och första sidan med medlemsförteckning skannats. Här finns också exempel på medlemmar ur porträttmatrikeln från 1911, biografierna från 1937 och matriklarna från 1955 respektive 1961.

Hos TAM-Arkiv finns tryckta förteckningar för åren: 1865, 1870-1886, 1911, 1917, 1921-1937, 1952, 1955, 1958, 1961 och 1965. Tidiga år ligger tryckta medlemsförteckningsblad inbundna tillsammans med verksamhetsberättelserna och/eller ingår i serien Meddelanden från Svenska Teknologföreningen.

Jubileumsmatriklar

Vissa av dessa år lät man utföra medlemsförteckningar i mer exklusivt format, t.ex. gav föreningen vid 50-, 75- och 100-årsjubileerna ut mer påkostade matriklar. Till 50-årsjubiléet 1911 utkom den biografiska porträttmatrikeln Svenskt Porträttgalleri, andra serien, 1. Svenska Teknologföreningen 1911 med Gunnar Holmberger som redaktör och Albin Hildebrand som huvudredaktör. Matrikeln från 1911 innehåller 1817 porträtt och ingår i andra serien av Svenskt Porträttgalleri. I samband med 75-årsjubileet 1936 gav STF ut medlemsbiografier i två band: Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier med Govert Indebetou och Erik Hylander som redaktörer. Biografierna, som kom ut 1937, omfattar medlemmar födda åren 1861-1914 (del 1 födelseåren 1811-1884 och del 2 födelseåren 1885-1914). Då STF firade 100 år 1961 gav föreningen ut förteckningen Sveriges civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter 1961. Häri ingår inte bara föreningsmedlemmar utan samtliga då (1961) levande civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter som utexaminerats från Chalmers eller Tekniska Högskolan samt de som ”genom kvalificerad teknisk verksamhet vunnit inträde i STF” utan att uppfylla utbildningskraven ovan.[1] I matrikeln från 1961 ingår även en kort historik liksom information om STF:s organisation vid tiden för utgivningen.

De var medlemmar!

I de olika förteckningarna hittar man bland annat flertalet av Sveriges då framträdande ingenjörer och arkitekter. Som exempel kan nämnas Salomon August Andrée, Gustaf de Laval, Gustaf Dalén, Lars Magnus Ericsson, Henrik Thore Cedergren, Baltzar von Platen, Carl G Munters, Hannes Alfvén och Rune Elmquist. Ivar Tengbom, Ferdinand Boberg, Gunnar Asplund och Sven Markelius är exempel på framstående arkitekter som alla varit aktiva inom föreningen. Både Vera Sandberg och Greta Woxén var under kort tid medlemmar i STF. Sandberg blev 1917 Sveriges första kvinnliga ingenjör och Woxén tog som första kvinna i Sverige civilingenjörsexamen 1928.

I föreningens porträttmatrikel från 1911 kan man läsa att Andrée varit aktiv i STF:s styrelse.

I arkivförteckningen

Matriklar förtecknas vanligtvis under huvudavdelning D och i STF:s förteckning kan de som är förtecknade återfinnas under serie D1. En stor del av medlemsförteckningarna återfinns dock i det oförtecknade arkivet. Exempelvis finns här tidiga år då förteckningarna, liksom nämnts ovan, bundits in tillsammans med verksamhetsberättelser.

Skapad 2011-06-28. Ändrad 2011-11-15.

Referenser

[1] Svenska Teknologföreningen: Sveriges civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter 1961, Utgiven till Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileum, Stockholm 1961, sid 3

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar

Här kan du läsa ledamotförteckningen från 1865 och utlandsmatrikeln från 1967 i sin helhet. Ur matriklarna från 1937, 1955 och 1961 har vi valt sidor med bland annat föreningsfakta, förkortningsbeskrivning, annonser och första sidan ur själva medlemsförteckningen.

Se gärna också exempel på medlemmar ur porträttmatrikeln från 1911, biografierna från 1937 och matrikeln från 1955.

