Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörers och CF:s arkiv

Här presenteras delar av Sveriges Civilingenjörsförbunds, CF:s, arkivmaterial genom beskrivningar och digitaliserade exempel. CF:s arkiv ingår i Sveriges Ingenjörers arkiv och förvaras på TAM-Arkiv i Alvik i Stockholm.

Under respektive rubriker i högerspalten finns smakprov på verksamhetsberättelser, protokoll och stadgar från Sveriges Civilingenjörsförbund, CF. Se gärna även det mer omfattande digitaliserade arkivmaterial som hör till föregångaren Svenska Teknologföreningens arkiv. I flera texter under Ingenjörens sekel samt under Organisering finns arkivmaterial som rör både föregångaren STF och CF – bland annat i samband med sammangåendet mellan dessa förbund 1974 då (det nya) Sveriges Civilingenjörsförbund bildades, se teknikhistoriker Maja Fjaestads artikel om Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF.

Sveriges Ingenjörers (med CF:s) arkiv är förtecknat år 2010-2011. I anslutning till Sveriges ingenjörers arkivförteckning finns en historik där också arkivets innehåll får en kortfattad beskrivning. Här följer det utdrag som behandlar just arkivets innehåll, skrivet i mars 2011 av arkivarie Peter Wattman som förtecknat arkivet:

Arkivbeskrivning Förbundet Sveriges Ingenjörer består av den aktiva arkivbildaren Sveriges Ingenjörer (motsvarar f.d. CF samt Ingenjörsförbundet fr.o.m. fusionen 2007) samt de helt historiska arkivbildarna STF och Ingenjörsförbundet (för de två senare arkiven se respektive arkivbildare). I och med det faktum att Sveriges Ingenjörer är en direkt fortsättning på CF och att fusionen med Ingenjörsförbundet hade karaktären av att vara en inkorporation med ett namnbyte, tillämpas här en gemensam arkivbildare för både det som var det gamla CF och det nya Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörers arkiv omfattar tiden från 1940-talet och framåt och kan framför allt under ett övergångsskede till fusionen mellan CF och STF även innehålla material från STF. Den historiska serien (F 11a) innehåller även tidigare STF-material (bl.a. K.A. Frömans anteckningar till STF:s historia och därmed också Sveriges Ingenjörers). Viktigaste handlingstyper är i huvudsak, protokoll och ämnesordnade handlingar med medlemsärenden som den klart största serien i hela arkivet. Arkivet var vid överlämnandet till TAM 2009 delvis ordnat och förtecknat i december 1994 med det allmänna arkivschemat och förbundets egen arkivbildningsplan som grund (arkivarie var Sten Leander). Då det oförtecknade materialet var så omfattande uppstod en ny förteckning som i stort bygger på den gamla seriestrukturen, men som har utvidgats med nya serier. Serier som fanns i den gamla har inte hittats i det som levererats till TAM och har inte heller kunnat spårats på Ingenjörshuset (framför allt saknas fotografiserien och äldre undervisningsmaterial).

Läs historiken i sin helhet: Via denna länk kan du Söka bland alla arkivförteckningar >> i TAM-Arkivs arkivdatabas på Internet. Välj arkivbildare/arkiv "Sveriges Ingenjörer". På TAM-Arkivs webbplats finns information om arkivdatabasen och en kort vägledning till att söka i arkivförteckningar.

När du öppnar ett dokument här på Ingenjörshistoria, finns en länk till dess plats i arkivet under informationen Arkivhänvisning.
(Om dokumentet vid webbpubliceringen varit oförtecknat leds man bara till arkivförteckningens översta nivå.)

Vid eftersökning av material ur arkivet är det alltså Sveriges Ingenjörer som står som arkivbildare. För dig som är intresserad finns länkar till Sveriges Ingenjörers arkivförteckning från det skannade materialet. Sveriges Ingenjörers arkiv har beståndskod 713. Under rubriken Arkivförteckning beskrivs kort vad en arkivförteckning är och hur den är strukturerad.

