Sveriges Ingenjörer

Rösta fram dina representanter i Ingenjörsvalet

Vart fjärde år är det val till Ingenjörsfullmäktige och som ordinarie medlem kan du vara med och påverka vilka medlemmar som ska sitta på de 81 mandaten i Ingenjörsfullmäktige. 

Nästa Ingenjörsval genomförs 2026

Du som medlem har möjlighet att påverka vilka frågor Sveriges Ingenjörer driver genom att rösta fram den lista eller kandidat som bäst företräder dina intressen.

Valet sker genom direktdemokrati, vilket betyder att det är medlemmarna som väljer ledamöterna. Processen liknar den som är till Sveriges riksdag.

Under hösten 2025 öppnas möjligheten att bilda de listor som medlemmarna kommer att kunna rösta på. Du som är intresserad av att engagera dig på fullmäktigenivå kan redan nu fundera på vilka frågor som känns mest intressanta att driva samt söka upp andra medlemmar med liknande intresse för att så småningom bilda en officiell lista. 

Studentrepresentation

Studentmedlemmar väljs i egen process, se mer om detta på sidan Teknologrådet. Teknologrådet har till uppgift att ta tillvara Sveriges Ingenjörers studentmedlemmars intressen.

Mer om Teknologrådet

En medlemsstyrd organisation

Med många medlemmar finns det många viljor. Genom att välja företrädare till Ingenjörsfullmäktige vart fjärde år tryggar vi att beslut om framtiden för Sveriges Ingenjörer fattas.

Det kan handla om förbundets vision och arbete i vardagen, om det som berör din roll som ingenjör och om medlemsorganisationen. Ingenjörsfullmäktige väljer också de representanter som sitter i förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorer, d v s alla de organ som en förening behöver. 

Alla medlemmar kan lämna förslag till Ingenjörsfullmäktige på hur de önskar utveckla förbundet. Dessa förslag kallas för motioner. Fullmäktige diskuterar motionerna och tar sedan beslut om hur de ska tas om hand av verksamheten.

Ingenjörsfullmäktiges uppdrag är helt enkelt att peka ut riktningen.

Förenklat kan man säga att Ingenjörsfullmäktige beslutar om vart förbundet ska, förbundsstyrelsen beslutar om vad som behöver göras för att nå dit och kansliet bestämmer hur det ska göras. 

Mer om Ingenjörsfullmäktige

Vanliga frågor och svar

Du är med och påverkar vilka personer som ska företräda dig i beslut som rör förbundets framtid. Du är därmed också med och påverkar vilka frågor som förbundet ska arbeta med.

Du är dessutom med och bidrar till Ingenjörer utan gränsers verksamhet genom att förbundet skänker 10 kr per lagd röst.

Du röstar på en lista eller en kandidat i ett säkert digitalt röstningssystem i valplattformen Assembly Voting. Om du personvalskryssar får kandidatens lista per automatik din röst. 

Du röstar antingen via en säker unik länk som du får via e-post eller genom att gå direkt till valplattformen där du röstar med hjälp av BankID. Rösta med BankID. 

Du kan rösta flera gånger, men du har bara en röst och det är din senaste röst som räknas.

Skulle du ha problem med att rösta digitalt är du välkommen att höra av dig till val@sverigesingenjorer.se.

 

Ja, vi har säkerställt att vår leverantör av valplattformen (Assembly Voting) uppfyller gällande lagar och regler för digital röstning. Server för datahantering står i Sverige.

Se förbundets film om valplattformen Assembly Voting.

Läs mer om Assembly Votings valplattform.

En lista består av en grupp medlemmar som tillsammans bestämt sig för att vara valbara i Ingenjörsvalet. De är nominerade av ett distrikt, en grupp av distrikt, en lokalavdelning eller en grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar förenade i ett gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde.

Varje lista har rätt att delta i valet om listan och dess kandidater har godkänts av valberedningen.

En lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar som är förenade i ett gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde. Varje lista presenterar sedan ett antal valbara personer.

Listan behöver ett namn som beskriver vilka eller vad den företräder samt en kontaktperson. Fyll i formulär och skicka in. Ange i formuläret vem som nominerar listan. Om ni är 20 medlemmar som går samman kommer du efter att du skickat in om att bilda en lista att ombes att skicka in en förteckning på de 20 medlemmar som stödjer din lista. Ange namn, personnummer (utan 4 sista) eller medlemsnummer.

Den som är kontaktperson får inloggning till valplattformen Assembly voting och tillgång till listans sida på plattformen. Här fyller kontaktpersonen i listans programförklaring samt bjuder in och godkänner kandidater. Listan kan max ha 30 kandidater. Justeringar i programförklaringen eller listan på kandidater kan göras till och med den 15 februari.

Formuläret för bilda lista

Alla ordinarie medlemmar kan kandidera till en lista.

Den som kandiderar gör sig valbar till Ingenjörsfullmäktige. Den som blir vald på ordinarie mandat eller som ersättare förväntas vara aktiv inför och vid Ingenjörsfullmäktige som genomförs årligen samt hålla sig uppdaterad kring förbundets löpande verksamhet.

Om du önskar kandidera tar du kontakt med önskvärd listas kontaktperson. Förklara vem du är och varför du vill vara med på aktuell lista. Om ni kommer överens om att du ska stå med på listan, anmäler kontaktpersonen dig som kandidat och du får tillgång till valplattformen där du kan skapa din kandidatprofil. Observera att du bara kan kandidera i en lista. 

Studentmedlemmarna väljer sina representanter till Ingenjörsfullmäktige enligt en annan process. Sök på Teknologrådet för att läsa mer.

Valplattformen registrerar rösterna och levererar ett valresultat till valberedningen som säkerställer och genomför mandatfördelningen enligt den jämkade uddatalsmetoden. När mandaten är fördelade på listorna säkerställs invalsordningen utifrån personröster. 

I Ingenjörsfullmäktige finns det 81 ordinarie mandat. 

Den jämkade uddatalsmetoden innebär att jämförelsetalet för en lista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat, som listan redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal lottar valberedningen.

Valresultatet kommuniceras i förbundets kanaler senast den 31 maj 2026. Medlemmar som kandiderat och valts in i Ingenjörsfullmäktige kontaktas av valberedningen.

Ingenjörer utan gränser använder sig av ingenjörskompetens för att bidra till en mer hållbar och jämlik framtid i linje med FN:s globala utvecklingsmål. Organisationen arbetar både i Sverige och internationellt.

Internationellt fokuserar de på att säkerställa att människors grundläggande behov är tillgodosedda, exempelvis genom att förbättra tillgången till rent vatten och elektricitet.

Inom Sverige arbetar organisationen bland annat med att förmedla kunskap om ingenjörsyrket till unga och stötta nyanlända på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer om Ingenjörer utan gränser

Senast uppdaterad 2024-05-21
Till toppen