Historiska medlemmar

I de olika förteckningarna hittar man bland annat flertalet av Sveriges då framträdande ingenjörer och arkitekter. Här är exempel på framstående arkitekter som alla varit aktiva inom föreningen. Både Vera Sandberg och Greta Woxén var under kort tid medlemmar i STF. Sandberg blev 1917 Sveriges första kvinnliga ingenjör och Woxén tog som första kvinna i Sverige civilingenjörsexamen 1928.


STF Biografier, S A Andrée

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Salomon August Andrée. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 167 samt IX-XII, del I. Tryckt 1937

 

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:24


STF Biografier, G Asplund

”Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. Del 2, Födelseåren 1885-1914”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Gunnar Asplund. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 763-764 del II samt IX-XII del I. Tryckt 1937. STF oförtecknat, SE/TAM/719


Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-11-09 11:06


STF Biografier, F Boberg

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Ferdinand Boberg. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid 239 samt IX-XII. Del I, tryckt 1937

 

 

 

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:24


STF Biografier, H T Cedergren

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/ biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om H T Cedergren. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid 159 samt IX-XII , del I. Tryckt 1937

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:24


STF Biografier, G Dalén

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Gustaf Dalén. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 346-347 samt IX-XII del I, tryckt 1937

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:24


STF Biografier, G de Laval & C D Ekman

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här upplaget där både Gustaf de Laval och Carl Daniel Ekman är med i pdf med OCR-tolkad text. Även fyra sidor med förklaring till biografiernas förkortningar. sid 95 samt IX-XII. Del I tryckt 1937

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:23


STF Biografier, L M Ericsson

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om L M Ericsson. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid 101 samt IX-XII. Del I, tryckt 1937

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:26


STF Biografier, S Markelius

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.): ”Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. Del 2, Födelseåren 1885-1914”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Sven Markelius. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid 1189 del II, samt IX-XII del I. Tryckt 1937

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:28


STF Biografier, C G Munters

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier. Del 2, Födelseåren 1885-1914”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Carl G Munters. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 1087 del II samt IX-XII del I. Tryckt 1937 Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:28


STF Biografier, V Sandberg

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Vera Sandberg. Sid 1044 del II samt IX-XII del I. Tryckt 1937 Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:29


STF Biografier, I Tengbom

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.): ”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Ivar Tengbom sid 572-573 samt IX-XII, del I. Tryckt 1937

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:34


STF Biografier, B von Platen

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.): ”Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. Del 2, Födelseåren 1885-1914”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Baltzar von Platen. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 1109 del II samt IX-XII del I. Tryckt 1937

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:36


STF Biografier, G Woxén

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.): ”Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. Del 2, Födelseåren 1885-1914”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Greta Woxén. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 1198 del II samt IX-XII del I. Tryckt 1937

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:37

TF Porträttmatrikel 1911, S A Andrée

Biografiska fakta om Salomon August Andrée med bild, ur Hildebrand, Albin (huvudred.) och Holmberger, G (red): ”Svenskt porträttgalleri, andra serien, 1. Svenska Teknologföreningen 1911, Biografisk porträttmatrikel utgifven med anledning af föreningens 50-årsjubileum”, Stockholm 1911, sid XV.

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:38


STF Matrikel 1955, H Alfvén

Matrikel/ledamotförteckning 1955 för Svenska Teknologföreningen: här sidan där Hannes Alfvén finns listad som medlem i STF. Ur ”Ledamotsförteckning 1955, Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 41, 1955:3”, sid 18 samt framsida.

 

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:39


STF Matrikel 1955, R Elmquist

Matrikel/ledamotförtecning 1955 för Svenska Teknologföreningen: här sidan där Rune Elmquist finns listad som medlem i STF. Ur ”Ledamotsförteckning 1955, Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 41, 1955:3”, sid 65 samt framsida.

 

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:40

Här presenteras några historiska översikter (och informationsbroschyrer) om STF. Dessa sammanfattande historiska beskrivningar kan vara en utmärkt ingång för den som relativt snabbt vill skapa sig en bild över en förenings verksamhet.