På TAM-arkiv förvaras även Sveriges Ingenjörers föregångare Ingenjörsförbundet med Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund (TLI) samt som tidigare nämnts Svenska Teknologföreningens (STF) arkiv. Svenska Teknologföreningens arkiv är uppdelat och en större del förvaras även på Riksarkivet. Mer information om själva institutionen TAM-Arkiv finns här nedan.

Skapad 2011-06-28. Ändrad 2018-02-14.

TAM-Arkiv

TAM-Arkiv grundades 1984 och är en ideell förening utan vinstsyfte. På TAM-Arkiv förvaras arkiv från fackliga tjänstemanna- och akademikerorganisationer på riksnivå. Här förvaras även handlingar från andra närstående organisationer, t.ex. yrkesföreningar inom akademiker- och tjänstemannaområdet. TAM-Arkiv arbetar aktivt med att tillgängliggöra arkiven och främja kunskapsutveckling rörande organisations- och yrkeshistoria inom tjänstemanna- och akademikerområdet. Den här webbplatsen är ett exempel på denna typ av verksamhet. TAM-Arkiv har sedan mitten av 1980-talet även bedrivit dokumentationsverksamhet genom yrkesminnesinsamlingar. TAM-Arkiv ger också stöd till sina medlemmar i frågor som rör arkivbildning och dokumenthantering. Här finns en medlemsförteckning över TAM-Arkivs medlemmar.

Hos TAM-Arkiv förvaras över 700 olika arkiv från mitten av 1800-talet fram till nutid. Materialet är till stor del sökbart via en arkivdatabas som finns tillgänglig på Internet *. TAM-Arkiv är öppet för alla och lokalerna rymmer en forskar-/läsesal där handlingarna kan beställas fram och studeras på plats. Arkivmaterialet är med få undantag tillgängligt för forskning/alla som är intresserade.

Originalhandlingar - CF verksamhetsberättelser

Här kan du läsa Sveriges Civilingenjörsförbunds, CF:s, verksamhetsberättelser för åren 1954, 1964, 1974, 1984 samt 1994. ”Det gamla” CF startade sin verksamhet 1954. 1974 tillkom CF i ny organisation (genom en fusion mellan CF och Svenska Teknologföreningen, STF) under namnet Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF.

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning över en organisations verksamhet under en avgränsad period.

I ett protokoll återges skriftligt vad som behandlats och beslutats på ett föreningsmöte. Genom föreningens protokoll kan man exempelvis få en bra inblick i vilka frågor som varit aktuella under en viss tidpunkt eller ta reda på exakt när ett beslut tagits. Protokollserier innehåller ofta bilagor som kan hjälpa till att sätta diskussionsämnen mm. i sitt sammanhang. I högerspalten finns ett urval protokoll att läsa i digital form: CF:s första protokoll från 1954, ett antal protokoll i samband med sammangåendet mellan CF och STF under 1973 samt de första protokollen för den nya organisationen från 1974.

Är du intresserad av att studera fler protokoll och bilagor? Se gärna "Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF" där teknikhistoriker Maja Fjaestad behandlar fusionen mellan CF och STF. I anslutning till artikeln finns flera originalhandlingar, bland annat stämmo-, presidie- och styrelseprotokoll samt protokollbilagor.

I Sveriges Ingenjörers arkivförteckning återfinns flera protokollserier samt serier med bilagor till protokollen under huvudavdelning A1. Samlade protokoll från CF:s beslutande organ för tiden 1953-2006 (i kopior vissa år) återfinns i Sveriges Ingenjörers arkivförteckning under serie A1a.

Skapad 2011-08-23. Ändrad 2011-11-16.

Originalhandlingar - CF protokoll

Här finns ett urval protokoll ur CF:s bevarade arkiv (som ingår i Sveriges Ingenjörers arkiv).

