Sveriges Ingenjörer

Det här är Ingenjörsvalet

Vart fjärde år är det val till Ingenjörsfullmäktige och som ordinarie medlem kan du vara med och påverka vilka medlemmar som ska sitta på de 81 mandaten i Ingenjörsfullmäktige.

 

Demokrati i fackförbundet

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation. Med många medlemmar finns det många viljor. Och genom att välja företrädare vart fjärde år så tryggar vi att beslut fattas. Företrädarna som väljs av dig och andra medlemmar utgör det som kallas Ingenjörsfullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut om framtiden för Sveriges Ingenjörer. Det kan handla om förbundets vision och arbete i vardagen, om det som berör din roll som ingenjör och om medlemsorganisationen. Ingenjörsfullmäktige väljer också de representanter som sitter i förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorer, d v s alla de organ som en förening behöver. 

Alla medlemmar kan lämna förslag till Ingenjörsfullmäktige på hur de önskar utveckla förbundet. Dessa förslag kallas för motioner. Fullmäktige diskuterar motionerna och tar sedan beslut om hur de ska tas om hand av verksamheten.

Ingenjörsfullmäktiges uppdrag är helt enkelt att peka ut riktningen. Förenklat kan man säga att Ingenjörsfullmäktige beslutar om vart förbundet ska. Förbundsstyrelsen beslutar om vad som behöver göras för att nå dit och kansliet bestämmer hur.

Mer om Ingenjörsfullmäktige

Hur går det till

Du som medlem har möjlighet att påverka vilka frågor Sveriges Ingenjörer driver genom att rösta fram den Lista eller kandidat som bäst företräder dina intressen.

Valet sker genom direktdemokrati, vilket betyder att det är medlemmarna som väljer ledamöterna. Processen liknar den som är till Sveriges riksdag.

Nästa Ingenjörsval genomförs 2026.

Teknologrådet

Studentmedlemmar väljs i egen process, se mer om detta på sidan Teknologrådet. Teknologrådet har till uppgift att ta tillvara Sveriges Ingenjörers studentmedlemmars intressen.

Mer om Teknologrådet

Vanliga frågor och svar

En Lista består av en grupp medlemmar som tillsammans bestämt sig för att vara valbara i Ingenjörsvalet. De är nominerade av ett distrikt, en grupp av distrikt, en lokalavdelning eller en grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar förenade i ett gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde.

Den som kandiderar gör sig valbar till Ingenjörsfullmäktige. Den som blir vald på ordinarie mandat eller som ersättare förväntas vara aktiv inför och vid Ingenjörsfullmäktige som genomförs årligen samt hålla sig uppdaterad kring förbundets löpande verksamhet.

En Lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar som är förenade i ett gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde. Varje Lista presenterar sedan ett antal valbara personer.

En Lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar. Listan behöver ett namn som beskriver vilka eller vad den företräder samt en kontaktperson. Fyll i formulär och skicka in. Ange i formuläret vem som nominerar Listan. Om ni är 20 medlemmar som går samman kommer du efter att du skickat in om att bilda en Lista att ombes att skicka in en förteckning på de 20 medlemmar som stödjer din Lista. Ange namn, personnummer (utan 4 sista) eller medlemsnummer.

Den som är kontaktperson får inloggning till valplattformen Assembly voting och tillgång till Listans sida på plattformen. Här fyller kontaktpersonen i Listans programförklaring samt bjuder in och godkänner kandidater. Listan kan max ha 30 kandidater. Justeringar i programförklaringen eller listan på kandidater kan göras till och med den 15 februari.

Formuläret för bilda Lista

Varje Lista har rätt att delta i valet om Listan och dess kandidater har godkänts av valberedningen.

Alla ordinarie medlemmar kan kandidera till en Lista. Studentmedlemmarna väljer sina representanter till Ingenjörsfullmäktige enligt en annan process. Sök på Teknologrådet för att läsa mer.

Om du önskar kandidera tar du kontakt med önskvärd Listas kontaktperson. Förklara vem du är och varför du vill vara med på aktuell Lista. Om ni kommer överens om att du ska stå med på Listan, anmäler kontaktpersonen dig som kandidat och du får tillgång till valplattformen där du kan skapa din kandidatprofil. Observera att du bara kan kandidera i en Lista. 

Du är med och påverkar vilka personer som ska företräda dig i beslut som rör förbundets framtid.

Du är därmed också med och påverkar vilka frågor som förbundet ska arbeta med.

Du är dessutom med och bidrar till Ingenjörer utan gränsers verksamhet genom att förbundet skänker 10 kr per lagd röst.

Du röstar på en Lista i ett säkert digitalt röstningssystem i valplattformen Assembly Voting. Du kan också personvalskryssa om det är en speciell kandidat som du önskar lyfta fram.

Du röstar antingen via en säker unik länk som du får via e-post eller genom att gå direkt till valplattformen där du röstar med hjälp av BankID. Rösta med BankID. 

Skulle du ha problem med att rösta digitalt är du välkommen att höra av dig till val@sverigesingenjorer.se.

Du kan rösta flera gånger, men du har bara en röst och det är din senaste röst som räknas.

Ja, vi har säkerställt att vår leverantör av valplattformen (Assembly Voting) uppfyller gällande lagar och regler för digital röstning. Server för datahantering står i Sverige.

Se förbundets film om valplattformen Assembly Voting.

Läs mer om Assembly Votings valplattform.

Du har bara en röst som du kan lägga på antingen en Lista eller på en kandidat. Om du personvalskryssar får kandidatens Lista per automatik din röst. 

Valplattformen registrerar rösterna och levererar ett valresultat till valberedningen som säkerställer och genomför mandatfördelningen enligt den jämkade uddatalsmetoden. När mandaten är fördelade på Listorna säkerställs invalsordningen utifrån personröster. 

Valresultatet kommuniceras i förbundets kanaler senast den 31 maj 2022. Medlemmar som kandiderat och valts in i Ingenjörsfullmäktige kontaktas av valberedningen.

Ingenjörer utan gränser använder sig av ingenjörskompetens för att bidra till en mer hållbar och jämlik framtid i linje med FN:s globala utvecklingsmål. Organisationen arbetar både i Sverige och internationellt.

Internationellt fokuserar de på att säkerställa att människors grundläggande behov är tillgodosedda, exempelvis genom att förbättra tillgången till rent vatten och elektricitet.

Inom Sverige arbetar organisationen bland annat med att förmedla kunskap om ingenjörsyrket till unga och stötta nyanlända på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer om Ingenjörer utan gränser

Det finns 81 ordinarie mandat och 14 mandat för studentmedlemmarna.

Den jämkade uddatalsmetoden innebär att jämförelsetalet för en Lista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat, som Listan redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal lottar valberedningen. 

Senast uppdaterad 2023-03-03
Till toppen