Historiker om STF finns både i form av mer omfattande tryckta böcker och kortare beskrivningar. När det gäller längre historiker finns de två tryckta böckerna: Svenska Teknologföreningen 1861-1911 av Gunnar Holmberger och Svenska Teknologföreningen, de andra femtio åren 1911-1961 av Sven A Hansson.[1] Kortare historiker kan återfinnas i verksamhetsberättelser, matriklar, informationsbroschyrer och tidskriften Teknisk Tidskrift mm.

I högerspalten finns ett antal digitaliserade exempel. Ur Holmbergers historik (STF 1861-1911) har framsida, förord, inledning, innehålls- och bilageförteckning samt bilagorna II-X och hela kapitel IV (som behandlar avdelningarnas historia) skannats. Exempel på kortare historiska beskrivningar är: historik över föreningens bildande från 1861, historik över föreningens första tio år ur årsberättelsen från 1871, och texten ”STF 100 år, Förhistoria, tillkomst och utveckling” i STF:s medlemsmatrikel från 1961. I informationsbroschyrer kan man också få en sammanfattande beskrivning av verksamhet och historia, se exempelvis ”Vad ni bör veta om Svenska Teknologföreningen” som återger ett föredrag som STF:s dåvarande ordförande Rolf Steenhoff höll inför KTH:s fjärde årskurs 1943. Här finns också en informationsbroschyr om STF från 1971 på engelska. Se gärna också originalhandlingar under rubrikerna Verksamhetsberättelser, Teknisk Tidskrift i arkivet, Jubileer och Medlemsmatriklar.

I arkivförteckningen finns en serie med handlingar rörande historia, F9. Här finns (maskinskrivet) originalmanus till Hanssons historik om STF – De andra femtio åren – under F9:1 samt Holmbergers historik om STF från 1911 under F9:3. Kortare historiker kan även återfinnas i Teknisk Tidskrift i samband med olika jubileumsår (t.ex. 1936, 1961 och 1970). Se även rubriken Medlemsmatriklar, Verksamhetsberättelser samt Teknisk Tidskrift i arkivet för vidare hänvisningar till arkivförteckningen. Den handskrivna historiken från 1861 finns hos Riksarkivet, signum är: SE/RA/730307/01, volym: A 1:1

Skapad 2011-08-23. Ändrad 2019-03-31.

Referenser

[1] Gunnar Holmberger: Svenska Teknologföreningen 1861-1911. Historik utgifven med anledning af föreningens 50-årsjubileum, Svenska Teknologföreningen, Stockholm 1912. Sven A Hansson, Svenska Teknologföreningen: de andra femtio åren 1911-1961, Civilingenjörsförbundet1981.

Originalhandlingar - STF historiker

Här kan du läsa exempel både ur kortare historiska beskrivningar och längre tryckta historiker över Svenska Teknologföreningen. Här finns även två informationsbroschyrer om STF - en av dessa är på engelska.

Se gärna den äldsta handskrivna beskrivningen över föreningens bildande från 1861 eller valda utdrag ur Holmbergers längre historik (STF 1861-1911) med framsida, förord, inledning, innehålls- och bilageförteckning samt bilagorna II-X och hela kapitel IV (som behandlar avdelningarnas historia). Holmbergers bok kom ut i samband med föreningens 50-årsjubileum.

2011 firar Sveriges Ingenjörer 150-årsjubileum. Det innebär att förbundet genom sina föregångare redan haft flera jubileer, som exempelvis 50-, 75- och 100-årsjubileum. Hur såg festligheterna ut då – hur firade de förr? I högerspalten finns ett antal exempel på handlingar som hör ihop med för STF viktiga jubileumsår. Genom att ta del av det arkivmaterial som finns bevarat från tidigare jubileer kan man få inblick i dåtidens festligheter. Dessa dokument kan också berätta något om ingenjörens roll och status i dåtidens samhälle.