De protokoll som skannats är: CF:s första protokoll från 1954, ett antal protokoll i samband med sammangåendet mellan CF och STF under 1973 samt de första protokollen för den nya organisationen från 1974. Se gärna också artikeln "Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF" under Ingenjörens sekel - där hittar du fler skannade originaldokument ur CF:s arkiv, bland annat stämmo-, presidie- och styrelseprotokoll samt protokollbilagor.

Stadgarna sammanfattar de grundläggande regler som gäller för en förening. Här finns två exempel att läsa: Förslag till stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund från 1953 och stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF från 1973. Stadgarna från 1973 ingår i den tryckta broschyren ”Ny organisation” som också innehåller information om den nya organisationen som bildats efter sammangåendet mellan CF och STF.

I Sveriges Ingenjörers arkivförteckning finns en egen serie för stadgar, B2. Här finns dock endast en volym, B2:1, som innehåller stadgeförslaget från 1953. I arkivförteckningen hänvisas istället till serien A1b som innehåller bilagor till förbundsstyrelsens protokoll (från och med år 1973). Broschyren "Ny organisation" är hämtad ur Svenska Teknologföreningens oförtecknade arkiv (beståndskod 719).

Skapad 2011-08-23. Ändrad 2011-10-20.

Originalhandlingar - CF stadgar

Här finns CF:s förslag till stadgar från 1953 liksom stadgarna för den nya organisationen från 1973/1974.

Broschyren "Ny organisation" med stadgar från 1973 är hämtad ur Svenska Teknologföreningens oförtecknade arkiv (beståndskod 719).

En arkivförteckning är en förteckning över ett arkivs innehåll och förteckningens främsta roll är att fungera som sökverktyg in i arkivmaterialet. Det finns arkivförteckningar till en stor del av de arkiv som förvaras hos TAM-Arkiv och dessa arkivförteckningar är också sökbara via TAM-Arkivs arkivdatabas på Internet. Sveriges Ingenjörers arkiv (med CF:s arkiv) är förtecknat och sökbart via arkivdatabasen. I högerspalten finns också arkivförteckningens innehållsförteckning som pdf.

På TAM-Arkiv är arkivförteckningarna främst ordnade efter det så kallade ”Allmänna arkivschemat”. I detta schema har arkivet förtecknats i olika serier som vanligtvis ordnats under huvudavdelningarna: A – protokoll, B – utgående handlingar, C – diarier, D – liggare och register, E – inkomna handlingar, F – handlingar ordnade efter ämne, G – räkenskaper, Ö – övriga handlingar. Under respektive huvudavdelning redovisas sedan olika serier och de volymer som dessa innehåller. En volym är ”en fysisk enhet” vilken oftast utgörs av en arkivbox med handlingar/dokument.

Verkar arkivförteckningen obegriplig? Låt dig inte avskräckas! Det kan vara svårt att förstå hur man ska läsa en arkivförteckning – även för mer insatta forskare – och en viktig roll för arkivarien är att hjälpa den som är intresserad att tolka förteckningen och söka nå fram till den information som man eftersöker. På TAM-Arkiv finns alltid en arkivarie som kan hjälpa till att återsöka handlingarna så att dessa kan beställas fram och läsas på plats i forskar-/läsesalen.

Skapad 2011-08-23. Ändrad 2018-02-14.

Arkivförteckning innehållsförteckning

Via denna länk kan du Söka bland alla arkivförteckningar >> i TAM-Arkivs arkivdatabas på Internet. Välj arkivbildare/arkiv "Sveriges Ingenjörer". På TAM-Arkivs webbplats finns information om arkivdatabasen och en kort vägledning till att söka i arkivförteckningar.

När du öppnar ett dokument här på Ingenjörshistoria, finns en länk till dess plats i arkivet under informationen Arkivhänvisning.
(Om dokumentet vid webbpubliceringen varit oförtecknat leds man bara till arkivförteckningens översta nivå.)

Nedan finns arkivförteckningens innehållsförteckning som pdf-fil.

Senast uppdaterad 2023-07-18
Till toppen