När Sveriges Ingenjörers äldsta föregångare Svenska Teknologföreningen firade 75 och 100 år slog man på stort. De två jubileumsåren inföll 1936 respektive 1961 och vid båda festligheterna var det högtidssammankomst i Konserthuset följt av festbankett i Blå Hallen i Stadshuset som gällde. Antalet gäster var 1000 respektive 1500 och kungligheter liksom andra representanter från dåtidens ”etablissemang” fanns på plats. I verksamhetsberättelsen från 1936 kan man läsa att:

H. Maj:t Konungen hedrade högtidligheten med sin närvaro och som gäster hade vidare infunnit sig D. K. H. H. Kronprinsen, Kronprinsessan, Hertigen och Hertiginnan av Västergötland samt Hertigen av Östergötland. Bland den festklädda publiken märktes dessutom medlemmar av regeringen, representanter för statliga verk och inrättningar, Stockholms stads olika förvaltningar, landets högre tekniska utbildningsanstalter, universitet och samfund samt för ett stort antal svenska tekniska föreningar, ävensom en mycket talrik samling utländska gäster, företrädande högskolor, tekniska sammanslutningar och andra institutioner.

En tradition vid jubileer är att ge ut olika former av jubileumsböcker. Dessa kan exempelvis vara historiker över organisationens verksamhet eller mer påkostade medlemsmatriklar (förteckningar över medlemmar). Båda kan ses som utmärkta sammanställningar för den som är intresserad att veta mer om föreningen och dess medlemmar. Under rubrikerna Historiker samt Medlemsmatriklar till höger finns digitaliserade exempel.

I föreningsarkiv kan handlingar i anslutning till jubileer arkivläggas på ett mycket varierande sätt och det kan vara värt att leta på flera ställen. Exempelvis kan mötesplanering kring jubileum i protokoll (och bilagor) förtecknas under A, tryckta historiker under B eller F, jubileumsmatriklar under D, eller så kan handlingar som rör ett jubileumsprojekt samlas under en F-serie. Se exempelvis under F9, D1, D2. Ofta kan man också hitta historiker eller reportage kring jubileerna i Teknisk Tidskrift och i verksamhetsberättelser. I det oförtecknade arkivet finns ett flertal handlingar med anknytning till jubileer. På TAM-Arkiv finns också alltid en arkivarie på plats som kan hjälpa dig att leta.

Skapad 2011-08-23. Ändrad 2011-11-19.

Originalhandlingar - STF jubileer

Här finns exempel på handlingar som dokumenterar Svenska Teknologföreningens 50-, 75- och 100-årsjubileum.

Från 100-årsjubileet år 1961 finns program från både högtidssammankomsten i Stockholms konserthus och jubileumsbanketten i Blå Hallen i Stadshuset. Här kan du också läsa manus för högtidssammankomsten och ordförandens tal. I de tre bifogade verksamhetsberättelserna finns beskrivningar från jubileerna.

Festklädda gäster på Svenska Teknologföreningens jubileumsbankett i Stadshuset, 7 juni 1961.

Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileumsbankett 1961, foto. Foto över gäster till bords, från Svenska Teknol ogföreningens 100-årsjubileumsbankett den 7 juni 1961 i Blå hallen i Stadshuset. 1500 personer deltog på festbanketten. Svartvitt foto. Förtecknat i SE/TAM/719/D2:8, ligger löst på hyllan i faskikelomslag märkt ”STF foto” vilket innehåller fotopåse märkt ”D2:8”. Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 13:58

Handlingar med anknytning till själva jubileumsfestligheterna kan vara mycket informativa och dessutom riktigt underhållande att läsa i efterhand! Ett av de dokument som finns bevarade beskriver ”Arrangemang och scenario” för STF:s hundraårsfest i Konserthuset 1961 och redan de första raderna i den sjusidiga beskrivningen kan ge oss en känsla av den storslagna ton som slås an:

Utdrag ur jubileumskommitténs dokumentation över arrangemang och scenario inför STF:s 100-årsfest i Konserthuset.


SA Heldagsträff 100-årsjubileum 1961

”I samband med Teknologföreningens 100-årsjubileum kallar Svenska Arkitektföreningen till en heldagsträff fredagen den 9 juni 1961. Under rubriken Idé och verklighet gör vi en rundvandring med Torbjörn Olsson och Sven Silow bland ritningar och hus i ett sekels Stockholm”. STF oförtecknat, i volym märkt STF Hundraårsjubileum 1961.

 

 

 

 

 

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-11-01 08:51

Teknisk Tidskrift som var Sveriges ledande tekniktidskrift är en unik källa för den som vill få inblick i vår teknikhistoria. Här rapporterade man bland annat om vetenskapliga och tekniska upptäckter (både i Sverige och internationellt), debatterade aktuella frågor och publicerade en stor mängd vetenskapliga artiklar och uppsatser. Den rikt illustrerade tidskriften innehåller även en mängd ritningar.

Teknisk Tidskrift är också en utmärkt kunskapskälla för dig som vill veta mer om Svenska Teknologföreningen och dess fackavdelningars/yrkesföreningars verksamhet. Löpande rapporteras relativt ingående om föreningens verksamhet – exempelvis kan man återfinna både de årsvis sammanfattade verksamhetsberättelserna eller läsa vilka föredrag och studiebesök man ägnat sig åt på sistone. Jubileumsår (föreningen bildades 1861) kan längre historiker eller liknande återfinnas i tidskriften, exempelvis utkom 1936 ett specialnummer som festskrift till Svenska Teknologföreningens 75-årsjubileum. 1896 publicerade Teknisk Tidskrift ett extra häfte (inbundet band) i samband med tidskriftens 25-årsjubileum. Även 1945 ingick en historik över själva tidskriften för åren 1870-1945 samt en sammanställning över tidskriftsledning 1871-1945.

I högerspalten finns ett antal digitaliserade exempel ur Teknisk Tidskrift. Här finns bland annat exempel på den föreningsinformation som löpande rapporterades i tidskriften, på tryckta föredrag, artiklar, illustrationer och ritningar. Det kan vara nog så spännande att läsa notiser ur tidskriften - se gärna exemplet från tidskriftens första nummer 1871. Där kan vi både få information om vad analyser av "kommunisternas antändningsämnen" visat liksom vad man kan använda blandning av galla från nötkreatur, lut från en tvålkokare, terpentin och piplera till! Eller varför inte läsa meningsutbytet utifrån diskussionsämnet "vilken framtid kan gasbelysningen anses hafva med hänsyn till den elektriska belysningen såsom konkurrent?" som behandlades vid ett Svenska Teknologföreningen möte 1880 (Föreningsinformation 1880). I högerspalten kan du även läsa utdrag ur ett antal kortare historiker om Teknisk Tidskrift.

Teknisk Tidskrift har ännu inte förts in i arkivförteckningen men tidskriften finns hos TAM-Arkiv i löpande huvudupplaga från hela utgivningstiden 1870-1977. Teknisk Tidskrift har bundits in årsvis. De år tidskriften varit uppdelad på en allmän upplaga respektive häften för de olika fackavdelningarna har dessa inbundits i separata band. De flesta år har tidskriften en mycket användbar innehållsförteckning (över ämnesord, namnregister/författare och bokrecensioner). För åren 1871-1892 finns även ett separat utgivet (och inbundet) sökregister över ämnesord samt författare till texter i Teknisk Tidskrift årgång 1-22 (1871-1892): Hoffstedt, W.: Sak- och namnregister till Teknisk Tidskrift årgångarne 1 till och med 22, Stockholm 1896. Ämnesorden/sakregistret hänvisar även till illustrationer och ritningar. Det finns också separata innehållsregister för tidskriften åren 1944-1958.

Projekt Runeberg har digitaliserat ett antal hela årgångar av Teknisk Tidskrift för åren 1871-1872, 1931-1934. Dessa årgångar finns tillgängliga på Projekt Runebergs webbplats.

Vill du veta mer om Teknisk Tidskrift? Under tema Organisering finns ytterligare en artikel om tidningen.

Skapad 2011-06-28. Ändrad 2011-11-18.

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet

Här finns ett antal exempel ur Teknisk Tidskrift, främst från den första tiden på 1870-1890-talet: bland annat artiklar med illustrationer och ritningar samt exempel på den föreningsinformation för STF som löpande publicerades i Teknisk Tidskrift (verksamhetsberättelser, föredrag mm.). Här finns även ett antal kortare historiker om/ur tidskriften.

Det kan vara nog så spännande att läsa notiser ur tidskriften - se gärna exemplet från tidskriftens första nummer 1871. Där kan vi både få information om vad analyser av "kommunisternas antändningsämnen" visat liksom vad man kan använda blandning av galla från nötkreatur, lut från en tvålkokare, terpentin och piplera till! Och hur står sig gasbelysning i konkurrens med elektrisk belysning egentligen? Detta diskuterades flitigt av ingenjörerna 1880 - se föreningsinformationen nedan.

Ritning järnvägsvagn, TT 1889

Ritning kombinerad 2:a och 3:e klass personvagn Sveriges Statsbanor, Teknisk Tidskrift 1889, häfte 4, plansch III. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 14:43

Ritning Gefle Brandstation F Boberg, TT 1890

Ritning till brandstation i Gefle (Gävle), av Ferdinand Boberg. Fasad mot Fältskärsgatan. Ur Teknisk Tidskrift 1890, ritning/Plansch 2. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 14:31

Den än idag verksamma humortidningen Blandaren började ges ut av studenter inom Svenska Teknologföreningen år 1863.[1] Blandaren kom tidigare ut två gånger per år, som Vårblandaren respektive Gåsblandaren. Genom humorn i Blandaren – teckningarna, karikatyrerna och satiren – kommer man på ett unikt och oförmedlat sätt samtiden nära, sedd genom ögonen ingenjörsstudenternas ögon. Stilistiskt finns i teckningarna en stor spännvidd och utveckling över tid, och de ofta vackra och djärvt utförda omslagen i tidskriftens stora format återspeglar konstströmningar som kommit och gått, från jugend över modernism till 60- och 70-talets uttryck. Var tid har sin humor, genomgående har en ofta underbar absurditet präglat skämten från de allra första åren till idag, med en koppling till studenthumorns och spexens långa tradition hos teknologerna.

I högerspalten finns ett bildgalleri med några digitaliserade framsidor av Blandaren. Bland annat finns framsidorna från 1914 respektive 1939 och kanske kan det (med tanke på krigsutbrotten) vara extra intressant att fundera över bildval och formspråk just dessa år? Här finns också en förteckning över tidningens redaktion åren 1911-1963, tagen ur jubileumsnumret Blandaren 1863-1963. För dig som är intresserad finns också en kort artikel om Blandaren som publicerats i TAM-Arkivs tidskrift TAM-Revy 3/2009.

I STF:s arkiv hos TAM-Arkiv finns exemplar av Blandaren från tiden 1881-1969, dock med flera luckor. I arkivet finns även en från 1963 utkommen jubileumsutgåva av Blandaren 1863-1963. Tillsammans med tidskrifterna förvaras även skriften "Blandaregubbar 1863-1911" som har samlat karikatyrer från Blandaren. I "Blandaregubbar" har namnen på de som avbildats antecknats med blyerts av någon på STF i efterhand. Tidskrifter som ges ut av arkivbildaren brukar ofta förtecknas under huvudavdelning B. Blandaren gavs ut under lång tid av studenter inom KTH och från 1969 av en ideell förening[2]. I STF:s arkiv har Blandaren därför räknats som inkommen handling och förtecknats under avdelning E, serie E2aa.

Referenser

[1] Holmberger, Gunnar: Svenska Teknologföreningen 1861-1911. Historik utgifven med anledning af föreningens 50-årsjubileum, Stockholm 1912, sid 18. Då hette föreningen Föreningen T.I.

[2]Nationalencyklopedin, band 3, sid 32, sökord ”Blandaren”, Höganäs 1990

Skapad 2011-06-28. Ändrad 2011-11-17.

Originalhandlingar - Blandaren

Här finns ett bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941 samt en förteckning över Blandarens redaktion mellan 1911-1963.

För dig som är intresserad finns också en kort artikel om Blandaren som publicerats i TAM-Arkivs tidskrift TAM-Revy nr 3, 2009, sid 10. Fler TAM-Revy i digital form finns att läsa här.


Blandaren 1, 1902, framsida

Framsida ur Blandaren första maj 1902. Blandaren, humortidskrift utgiven av studenter inom KTH, från 1969 av en ideell förening.

 

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-11-07 09:02


TAM-Revy nr 3 2009

TAM-Arkivs tidskrift TAM-Revy, nummer 3/2009. Artikel om humortidskriften Blandaren sid. 10.

 

 

 

Arkivhänvisning: Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 10:10


Blandaren 2

Bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941.


Blandaren 3

Bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941.


Blandaren 4

Bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941.


Blandaren 5

Bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941.


Blandaren 6

Bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941.


Blandaren 7

Bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941.


Blandaren 8

Bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941.


Blandaren 9

Bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941.


Blandaren 10

Bildgalleri med ett urval framsidor ur tidskriften från åren 1883-1941.

En arkivförteckning är en förteckning över ett arkivs innehåll och förteckningens främsta roll är att fungera som sökverktyg in i arkivmaterialet. Det finns arkivförteckningar till en stor del av de arkiv som förvaras hos TAM-Arkiv och dessa arkivförteckningar är också sökbara via TAM-Arkivs arkivdatabas på Internet.

För Svenska Teknologföreningens arkiv finns för närvarande (2011) endast en påbörjad arkivförteckning och en stor del av arkivet är fortfarande oförtecknat. Den del av arkivet som är förtecknad är sökbar via TAM-Arkivs arkivdatabas och i högerspalten finns innehållsförteckningen att öppna som pdf - det kan dock vara bra att ha i åtanke att det kan finnas ytterligare oförtecknat material inom det område som du söker. Då arkivet i framtiden kommer att förtecknas i sin helhet kan de mer exakta arkivhänvisningar (seriesignum) som anges i anslutning till arkivhandlingarna eventuellt komma att ändras.

På TAM-Arkiv är arkivförteckningarna främst ordnade efter det så kallade ”Allmänna arkivschemat”. I detta schema har arkivet förtecknats i olika serier som vanligtvis ordnats under huvudavdelningarna: A – protokoll, B – utgående handlingar, C – diarier, D – liggare och register, E – inkomna handlingar, F – handlingar ordnade efter ämne, G – räkenskaper, Ö – övriga handlingar. Under respektive huvudavdelning redovisas sedan olika serier och de volymer som dessa innehåller. En volym är ”en fysisk enhet” vilken oftast utgörs av en arkivbox med handlingar/dokument.

Verkar arkivförteckningen obegriplig? Låt dig inte avskräckas! Det kan vara svårt att förstå hur man ska läsa en arkivförteckning – även för mer insatta forskare – och en viktig roll för arkivarien är att hjälpa den som är intresserad att tolka förteckningen och söka nå fram till den information som man söker. På TAM-Arkiv finns alltid en arkivarie som kan hjälpa till att återsöka handlingarna så att dessa kan beställas fram och läsas på plats i forskar-/läsesalen.

Skapad 2011-08-23. Ändrad 2018-02-14.

Arkivförteckning innehållsförteckning

Via denna länk kan du Söka bland alla arkivförteckningar >> i TAM-Arkivs arkivdatabas på Internet. Välj arkivbildare/arkiv "Svenska Teknologföreningen". På TAM-Arkivs webbplats finns information om arkivdatabasen och en kort vägledning till att söka i arkivförteckningar.

När du öppnar ett dokument här på Ingenjörshistoria, finns en länk till dess plats i arkivet under informationen Arkivhänvisning.
(Om dokumentet vid webbpubliceringen varit oförtecknat leds man bara till arkivförteckningens översta nivå.)

Nedan finns arkivförteckningens innehållsförteckning som pdf-fil.

Senast uppdaterad 2023-07-18
Till toppen